På den här sidan publicerar vi läsarnas egna texter. Du kan även få dina kommentarer publicerade på hemsidan och i tidningen genom att skriva till debatt@miljomagasinet.se.

DEBATT 2016

Innan Värdlandsavtalet godkänns

Trots att 2015 års SOM-utredning ännu inte är tillgänglig, och inte ens skriven, har en debattartikel som publicerats i Dagens Nyheter (6 maj 2016) skapat stor förvirring i Nato-debatten. Debattartikeln är skriven av Joakim Berndtsson, Ulf Bjereld och Karl Ydén och handlar om resultatet från den ännu inte tillgängliga utredningen.

Anne Rosberg & Per Abrahamsson
Läs Insändaren

Klimateffekter

Det finns många tecken på att klimatet håller på att förändras. På lång sikt är klimatförändringen, om den inte stoppas, förödande för mänskligheten. Redan i dag finns exempel på hur klimatförändringen negativt påverkat levande varelser. Dessa exempel kanske inte för gemene man verkar vara så viktiga men är varningsklockor för vad som kommer att hända i större skala i fall vi inte snarast konkret angriper klimatproblematiken.

Per-Olof Erickson
Läs Insändaren

Fridolins kolbit är kastad

I helgen avgörs sannolikt Miljöpartiets framtid. På podiet i kongresshallen ligger Gustav Fridolins lilla kolbit, som gång på gång dök upp under valrörelsen 2014. Antingen går MP-kongressen all-in för att Vattenfalls brunkol ska bli kvar i marken, eller så bränner partiet upp och fyller atmosfären med sin trovärdighet.

Pontus Björkman
Läs Insändaren

Mer baljväxter i skolmaten bromsar djurartutrotningen

FN:s generalförsamling har utropat 2016 till baljväxternas år. FN:s jordbruksorganisation FAO ska hjälpa kommuner, regeringar och andra berörda organisationer att bana vägen för mer bönor, linser och ärter på tallrikarna. Politikerna i Sverige kan bäst svara upp på denna FN-uppmaning genom att verka för att den vegetariska rätten blir huvudrätt i skolmatsalarna.

Jonas Norberg
Läs Insändaren

Replik: Baljväxter kan inte ersätta animalier - Per Melin

Replik: Baljväxter + säd - Birgitta Stålhammar

Replik: Människan behöver mat från animalier - Per Melin

Replik: Valfrihet i matfrågan - Elsa Laurell

Replik: Sann matvalfrihet förutsätter sann matinformation - Per Melin

Replik: Köttätande eller vegetarianism - Gunilla Djärf

Opinionsarbetet måste du klara själv

Hur har man störst chans att påverka politiken? Frågan har ständig aktualitet. Nu senast när Miljöpartiet våndas med frågan om att sälja eller inte sälja Vattenfalls brunkolsgruvor. Grunden för politiken är opinionen i samhället. I en demokrati ska ju riksdagens partier representera folket. Ett litet parti, som ligger före den allmänna opinionen kan inte utan stor fingerfärdighet få majoritet för sina förslag i riksdagen. Eller i en regering.

Ulf Flodin
Läs Insändaren

Säkerhetsrådet kapitulerar inför Marockos hot

Marocko har lyckats skrämma och hota FN-systemet ungefär på samma sätt som man lyckades skrämma och hota den svenska utrikesministern från att erkänna Västsahara. Den gamle vännen till Anders Kompass, Omar Hilale, som nu är Marockos FN-ambassadör är nöjd och säger att han inte vet om eller när FN-personalen ska tillåtas återvända.

Jan Strömdahl
Läs Insändaren

Staten har ansvar för jordbruket

Staten har tvingat fram det miljö- och klimatskadliga industrijordbruket. Därför måste staten bekosta en hållbar strukturrationalisering och garantera forskning och utbildning i ekologiskt jordbruk.

