Här hittar du samtliga krönikor, ledare, recensioner och debattartiklar som publicerats på hemsidan under 2008.Stoppa ratificering av Lissabonfördraget

"Lissabonfördraget ger EU rätten att fatta beslut om energifrågor. Den 20 november i år skall Riksdagen rösta om fördraget. Det krävs bara en fjärdedel av riksdagsledamöterna för att stoppa fördraget."
Läs ledaren

Trådlöst i skolan hotar hälsan

"Politiker i utbildningsnämnder, skolchefer, lärare, skyddsombud, lärarfacket och inte minst ni föräldrar, ni ser troligtvis införandet av bärbara datorer och trådlöst Internet i skolmiljön, som en tekniskt och pedagogiskt mycket bra utveckling, både för elever och skolpersonal."
Läs debattartikeln

Miljöpartiets svikare

"- Om Miljöpartiet tar bort EU-utträdet finns det ingen anledning att rösta på dem.
    Så konstaterade en kvinna som hittills har röstat på Miljöpartiet. Klimat, bättre sociala förhållanden, skolan med flera frågor - allt detta har också de andra partierna på sin agenda som tror sig komma längst med det genom EU. EU som alltid sätter marknaden före människan och miljön."
Läs ledaren

Försiktighetsprincipen

"Kan det vara lustbetonat att vara försiktig? Att vara 'mesig' kan ju ge dåligt anseende!"
Läs debattartikeln

Ekonomifundamentalism och lågkonjunktur

"Riksbanken höjde som förväntat i förra veckan diskontoräntan ännu en gång, med en kvarts procent till 4,75 procent. Detta i motsats till ECB, Europeiska centralbanken, som inte höjde sin ränta. Trots att Riksbanken själv räknar med att inflationen om två år skall ha sjunkit till två procent igen på grund av lågkonjunkturen, väljer man att gå in i den med den högsta räntan på många år."
Läs ledaren

Behåll utträdeskravet!

"Nu i dagarna börjar Miljöpartiets medlemsomröstning om EU, och som så många andra kommer jag att rösta Ja till att behålla utträdet i partiprogrammet. Under mina två år i riksdagen har jag arbetat mycket med EU-frågorna. Jag har med egna ögon sett hur okritiskt de partier som vill vara med i EU agerar i praktiken. Det gäller tyvärr även centerpartiet som en gång i tiden sade nej både till EU-militär och EMU."
Läs ledaren

Den senaste opinionsmätningen

"Åter visar den senaste opinionsmätningen att den borgerliga regeringens politik saknar stöd hos medborgarna. Föga förvånande; nedskärningar i socialförsäkringssystemet, attacken på a-kassorna och ett allmänt hårdare klimat särskilt när det gäller våra minstas villkor i skolan har gett alliansen en logisk minskning av stöd."
Läs debattinlägget

Bort från oljan ger arbete

"Nu sjunker råoljepriset. Många andas ut och känner att det var inte så allvarligt, det där att oljan kommer att ta slut. Det är fel. Från att ha legat stabilt vid 20 dollar för fem år sen har oljepriset sexfaldigats. Att oljepriset för tillfället sjunker beror på den annalkande lågkonjunkturen. Sverige har redan över åtta procents arbetslöshet och 24 000 varslade om uppsägning. Men det kommer att bli mycket värre. Vi har fått två hot att ta hand om. Bara med beslutskraft kan vi klara bägge. Men det är också en möjlighet. Genom att omforma Sverige bort från oljeberoendet kan vi skapa arbeten."
Läs ledaren

Överenskommelsen på Bali om klimatet

"Klimatöverenskommelsen på Bali var bara en lös överenskommelse om kommande fortsatta förhandlingar och om ett nästa möte om avtal i Köpenhamn år 2009, vilket tvingar de seriösa klimatforskarna att skärpa tonen i ett globalt upprop inför det årliga klimatmötet i Tällberg."
Läs debattinlägget

