Skogen som ger hopp

”Dränk ingen i blommor – ge en skog i stället”. Det är rubriken på en artikel som skrevs år 1982 av Sten Lundgren, journalist på tidningen Vi. Den handlade om att skänka pengar till trädplantering på högtidsdagar och begravningar i stället för att ge blommor och var fröet till den i dag väletablerade stiftelsen Vi-skogen.

För tre år sedan gick paret Benta Muga och Johan Oruko Vi-skogens utbildning i agroforestry för att kombinera trädplantering och odling av grödor på gården. Här är deras gård år två efter att de börjat plantera träd. I det tropiska klimatet kan träden växa åtskilliga meter varje år.
Foto: Amunga Eshuchi

Läsarnas respons på artikeln var stor och idén om att starta en insamling föddes. 1983 lanserades insamlingen av tidningen och pengarna gick till ett trädplanteringsprojekt i West Pokot District i nordvästra Kenya. Några år senare registrerades Vi-skogen som en egen organisation i Kenya och 1991 expanderade verksamheten till Masaka i Uganda. Året efter etablerades Vi-skogen i Musoma i Tanzania och 2004 i Kagera i Rwanda.

Under åren har arbetet utvecklats. Från att ha delat ut plantor till bönder började råd delas ut i stället. Konceptet agroforestry introducerades. Detta koncept arbetar Vi-skogen med än i dag, och tillsammans med bönder och deras organisationer sprids kunskaperna vidare. En del av Vi-skogens arbete går alltså ut på att stärka de lokala bondeorganisationerna så att de kan tillgodose sina medlemmars behov på bästa sätt. Fokus ligger på demokrati, planering och uppföljning. Stiftelsen arbetar också utifrån ett jämställdhetsperspektiv i allt den gör. Anledningen är enkel: Att se till att kvinnor har samma rättigheter som män är inte bara en rättvisefråga, det är även effektiv fattigdomsbekämpning, menar man. När kvinnor får samma tillgång till utbildning och resurser som män ökar skördarna.

Trycker du på biståndsknappen när du pantar burkar gör du en dubbel insats.
Foto: Marcus Lundstedt

När det kommer till fattigdomsbekämpning i östra Afrika är träd ett fantastiskt verktyg. Träd gör att livlösa jordåkrar återfår sin naturliga bördighet samt skyddar mot erosion och brännande sol. De ger frukter, näring och mat på borden och de används som byggnadsmaterial och skapar nya försörjningsmöjligheter. Träd förändrar även djupt rotade samhällsstrukturer och bidrar till ett mer jämställt samhälle. Vi-skogen kallar träden för biståndets superhjältar, eftersom metoden att plantera träd tillsammans med grödor i jordbruket slår två flugor i en smäll: minskad fattigdom och bättre klimat. Alla träd som planteras genom Vi-skogen är alltså så kallade agroforestry-träd. Det innebär att de är anpassade efter förhållandena och miljön i de områden de planteras för att göra bäst nytta. Metoden går ut på att låta träd växa bland grödor och boskap så att alla parter kan dra nytta av varandra. Träden ger bland annat skugga, foder till djuren, kompostmaterial – och faktiskt även fukt i marken. Ett agroforestryträd bidrar nämligen med mer vatten än det självt konsumerar. Agroforestry bidrar till att återskapa ett naturligt ekosystem. Resultatet blir större skördar, ett behagligare klimat och ökad motståndskraft mot klimatförändringarnas effekter.

En bidragande orsak till växthuseffekten är avskogning. Mer än 20 procent av klimatförändringen beror på avskogningen; mellan en och två procent av skogen i världen försvinner varje år. Att skogen huggs ner beror bland annat på en växande befolkning som behöver mer resurser och ytor för att exempelvis odla mat och föda upp djur på. Många platser i Afrika saknar elektricitet och skog huggs därför ner för att användas till ved att elda med, exempelvis när man lagar mat eller värmer vatten.

Klimatförändringarna slår hårdast mot fattiga bönder i östra Afrika – människor som redan lever utan några marginaler. Genom trädplantering och agroforestry kan bönderna fortsätta att utveckla sitt jordbruk trots torka och översvämningar, och metoden säkrar familjernas tillgång till mat. Genom att odla träd tillsammans med grödor i jordbruket kan familjer tjäna pengar att investera för framtiden. Träden har en avgörande roll för klimatet då de motverkar extrem torka och översvämningar. De står emot jordskred och skuggar marken och ger också människor i utsatta områden förutsättningar för ett bättre liv. Trädplantering bidrar till att barn ges en ljusare framtid, fri från fattigdom och orättvisor.

Träd kan förändra djupt rotade samhällsstrukturer och bidra till ett mer jämställt samhälle.
Foto: Vi-skogen

Barnen är inte skyldiga till klimatförändringarna. Men de får ta konsekvenserna. Kraftiga skyfall, torka och hunger leder till att barn dör, hämmas i utvecklingen och hindras från att leva ett bra liv. I dag lever 160 miljoner barn i områden som riskerar svår torka, merparten av dem bor i Afrika. Men med stöd från Vi-skogen kan barnen ändra utvecklingen. Vi-skogen jobbar med att utbilda skolelever i klimatförändringarnas effekter. På stiftelsens trädklubbar lär sig skolbarnen att plantera träd som skyddar mot torka, översvämningar och hunger. De får kunskaper om att träd ökar skördarna och ger pengar till utbildning. Träden kan vara startskottet för en grönare framtid, trots klimatförändringarna.


Fakta: Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som planterar träd i Kenya, Rwanda, Uganda och Tanzania. Fyra länder som är hårt drabbade av avskogningen och som under många år levt med dess förödande effekter för både människor och natur. Organisationens vision är ”En hållbar miljö möjliggör för kvinnor och män som lever i fattigdom att förbättra sina liv”.

Vi-skogen är en stiftelse, där styrelsen och ordförande utses av Kooperativa Förbundet för en tid av ett år. I styrelsen ska tidningen Vi:s chefredaktör ingå. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och verkställande direktör. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden minst tre, helst fyra gånger per år.

Avslutningsvis kan sägas att Vi-skogen och dess givare gör en oerhört värdefull insats. Både för klimatet och för många utsatta, fattiga människor i världen. Här följer ett citat angående stiftelsens motto från dess hemsida:

”Vi har bara ett jordklot, som vi måste vara rädda om. Alla människor på jorden måste tillsammans arbeta för att skapa rättvisa och värna om vår gemensamma miljö. Som vanlig liten människa finns det massor du kan göra. Det allra första är att tro att det du gör faktiskt spelar roll”.

För att veta mer och stödja Vi-skogen gå in på: www.viskogen.se

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com