Vetenskap och varningar

Första gången jag började fundera på den trådlösa tekniken var, tror jag, år 2003. I ett nummer av Råd och Rön läste jag en artikel med rubriken: ”Det mesta går in i huvudet”. Artikeln handlade om test av mobiltelefoners effektivitet och berörde inte alls vad som kan tänkas hända när mobilsignaler går in i huvudet i stället för till mobilmasten. Men jag började fundera, som vetenskapligt utbildad och särskilt intresserad av den mänskliga hjärnan (som jag senare skrivit två böcker om).

Något år senare såg jag ett inslag på tv som fick mig att gå i taket. Ett forskarlag i Lund hade upptäckt att signaler från en mobil får blodådrorna i hjärnan på råttor att öppna sig. Dessa ådror har speciellt täta väggar, vilket kallas för blod-hjärnbarriären. Barriären utgör ett skydd så att ämnen som kan skada hjärncellerna inte slipper igenom. Det ska alltså vara just en barriär, inte ett såll (andra forskarlag har sedan sett samma fenomen hos människor). Då började jag läsa på.

Under årens lopp har det sedan kommit mängder med vetenskapliga studier och varningar om farorna med trådlös teknik. Här följer några av de viktigaste.

Freiburguppropet. 50 läkare i Tyskland skrev år 2002 ett upprop som sedan undertecknats av långt över tusen läkare. Det börjar så här:

”Som etablerade läkare med olika verksamhetsinriktning – framför allt inom miljömedicin – riktar vi oss till läkarkåren, till politiskt ansvariga för medicin och folkhälsa, såväl som till allmänheten för att uttrycka vår djupa oro för våra medmänniskors hälsa.”

De listar en lång rad symtom, bland annat sådana som ”felaktigt betraktas som psykosomatiska” till exempel huvudvärk och migrän, kronisk utmattning, oro, sömnlöshet och trötthet under dagen.

”Vi kan inte längre tro på ett rent slumpmässigt sammanträffande, eftersom vi;

• alltför ofta observerat en tydlig koncentration av speciella ohälsosymtom i områden eller bostäder exponerade för mikrovågsstrålning
• alltför ofta konstaterat en förbättrad hälsa – ibland försvinner månads- eller årslånga symtom på relativt kort tid – efter reducering eller eliminering av strålningen i patientens närmiljö
• alltför ofta, efter byggnadsbiologiska mätningar, kunnat bekräfta en osedvanligt hög elektromagnetisk strålningsintensitet på platsen.”

Detta följdes år 2006 av ett annat tyskt läkarupprop, Bambergappellen. Läkarna säger där: ”Akuta hälsorisker för boende vid nedanstående basstationer för mobiltelefoni.” Och de skräder inte orden: ”Det krävs ett omedelbart ingripande av myndigheterna”.

BioInitiative Report, 2007 och 2012. Här har en grupp forskare gått igenom närmare 2 000 vetenskapliga studier och finner övertygande bevis för skador. Den första rapporten kom 2007. Därefter har en ny genomgång av långt fler studier år 2012 lett till en förnyad varning med orden: ”Det finns mer bevis än vi behöver”.

Sedan har följt andra tunga forskarupprop.

EMF Scientist Appeal år 2015. 200 forskare vänder sig här till FN och dess medlemsstater med starka krav.

”Forskare kräver skydd mot hälsorisker vid exponering för icke-joniserande elektromagnetisk strålning. Vi är vetenskapsmän som forskar på biologiska effekter och hälsoeffekter av icke-joniserande elektromagnetiska fält (EMF). Baserat på tillgänglig förhandsgranskad och publicerad vetenskaplig forskning är vi allvarligt oroade över den ökande och utbredda exponeringen för elektromagnetiska fält som alstras av elektriska och trådlösa produkter. Vetenskaplig grund för vår gemensamma oro: Många nya vetenskapliga publikationer har visat att EMF påverkar levande organismer vid nivåer långt under internationella och nationella riktlinjer. Skador berör inte bara människor, eftersom det finns en växande mängd belägg för skador på både växt- och djurliv. Mot bakgrund av dessa fynd vädjar vi till Förenta Nationerna (FN) och alla dess medlemsstater i världen att uppmana Världshälsoorganisationen (WHO) att utöva ett starkt ledarskap för att främja utarbetande av skyddande riktlinjer för EMF, uppmuntra till försiktighetsåtgärder” och så vidare.

5G Appeal, år 2017. Denna appell börjar med orden: ”Vetenskapsmän och läkare varnar för allvarliga hälsoeffekter av 5G-utbyggnad – begär moratorium. Vi, undertecknade mer än 180 vetenskapsmän och läkare från 36 nationer, rekommenderar moratorium för utbyggnaden av 5G för telekommunikation tills potentiella risker för människors hälsa och miljön har undersökts fullt ut av forskare utan kopplingar till industrin. 5G kommer att kraftigt öka exponeringen för radiofrekventa elektromagnetiska fält (RF-EMF) utöver den redan i dag befintliga från 2G, 3G, 4G, WiFi etcetera. RF-EMF har visat sig vara skadligt för både människor och miljö.”

Alla dessa studier talar om samma typer av skador och symtom: ökad cancerrisk, cellulär stress, ökning av skadliga fria radikaler, genetiska skador, strukturella och funktionella förändringar i det reproduktiva systemet, försämring av inlärning och minne, neurologiska sjukdomar, och negativa effekter på allmänt välbefinnande hos människor. Dessutom konstaterar flera i likhet med EMF Scientist Appeal att ”det finns en växande mängd belägg för skador på både växt- och djurliv”.

Till detta kommer mängder av andra upprop och varningar från många olika länder, institutioner och yrkesgrupper världen runt, exempelvis från Norges barnombudsman, ryska strålskyddskommittén, irländska läkare, tyska strålskyddsmyndigheten, Österrikes läkare, Tysklands miljö- och hälsominister, ett amerikanskt cancerinstitut, tyska forskare, indiska regeringens expertgrupp, EU-parlamentet, Europarådet …

Så nog finns det belägg.


Gunilla Ladberg är fil.dr. i pedagogik, utbildare, konsult, författare, qigonginstruktör och folkbildarsjäl. Hennes huvudsakliga arbetsområden är tre: flerspråkighet, den mänskliga hjärnan samt den trådlösa tekniken och dess inverkan på hälsa och miljö.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com