Långsiktigt och hållbart skogsbruk

"Inga kalhyggen, de är bannlysta i bådas skogsbrukskoncept! För första gången träffades Mats Hagner, Sverige, och Lutz Fähser, Tyskland, i Halland i sommar och diskuterade sina skogskoncept med varandra i två dagar och en kväll."
Läs ledaren

Hotet mot demokratin

"Alla tecken talar i dag för att vi går mot ett mer auktoritärt och övervakande samhälle. 'FRA-lagen' är bara ett exempel på detta."
Läs debattinlägget

För och emot Gud

"På senare år har en rad religionskritiska böcker publicerats av författare som Richard Dawkins, Sam Harris, Christer Sturmark och senast i raden på svenska Christopher Hitchens 'Du Store Gud?' (Fri Tanke 2008). Inte oväntat kommer nu en kanonad i motsatta riktningen, artiklar och böcker som anklagar ateisterna för att vara okunniga i teologi och döva inför andliga erfarenheter."
Läs ledaren

Viktiga spår i Anérs klagovisor

I sin nya bok om Palmemordet (den nionde, minst) gör den före detta DN-journalisten Sven Anér det tyvärr än en gång lätt för dem som sedan länge valt att avfärda (eller vanligare: tiga ihjäl) allt han anför i frågan med att det bara är vilda konspirationsteorier från en privatspanande rättshaverist.
Läs recensionen

Östersjöns bortglömda miljöbov

"På havsbotten utanför Smygehamn ligger ett titannät som samlar upp 450 000 volt. El som letar sig fram fritt i havet mellan Tyskland och oss på sydkusten. Östersjön är alltså ett jättelikt, elektrolytiskt experiment i en process som omvandlar havssaltet till klor på den svenska sidan och lut på den tyska. Tonvis!"
Läs debattinlägget

Gör Al Gores energivision till Sveriges

"Al Gore höll i mitten av juli ett tal, där han föreslog att USA om tio år ska basera hela sin försörjning av elenergi på förnybara energikällor. Det är ett modigt förslag men inte orealistiskt. Gore är ju mycket välinformerad om energialternativen. Även Sverige borde sätta upp en tidpunkt för när vår elförsörjning ska baseras på enbart förnybara energikällor. Mitt förslag är 2020, det vill säga två år senare än Gores tidpunkt."
Läs ledaren

Frågan om vapen med rest-uran

"Den 5 december 2007 antogs med stor majoritet i FNs generalförsamling en resolution angående vapen med "utarmat" uran, det vill säga rest-uran (depleted uranium=DU). I resolutionen uppmanas FN:s?generalsekreterare att från medlemsstaterna och relevanta internationella organisationer begära synpunkter på DU-vapnens effekter på människor och miljö. Han uppmanas också att inkomma med en rapport till generalförsamlingen om dessa effekter."
Läs krönikan

Förslag till miljöinvesteringsbank

"Något som bekymrar många medborgare i Sverige idag är hur det skall gå med miljöfrågorna i framtiden och att det skulle behövas krafttag för att nå det hållbara samhället. Resurserna för detta verkar idag vara begränsade och begränsande, så om det gick att hitta bra vägar för finansieringar för miljöinvesteringar i svenskt samhälle och näringsliv samt främst närområde, så skulle Sverige kunna vara mycket närmare ett långsiktigt hållbart samhälle."
Läs debattinlägget

Miljöpartiets EU-valplattform

"Det förslag till valplattform för EU-valet som miljöpartiet skickat ut på remiss till 10 augusti kan anses vara bludder. Visserligen är att-satserna på de fyra politikområdena angelägna och viktiga, men som EU ser ut kan det inte bli mer än välartade önskemål, som aldrig kan förverkligas, utan bara bli till en falsk bekräftelse av att allt är bra med EU. Det är ett ja till EU-plattform."
Läs ledaren

Skagenmålarna i nytt ljus?