Birgitta Hambraeus
Läs Insändaren

Pengar - smart uppfinning för de redan rika

Den mäktige företagsledaren och finansmannen Henry Ford skriver i sina memoarer 1922: "Det är tur att vårt folk inte förstår vårt bank- och penningsystem. För om dom gjorde det tror jag att det skulle bli revolution innan morgonen gryr". Citatet finns i Marianne Påsses nyutkomna bok Pengar. En smart uppfinning - men till vilket pris? Med den lilla lättillgängliga och insiktsfulla boken lägger Marianne Påsse grunden för en förståelse som kan bli ett första steg mot en nödvändig revolution.

Lena Jarlöv
Läs Insändaren

30 år efter Tjernobyl

30 år efter Tjernobyl... 37 år efter Harrisburg... 5 år efter Fukushima... Den 26 april 1986 skenade en "fredlig" atomkraftsreaktor i Tjernobyl, Ukraina, då man provade att sätta säkerhetssystemet ur funktion. Vi har all anledning att påminna varann om dessa tre, av människan orsakade katastrofer. Människan lär inte av historien eller misstagen i nutid, allra minst atomkraftsfanatikerna.

Herman Siklund
Läs Insändaren

Om Värdlandsavtalet

2014 skrev alliansregeringen under ett värdslandsavtal med Nato. Det innebar att Sverige skulle tillåta att Nato har baser i Sverige samt att vi ska lämna stöd till utländska aktörer när de befinner sig på svenskt territorium för att genomföra insatser vid konflikter. Det är planerat att svenska riksdagen ska godkänna avtalet i år. Under senaste riksdagsvalet borde ett så utomordentligt viktigt avtal diskuterats flitigt. Det innebär en djupgående förändring i vår utrikespolitik. Dock hölls medborgarna utanför denna fråga.

Ulf Granlund
Läs Insändaren

Internationella skolor hotar svenskan

I takt med globaliseringen har det vuxit fram en föreställning i Sverige om att denna enbart kan ske på engelska. Men internationell är man på flera språk, och framför allt bör man ha en stark bas i sitt modersmål. Att då undervisa på engelska för svenskspråkiga barn blir direkt fel. Tvåspråkig undervisning får bäst effekt om skolan har en mycket medveten språkplan och pedagogik på båda språken, vilket många skolor av denna typ saknar.

Olle Käll & Per-Åke Lindblad
Läs Insändaren

Kommentar: Svenska inte fint nog för svenskar - Claes Möre

Ett svek av Findus!

Ett svek mot Bjuv, Skåne och hela Sverige! Findus lämnar Bjuv och flyttar produktionen till Tyskland. Därmed förlorar 450 personer sina jobb. Cirka 600 grönsaksodlare förlorar sina kontrakt och därmed en inkomst. En enorm börda läggs dessutom på Bjuvs kommun att hitta jobb åt de drabbade. Staten måste nu gå in och ta sitt ansvar här och hjälpa till!

6 underskrifter från Landsbygdspartiet oberoende, Skåne
Läs Insändaren

För miljö och djurskydd - stoppa TTIP!

Sverige har världens strängaste men också det bästa och därmed det dyraste djurskyddet. Det säkerställer att djuren inte föds upp i "djurfabriker" och att djuren får beta utomhus minst några månader per år.

Ellie Cijvat & Jörgen Leufstedt
Läs Insändaren

Ett samhälle lyder under naturlagarna

Måndagen den 1 februari 2016, presenterades planerna för en järnväg för höghastighetståg. Förslaget kan ses som en kvarleva av den teknikoptimism som dominerade under 1900-talet, men som modern forskning kunnat visa, ofta leder till ekonomisk kollaps och miljöförstöring.

Bengt Thorén
Läs Insändaren

Vilken är den dolda agendan?

Man funderar onekligen vilken gemensam dold agenda de politiska partierna har när det gäller funktionshinderpolitiken eftersom samtliga politiska partier säger att det är en självklarhet att funktionsnedsatta med hjälpbehov ska få den nödvändiga hjälp man har behov av på grund av sin funktionsnedsättning.

