Regeringsförklaringens gröna frågor

Regeringsförklaringens gröna frågor

Statsminister Stefan Löfvens regeringsförklaring blev en klar uppföljning av den inriktning som inleddes under förra mandatperioden. Då satt S och MP ensamma i ledningen, men nu efter överenskommelsen med C och L märks en tydlig påverkan främst i förklaringen om skogbeståndet och uppluckringen av strandskyddet.

Klimatlag på EU-nivå

Internationellt ska reformarbetet intensifieras för att genomföra Parisavtalet, och Sverige ska driva på för en klimatlag på EU-nivå liknande den i Sverige.

Strandskyddet luckras upp

Hela landet ska leva och växa. Det är en förklaring som tydligt visar Centerns inflytande. I överenskommelsen finns också med inrättande av fler servicekontor och utlokalisering av myndigheter.

Mest kontroversiellt är att det ska bli enklare att bygga strandnära i oexploaterade landsbygdsområden. I överenskommelsen står att strandskyddslagstiftningen behöver göras om i grunden.

Bönder och matproduktion

Löfven utlovade ett kraftfullt bondepaket, som ska tas fram för att stärka svensk livsmedelsproduktion. Jordbrukets fossilberoende ska minska.

I överenskommelsen nämns minskad antibiotikaanvändning i djurhållning globalt och införande av ursprungsmärkning av kött och fisk på restauranger och i storkök.

Värn för skogsägares rätt

Skogsnäringen ska vara hållbar och växande. Den privata äganderätten till skogen ska värnas och stärkas. Markägare ska få ekonomisk kompensation vid inskränkningar i ägande- och brukanderätt.

I överenskommelsen finns förtydliganden om att det nationella skogsprogrammet ska utvecklas och myndigheterna ska få uppdrag att ta fram ett nytt och enhetligt sätt att räkna skyddad mark. Utredningar ska tillsättas om bland annat stärkt äganderätt och om nya flexibla skydds- och ersättningsformer.

Hållbart fiske

Havsmiljön ska förbättras. Övergödning, användning av miljögifter och utsläpp av läkemedelsrester ska minimeras. Kontrollen skärps för att stoppa illegalt fiske, och i skyddade områden ska bottentrålning vara förbjuden.

I överenskommelsen står att åtgärder ska införas för att stödja fiskare som byter redskap. Ett frivilligt program för återköp av ålfiskerätter ska införas. Försök med kameraövervakning ska göras och subventioner fasas ut.

Flygets klimatpåverkan

Klimatkraven på flyget ska skärpas. I överenskommelses sades att en obligatorisk klimatdeklaration vid köp av flygresor ska genomföras. Krav på obligatorisk inblandning av förnybart bränsle och miljöstyrande start- och landningsavgifter ska tas fram. Ett system för flygbränsleskatt ska ersätta dagens flygbiljettskatt.

Satsningar på järnvägen

Nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas. Godstransporter ska flyttas från lastbil till tåg och sjöfart.

I överenskommelsen påpekas att hela Norrbotniabanan ska planeras för bygge. Ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i Sverige ska införas. Att boka utlandsresa med tåg ska förenklas och dagliga avgångar med nattåg till europeiska städer ska upphandlas. Ökade satsningar på underhåll och investeringar i nya spår ska göras för att öka punktligheten. Kvalitet ska krävas på snöröjning och beredskap för att snabbt avhjälpa kontaktledningshaveri.

Fossila bränslen

I regeringsförklaringen sägs att det ska gå att ladda och tanka fossilfritt i hela landet. Klimatbonusar och klimatavgifter på personbilar ska förstärkas och förenklas. Inga nya bensin- och dieseldrivna bilar ska säljas efter 2030.

I överenskommelsen klargörs tydligare att infrastrukturen ska byggas ut för fossilfri laddning och tankning. Förbud mot att sälja nya bensin- och dieseldrivna bilar kräver godkännande av EU-kommissionen. Utredning och ny lagstiftning om det ska beslutas under mandatperioden. Sverige ska även driva fram ett förbud i hela EU. Årtal ska utredas när fossila bränslen ska vara helt utfasade. Investeringar ska i stället göras i produktion och distribution av biogas.

Prospektering förbjuds

Prospektering och nyexploatering av kol, olja och fossilgas förbjuds. Ett större arbete inleds för att binda tillbaka en del av tidigare utsläpp.

I överenskommelsen påpekas också att regelverket ska skärpas för tidpunkten vid utvinning av mineraler från alunskiffer.

Klimatinvestering

Klimatinvesteringsprogrammen och stadsmiljöavtalen främjar lokala investeringar för global hållbarhet och de ska utvecklas och effektiviseras.

I överenskommelsen talas om barnvänliga och hållbara städer, alternativ till bil i städerna, cykel, bilpooler och skatteregler som ska underlätta cykelpendling.

Grön skatteväxling

En kraftfull grön skatteväxling görs. Skatter höjs på miljö-förstörande verksamhet och sänks på arbete och företagande.

I januariöverenskommelsen talas om att använda ekonomiska styrmedel för att ställa om samhället i miljövänlig riktning, skatt på farliga kemikalier i kläder och skor, ett nytt avdrag för grön teknik, klimatbonusar, avgifter på personbilar och skatt på förbränning av avfall.

Förbud mot plast

Fler steg tas för att göra det lättare att återvinna och återbruka. En lägsta servicenivå för hushållens avfall införs. Krav på pant införs för fler produkter och spridningen av mikroplaster bekämpas.

I överenskommelsen talas om förbud mot onödiga plastartiklar och avgift/skatt på engångsartiklar. Sverige ska inom EU driva på för utfasning av all engångsplast.

Biologisk mångfald

Den biologiska mångfalden ska skyddas. Ekosystemtjänster ska värnas. Anslagen för skydd av värdefull natur höjs.

Gustaf Jillker

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com