"Häromdagen fick jag ett brev från en ungdomsvän. Han hade hört om att jag bar på käpp, eller 'stock', som han uttrycker det, på min 80-årsdag vid promenader. Många av hans jämnåriga - även av hans yngre bekanta - har besvär att röra sig, konstaterar han."
Läs krönikan

Tystnaden om skolmaten och GMO

"Häromdagen hörde jag på Rapport i TV att forskare nu slagit fast att orsaken till människors viktökning inte beror på att man äter fett utan att man i stället behöver se över matens innehåll. Äntligen kanske debatten och informationen tar fart och kloka politiker kommer att fatta beslut som leder till mer förståelse för hur viktigt det är att fundera över vad det egentligen är för mat vi lägger på barnens tallrikar i skolan och förskolan."
Läs ledaren

När strejker blir olagliga

"Band andra LO:s vice ordförande försöker föra medlemmarna bakom ljuset angående Lissabonfördraget. Han påstår i LO-tidningen (16 maj) att det finns ett skydd för strejkrätten i Lissabonfördraget. Det är lika långt ifrån sanningen som när han inför omröstningen om Sveriges EU-medlemskap påstod att vi hade fått garantier för att den svenska kollektivavtalsmodellen skulle värnas och att konflikträtten skulle gälla."
Läs krönikan

Vindkraft billigare än kärnkraft

"Nligen kom uppgifter om att franska AREVA ska betala skadestånd på 2,2 Miljarder euro till Finland för det försenade reaktorbygget i Olkiluoto. Samtidigt har kostnaderna för uranbränslet stigit mycket senaste två åren och förväntas fortsätta stiga. Kostnaderna för rivning av kärnkraftverken ( decommissioning) har också ökat kraftigt nu när man i till exempel England börjat räkna på det på allvar. Det kan bli en slutnota på ofattbara 1 000 miljarder kronor bara i England."
Läs ledaren

Lågenergilampan är ett hot mot epileptiker

"Epileptikerförbundet i Storbritannien protesterar mot att EU vill införa förbud för vanliga glödlampor och ersätta dem med lågenergilampor överallt, till och med i hemmen. Epileptiker kan drabbas av yrsel och förlora sin orienteringsförmåga, trots att lågenergilamporna flimrar mindre än vanliga glödlampor, och man tidigare trodde att just flimret kunde framkalla anfall."
Läs debattartikeln

För att förändra krävs frigörelse av tanken

"Våra ideal bestämmer vilka regler vi sätter upp och de avgör i sin tur vilket samhälle vi får. För att ett annat samhälle skall vara möjligt, måste vi befria oss från det tankemönster som den förhärskande ideologin marknadsliberalismen gett oss. Det gäller också oss som vill se oss som alternativa. Vi måste komma till insikt om att samhällssynen varit annorlunda än nu och att samhället kan utformas annorlunda."
Läs ledaren

Kärnkraftens problem tonas ner

Under veckoslutet den 5-6 april hölls ett seminarium i Västerås. Ämnet var En säker och hållbar energiförsörjning. Eva Selin Lindgren talade om Kärnvapenterrorism genom "fredlig" kärnkraftt.
Läs talet

Mot alla lyckor i Småland

"Snabbt som en blixt i evigheten förbrukar vi människor nu den andra halvan av gammal solenergi i form av olja, kol och gas. Denna korta epok har drastiskt ändrat betingelserna för många av oss. Hälften av jordens befolkning bor nu i städer och konsumtion, avfall, resande och varutransporter har ökat dramatiskt. Samtidigt har vi blivit mer eller mindre avskurna från vår delaktighet i naturen. Men vi jordebor är mer än någonsin länkade till jordbrukets produkter för att hållas vid liv. Inget annat är möjligt."
Läs krönikan