Sven Aivert
Läs Insändaren

Skattetryck

Tiden är mogen för att avskriva uttrycket "Skattetryck". Det ska bannlysas! Begreppet för tankarna till någon överhet som utövar ett tryck på folket. Så var fallet under feodaltiden, och även under ståndsriksdagens tid, när konungen, patronen, biskopen och annan överhet kunde pressa allmogen på skatt. Nu när vi lever under demokrati är det våra förtroendevalda riksdagsmän som har den uteslutande rätten att bevilja skatt.

Rune Lindström
Läs Insändaren

Sverige har snart bara en stor virkesåker!

I Sverige består cirka 70 procent av landytan av skog. Men vad är skog för något?
Det beror på vem man frågar. En ekolog skulle svara att det är ett levande ekosystem där träd, stenar, mossor, lavar, svampar, djur och växter gemensamt skapar en stor biologisk mångfald. Här finns både unga, gamla och döda träd som är hem till en rad olika arter som är beroende av trädets alla olika livsstadier. Det svenska skogslandskapet består idag främst av träd av samma art (gran och tall), planterade efter kalhuggning i fint ordnade i rader och blir därmed en slags monokultur.

Rebecka Le Moine & 4 ytterligare underskrifter
Läs Insändaren

Påskfjädrar kan ha plockats från levande djur

Det kan verka trevligt att sätta fast fjädrar i påskriset. Men fjädrarna har i en del fall plockats från levande fåglar. Ett mycket smärtsamt djurplågeri.

Åke Askensten
Läs Insändaren

Varför ser de gröna inte rött som köttet i slaktarns bod?

Varför ser de gröna inte rött som köttet i slaktarns bod? Så sa landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) i radions ekonyheter som först lät som en parodi på en homo sapien utan insikt och utan förstånd.

Jonas Serneholt
Läs Insändaren

Stoppa medicinhysterin

Apoteksreformen som varit till nytta för valfrihet och nyföretagande i storstadsområden har uppenbart missgynnat kunderna, särskilt äldre personer som har många mediciner.

Lars-Anders Lundberg
Läs Insändaren

Kommentar: Systemet är en politisk fråga - Henrik Ehrenberg

Turkiets regim och Daesh gör gemensam sak

Vad vill Sverige göra för att få till en fredlig lösning i Mellanöstern där konflikten mellan kurder och turkar utgör en viktig del? Alternativt, ska vi finna oss i att stå som hjälplösa åskådare till den maktkamp som nu verkar dra in världen i ännu ett världskrig?

Rebwar Hassan
Läs Insändaren

Återvinn det återvinnbara

Enligt Begravningslagen ska sådana delar av stoftet som inte har förbränts vid kremeringen tillföras askurnan. Om det inte kan ske, ska innehavaren av krematoriet låta förstöra delarna eller gravsätta dem inom en allmän begravningsplats. Det kan framstå som en okomplicerad lag, till för att säkerställa att stoftet efter en avliden person hanteras på ett värdigt sätt. Men lagen gör att stora mängder metall undanhålls från återvinning.

Niclas Malmberg
Läs Insändaren

Nej till TTIP-avtalet

EU och USA håller på att förhandla fram ett nytt handelsavtal - Transatlantic Trade and Investment Partnership - förkortat till TTIP. Det handlar inte om att avskaffa tullar och liknande handelshinder - de är avskaffade eller sänkta sedan länge. Nu gäller det att ta bort så kallade "tekniska handelshinder", vilket medför att EU:s regler om konsumentskydd, matsäkerhet och miljöregler riskerar att kraftigt försämras.

Thomas Erixzon
Läs Insändaren

Falsk honung

Konsumentföreningen Äkta vara har gjort en undersökning om vilseledande information om olika livsmedels innehåll och ursprung. Bland annat konstateras att honung från Turkiet och Kina innehåller glykos och honungsarom i stället för honung.