Skattesystemet gör pensionärer fattiga

"De olika pensionärsorganisationerna driver i dagarna en gemensam kampanj för lika skatt för lika inkomst, oavsett om det handlar om lön eller pension. Det är oklart om svaret från alliansens sida är den sänkning av skatten med 200 SEK i månaden, för dem med de lägsta pensionerna, vilket i partiledardebatten den 11 juni det utlovades komma förslag om i höstens budget."
Läs ledaren

När vården inte fungerar

"Låt mig beskriva en skräckens resa i det offentligas mörker, med sin organisatoriska/administrativa röta."
Läs krönikan

Avlyssningslag stoppar inte terrorister

"Så ven partipiskan över de borgerliga partierna för att genomdriva ett från början socialdemokratiskt förslag om avlyssning genom försvarets radioanstalt, FRA, av all tele- och datatrafik - all eftersom även inomsvensk trafik passerar gränsen. Det är obegripligt varför och varför så brått. Avlyssning av alla med sökord stoppar inga terrorister, men slår mot medborgarna och vår demokrati."
Läs ledaren

Fördomsfri religionsfobi

"Då det nu talas om islamofobi tycks många ha förväxlat fruktan och hat. Enligt ett uppslagsverk är fobi en 'intensiv och till synes oförklarlig ångest eller fruktan inför vissa föremål eller situationer'. Hit hör cellskräckens klaustrofobi, torgskräckens agorafobi och främlingsrädslans xenofobi. I lindrigare form yttrar sig den här rädslan i en känsla av obehag inför vissa saker, förhållanden eller personer. Fobier kan ganska effektivt mildras genom behandling eller träning, även om de kanske inte helt kan botas."
Läs krönikan

Irländare för europeiskt folkstyre

"Irland har, till skillnad från andra EU-länder, visat en tendens att genom folkomröstningar låta folket blanda sig i det som angår dem. Kanske just därför har Irland under EU-medlemskapet tilldelats rekordartade 400 miljarder i bidrag, som en subtil muta."
Läs ledaren

Att odla miljövänligt och roligt

"Det gläder mig att någon skickade mig ett nummer av Miljömagasinet. Det ger mej hopp om att kunna väcka lite uppmärksamhet om ett mycket miljövänligt och roligt sätt att odla. Trots att odlingsmetoden är så enkel så att vi inte behöver köpa någonting av alla de produkter som villaägare och husbehovsodlare uppmanas att köpa så är det svårt att nå ut med denna odlingsmetod."
Läs krönikan

FAO-reflektioner

"FAO-mötet i Rom 3-5 juni kommer troligen att bli föremål för många kommentarer och analyser framöver. Med vad nytta, kan man undra, med tanke på vilka som i slutänden ändå alltid tycks dra det längsta strået i sådana här sammanhang - de redan mätta och business - as usual!"
Läs ledaren

Granska Vägverksbluffen

"Kritiken mot regeringens klimatpolitik blir allt starkare. Miljövänner och statliga verk säger nej till planerna på att fortsätta expansionen av motorvägs- och betongsamhället."
Läs ledaren

Oberoende institut startar efter olyckan

"Det är inte utan avund som jag läser om Miljöinstitutet i München. De har sedan Tjernobylolyckan 1986 kontinuerligt kunnat utföra oberoende mätningar av radioaktiviteten i hela Bayern. Men institutet arbetar inte bara med radioaktivitet, de undersöker hur genmanipulerat majs och vete sprids i naturen, hur strålning från mobilmaster och mobiltelefoner påverkar människor och djur, ja praktiskt taget allt som rör människans inverkan på vår miljö."
Läs krönikan

Jordbruket ska storleksrationalisera - eller dö

"Den 20 maj rapporterade SVT:s Aktuellt om Naturvårdsverkets (NV) delrapport om hur Sverige ska uppnå sitt beting i Baltic Sea Action Plan (BSAP). Där det övergripande målet för staterna kring Östersjön är minskad övergödning ner till 1950-talsnivå. Att Östersjön i dag 'är ett hav där botten dör, fiskar försvinner och algerna blommar' är ingen okunnig om, men vad vill då NV att vi ska göra åt det? Och hur kunde det gå så illa?."
Läs ledaren

En framtid helt utan avfall

"Sedan något år tillbaka ventileras klimatförändringarna dagligen både i media och man och man emellan. Ingen kan längre undgå att förstå vad saken gäller, det vill säga att vi drastiskt måste minska utsläppen av växthusgaser för att komma tillrätta med effekterna av den globala uppvärmningen."
Läs recensionen

Kapitalistiska konkurrensregler knäcker kooperativ

"Människan är främst en social varelse som söker samverkan. Men den rådande ideologin tillåter henne inte att forma samhället efter det. I stället är det konkurrens och vinstmaximering som gäller. Att driva i offentlig regi kommer inte i fråga. Småskaliga lokala företag slås ut. Kooperativ drivna av användarna eller av de anställda får inte en chans med de konkurrensregler som sätts upp. Det sägs ge ökad frihet och ökad effektivitet."
Läs ledaren

Debatten om växthusgaserna

"ngen kan ha undgått den allt mer tilltagande debatten om de negativa effekter på klimaten som utsläppen av växthusgaserna förorsakar. Alla partier är rörande eniga om att något måste göras, även om meningarna om typ av åtgärd kan vara något olika. Alla partier har blivit miljöpartier."
Läs debattartikeln

Nyliberalismen som grundlag

"I höst vill de stora partierna att Sverige godkänner EU:s förslag till grundlag utan folkomröstning. Därmed bestäms hur det framtida samhället skall se ut utan möjlighet att ändra sig efteråt, bara utträde återstår, över medborgarnas huvuden. EU-grundlagen föreskriver inte bara som vanliga grundlagar styresformerna, utan också politiken: nyliberalismen. De fackliga och demokratiska rättigheter som vunnits raderas ut."
Läs ledaren

Bildts historiska möjlighet i Lima

"I dag har utrikesminister Carl Bildt en historisk möjlighet när han slår sig ner vid förhandlingsbordet med regeringschefer och utrikesministrar från Latinamerika och EU. Antingen kan han driva på i samma fotspår och fördjupa klyftan mellan rika och fattiga. Eller göra allvar av de åtaganden som riksdagen gjort vad gäller fattigdomsbekämpning."
Läs debattartikeln

Veckans ledare:

EU skaffar sig militära muskler

"EU med dess nya grundlag, Lissabonfördraget, kommer att utvecklas till en försvarsallians. Medlemsländerna ska försvara varandra: 'Om en medlemsstat skulle utsättas för ett väpnat angrepp på sitt territorium, är de övriga medlemsstaterna skyldiga att ge den medlemsstaten stöd och bistånd med alla till buds stående medel.'"
Läs ledaren

Stoppa våldsspiralen

"Vi tycks ha svårt att lära av misstagen. Hur ska man annars förklara den återupprepade karikatyren av profeten Muhammed i dansk press? Ännu underligare är att man enligt nyheterna inte ser något samband med de senaste dygnens våldsvåg."
Läs debattartikeln

Makt och media vill glömma Tjernobyl

"I dessa dagar då de flesta stora medier propagerar för mer kärnkraft påhejade av militanta atomtokar i folkpartiet som vill bygga nya reaktorer i Sverige finns det anledning att påminna om Tjernobyl. Även om nedfallet över Västra Sverige var förhållandevis litet så glömmer jag aldrig den hemska våren. Sorgen med de som drabbats i Vitryssland och Ukraina och även i vårt land gav smärta och ilska över denna katastrof som alla myndigheter försökte och försöker förminska så att den till slut knappast har hänt. "
Läs ledaren

Kärnkraftens tid är förbi

"Folkpartiet vill bygga fyra nya kärnkraftverk. Hans Backman riksdagsledamot för samma parti vill enligt en debattartikel i lokaltidningen den 1 mars upphäva nybyggnadsförbudet för kärnkraft. Backman hävdar att satsningen på kärnkraft är lösningen på klimatproblematiken. Hans påstående att kärnkraften är koldioxidfri är helt felaktig."
Läs debattartikeln

Finns en grön ideologi?