Per-Olof Erickson
Läs Insändaren

Välsockrade EFSA

Hur kan EFSA (European Food Safety Authority) komma fram till att socker till och med motverkar fetma? Helt otroligt.

Börje Svensson
Läs Insändaren

Nya Slussen - en plastig Hollywoodkuliss

Jag läste i Dagens Nyheter att man anser att kommunpolitikerna genomgående struntar i specialisternas råd bland annat beträffande vägbygge, skolproblem, migration, och kör på efter eget gottfinnande. Bland annat har tunneln genom Hallandsåsen visat sig inte ha varit mödan värd utan borde stoppats. Precis så har även jag uppfattat våra folkvalda: Moderaterna med Sten Nordin som "härförare" drog igång Nya Slussen trots massivt motstånd.

Irène Bier
Läs Insändaren

Behövs folkbildning om värdlandsavtalet

Äntligen har värdlandsavtalet och Nato kommit upp till ytan i massmedia! Självklart måste det föras ett fritt och demokratisk samtal om den största säkerhetspolitiska förändringen för vårt folk på 200 år. Det har varit en lång tid som tystnaden kring vår alliansfrihet och neutralitet varit nästan total, om man inte varit speciellt intresserad.

Anne Rosberg & Per Abrahamsson
Läs Insändaren

Matchreferat från en läggmatch

På den ena spelplanen har 62 personer ställt upp. De äger lika mycket som den fattigaste halvan av jordens befolkning tillsammans. På dess avbytarbänk: Den procent av jordens befolkning som äger mer än de resterande 99 procenten tillsammans. Runt målgården har de transnationella bolagen murat en vägg.

Pontus Björkman
Läs Insändaren

EU-ledarna fruktar en brittisk folkomröstning

Datumet för EU-toppmötet 18-19 februari närmar sig. Då förväntas EU:s regeringschefer besluta om en förhandlingsuppgörelse med Storbritanniens premiärminister David Cameron.Cameron har lovat det brittiska folket en folkomröstning om landet ska lämna eller vara kvar i EU senast 2017. Bedömare tror att folkomröstningen kan komma redan till hösten 2016.

Jan-Erik Gustafsson
Läs Insändaren

Flyget ökar och ökar

För ett tag sedan intervjuades Jonas Åkerman, Kungliga Tekniska Högskolan i Ekot. Han säger att utvecklingen av flyget baserat på fossila bränslen är ohållbart.

Börje Svensson
Läs Insändaren

Kommentar: Flyget - halva utsläppen - Carl Johan Carlberg

Kommentar: Ökar flyget? - Ingemar Siby

Ja till fred & alliansfrihet

Nato är här! Två Nato-övningar genomfördes i Sverige 2015. Den sammanlagda militära budgeten för alla Nato-länder utgör i dag 69 procent av världens försvars- och krigsutgifter. USA ensamt står för 35 procent av världens totala utgifter.

Per Nilsson
Läs Insändaren

Flyktingströmmar kontra klimatpolitik

Flyktingströmmarna måste minska säger regeringen och inför gränskontroller. Men om regeringen verkligen oroar sig för flyktingströmmar borde klimatpolitiken stå i centrum.

Linus Eriksson
Läs Insändaren

De öppnar sin hand - kan vi då öppna våra hjärtan?

"Jag kommer att vädja till svenska folket att öppna sina hjärtan för de mycket utsatta människor som vi nu ser runt om i världen", sa Fredrik Reinfeldt, när han inledde den senaste valrörelsen. En vädjan som även bör gälla Europas mest utsatta grupp - romerna. En vädjan som är lika aktuell nu som då. En vädjan som i Sverige och Europa aldrig varit uppfylld. Vi har inte klarat av att öppna våra hjärtan.

Linus Eriksson
Läs Insändaren

Vill du kommentera någon av dessa texter? Skicka ditt svar till:
insant@miljomagasinet.se