"Har ett helgrönt parti något existensberättigande nu när alla partier kallar sig för gröna? Mitt svar är att det finns ett embryo till en grön ideologi, och detta embryo är tydligt skilt från de traditionella ideologierna liberalism, socialism, konservatism och anarkism. Det gröna embryot består av en icke-människocentrerad etik, en slags anti-egoism, som är kärnan i vad som skapar åtskillnad gentemot de traditionella ideologierna. De tar ju i regel sin utgångspunkt i den nu levande människans intressen."
Läs ledaren

Till minne av Gandhi

"Tänk dig en promenad - på 150 mil. Tvärs genom krigshärjade Afghanistan, med start i Bristol i Storbritannien och med mål i Gandhis hemstad Porbandar i Indien. Dessutom utan ett öre på fickan. Den vandringen inledde 28-årige före detta internetföretagaren Mark Boyle på Gandhis dödsdag, den 30 januari i år."
Läs debattartikeln

Oansvarig kapitalförvaltning

"Vi tror att det är politikerna som bestämmer hur framtidens samhälle skall se ut. Idag har dock bolagsledningar och kapitalförvaltare ett större inflytande, genom att det är de som i verkligheten bestämmer vad vi skall investera i. Men det har det inte varit mycket samhällsdebatt om."
Läs ledaren

EU är elitens vision av sitt samhälle

"Jag har nyss läst Wanja Lundby-Vedins och Erland Olausons debattartikel 'EU-fördraget minskar juristernas makt'. Något mera förljuget och osant skrivet av två 'arbetarledare' och riktat till deras medlemmar har jag inte läst tidigare."
Läs debattartikeln

Biobränslevågen svallar

"Biobränslevågen svallar trots att den förvärrar global uppvärmning och hotar genbanken. Däremot erbjuder den en flödande vinstkälla för planetens transnationella bolag, som kräver att regeringarna skall ställa upp med lagar och skattelättnader."
Läs ledaren

Svenska hyckleriet har en gräns

"Inför 60-årsdagen av Mohandas Gandhis död den 30 januari marknadsfördes en biografi på svenska om Indiens frihetskämpe. Tusentals om inte miljoner texter har sammanställts om Gandhi, men i Sverige verkar inte något vara på riktigt förrän det får en svensk anknytning."
Läs debattartikeln

Från ORD till HANDling

"En uppräkning av alla ord med anknytning till 'hand' skulle fylla hur många sidor som helst. I Svenska Akademiens stora Ordbok för det svenska språket motsvarar utrymmet nära nog hundra spalter. Det säger mycket om vilken betydelse vår kultur tillmätt detta människans redskap.."
Läs ledaren

Kärnkraft med tusenåriga problem

"Har folkpartiet redan gett upp hoppet om framtiden? På annat sätt kan jag inte tolka uttalandet om fler kärnkraftverk. Jag förutsätter nämligen att ansvarig politiker vet att uran är en ändlig resurs, som i bästa fall kommer att räcka några årtionden, och att vi under tiden skapar avfall som i flera årtusenden måste hindras från att läcka ut och förgifta miljön."
Läs debattartikeln

Unga sover allt sämre

"DN, insidan, 10 jan 2008, har en artikel om att unga sover för lite. Stress och oro för framtiden utpekas som troliga orsaker. Jag saxar här lite fakta ur artikeln, som fått mig att känna igen typiska symptom på elkänslighet hos de unga (har själv i många år arbetat som lärare)."
Läs debattartikeln

Skogspolitik som skadar klimatet

"Förra veckan lämnade regeringen sin proposition: En skogspolitik i takt med tiden. Jordbruksminister Eskil Erlandsson tror med stöd av Maggi Mikaelssons skogsutredning att skogen kan växa 25-50 procent mer än dagens hundra miljoner kubikmeter per år, och han säger att klimatförändringen medför ett ökat behov av biobränslen från skogen. Men sättet på vilket tillväxten skall öka förvärrar klimathotet, och det är förödande för faunans och florans mångfald. Ändå påstås miljömålen för skogen vara jämställda med produktionsmålen i propositionen."
Läs ledaren

Gränsvärde och ansvar. Kan man lita på det?

"Jag har länge trott att vi i Sverige är privilegierade genom att vi har en organisation som vakar över att vi inte skall bli utsatta för någonting som påverkar vår hälsa negativt."
Läs debattartikeln

Veckans ledare:

Svenska hagen hotas av EU

"Om förslaget om 50 träd per hektar införs kommer inte bara ett av vårt lands vackraste kulturlandskap att försvinna utan också en mycket stor biologisk mångfald."
Läs ledaren

Är det redan kört?

"ör drygt ett halvsekel sedan varnade Georg Borgström för vattenförstöring och Rakel Carson för förgiftning och miljöförstöring. För 30 år sedan varnades vi av Björn Gillberg. Efter att ha slagit dövörat till vaknar vi nu upp när Al Gore reser runt världen med uppgifter om koldioxidutsläpp, uppvärmning och klimatförändringar. Men dessvärre pratar vi bara om problemen. Det krävs mycket radikala åtgärder om vi ska hejda uppvärmningen! Vill vi verkligen göra något betydelsefullt så måste vi minska vår konsumtion och därmed vår produktion som kräver energi, oftast elenergi."
Läs debattartikeln

Satsa på biogas i Afrika

"Afrika behöver satsningar som löser deras egna problem och i första hand garanterar tillgången på mat, vatten och sanitet. De agrobränslesatsningar (storskalig odling av energigrödor) som planeras syftar till att göra Afrika till en leverantör av etanol till sprittörstiga bilar i Nord som kommer att förvärra misären på en kontinent som redan är hårdast drabbad av alla."
Läs ledaren

Vart är miljöpartiet på väg?

"Lördagsintervjun med språkrör Maria Wetterstrand (9/2) gav besked om partiets politiska inriktning. Mp strävar öppet efter ett samarbete med socialdemokratin (s) inför nästa val som ett svar på den regerande borgerliga alliansen. Vänsterpartiet är välkommet i kretsen men måste bestämma sig själv utan påtryckning, förklarar Maria Wetterstrand utan att avslöja var hon själv står i den frågan."
Läs ledaren

Res dig Svensson, du är grundlurad och hunsad

"Politikerna och etablissemanget har inte bara tagit makten ifrån dig (helt i strid mot grundlagens anda och bokstav), de har också bestämt vad du får tänka och säga. 'All offentlig makt utgår från folket', är portalparagrafen i vår grundlag. Trots detta tänker Reinfeldt skriva under EU-fördraget som innebär diktatur."
Läs debattartikeln

Är centerministern klonad?

"Jordbruksminister Eskil Erlandsson (c) vill inte ha klonade djur. Det utarmar genbanken, ger svagare djur och är oetiskt, anser han. Slutsatsen är helt riktig och delas av Sveriges Småbrukare och de flesta konsumenter."
Läs ledaren

Bygg nya samhällen med järnväg

"Många av våra samhällen har skapats där järnvägen drogs fram. Ibland har exploatering av nya samhällen fått finansiera järnvägsbygget, som för Säröbanan och Saltsjöbadsbanan. Nu när klimatet och hotande oljebrist tvingar fram storsatsning på järnväg får man kanske tänka i de spåren igen. Nya samhällen borde planeras utefter de nya banor som måste till och de gamla som måste renoveras. De samhällena kan också hjälpa till att öka banornas trafikunderlag."
Läs ledaren

Kärnkraften ökar klimathotet

"Folkpartiet har gått ut och krävt fyra nya kärnkraftverk ? för miljöns skull. Storbritannien har beslutat bygga nya kärnkraftverk. Det kan bli tio stycken. Greenpeace protesterar och säger att fyra procents minskning av koldioxidutsläppen inte gör så mycket åt klimatet. Man är tydligen inte medveten om att ett kärnkraftverk orsakar ungefär lika stora växthusgasutsläpp som ett fossilgaskraftverk."
Läs ledaren

Kina och poesin

Ett helt nytt mentalt landskap

"Jag häpnar alltid över hur litet det behövs för att plötsligt känna sig hoppfull. En oktoberförmiddag läser jag ett tunt urval av ny kinesisk poesi och tycker med ens att ett kikhål i den kinesiska muren öppnar sig. Det räcker med några rader om en serveringsflicka på en bar, eller en ilsken folkmassa framför en regeringsbyggnad någonstans i det väldiga Kina. Känslan är märklig: en 50-sidig liten bok, vackert formgiven, står bredvid ett nykapitalistiskt imperium, snart det största världen någonsin har skådat, och det tunna häftet verkar ha någonting ytterst viktigt att säga."
Läs krönikan

Fri eller privat?

"Ibland kan det gå runt i skallen, särskilt när det gäller begreppet fri. Sveriges Television annonserar sig som fri tv. Man påstår sig inte vara beroende av reklamintäkter. Men plötsligt dyker reklamskyltarna upp. I TV 4 brukar det heta att 'Programmet görs i samarbete med'. I Sveriges Television heter det i stället 'Programmet sponsras av'."
Läs ledaren

Reinfeldts bluff om EU-grundlagen

"Statsminister Fredrik Reinfeldt skrev på Svenska Dagbladets debattsida inför EU-toppmötet, med uppdrag att omarbeta det förkastade förslaget till EU-konstitution: 'Fördraget innehåller ett antal viktiga reformer, som kommer att stärka europasamarbetet. För första gången föredragsfästs att ministerrådets sammanträden skall vara offentliga när medlemsstaterna överlägger och röstar om utkast till lagstiftningsakter.'"
Läs debattartikeln

Pirater anfaller genbanken

"Dagens våg av patent som angår biologiska rättigheter till gener är en direkt attack på genbanken och på skatten av tusentals år gammalt mänskligt kunnande. I det ögonblick då en patentansökan som gäller en biologisk resurs lämnas in har ett piratanfall inletts."
Läs ledaren

Biffen Bilen Bostaden - de tre B-na

"Vi måste tillsammans minska onödig klimatpåverkan. Ett exempel är hanteringen av drickbart vatten., att i så stor utsträckning som möjligt använda vårt kranvatten istället för transporterat flaskvatten. Genom detta förfaringssätt minskar vi onödig klimatpåverkan."
Läs debattartikeln

Nyliberalismen, tredje fanatismen

"Av och till har knäppskallar fått för stort inflytande. Nazismen. Stalinismen. Frågan är om inte nyliberalismen i historiens ljus kommer att betraktas som en fanatism i klass med dem, och med konsekvenser väl så stora i förstörelsegrad och antal döda. Men om detta kommer inte Forum för levande historia att berätta. För det är en pågående fanatism."
Läs ledaren

Noveller i serieform etsar sig fast

I allmänhet är det självbiografiska serier som dominerar (inte bara det svenska) serielandskapet. Det som skiljer Henrik Bromander från de flesta andra serietecknare är att han gör noveller i serieform utan självbiografiska inslag. I och med detta följer han en nordamerikansk, mer litterär serietradition.
Läs recensionen

Kommentar till Håkan Larssons artikel om energi i MM 43

"'Vi kan inte uppfinna oss ur det här' skriver Håkan Larsson i sin intressanta artikel om energi i MM nr 43. Det är ju rätt, men vi vet nog tillräckligt för att klara av det nödvändigaste."
Läs debattartikeln