Ökat hopp om biologisk mångfald


Mindre åkrar och en större variation av grödor ger en god effekt på den biologiska mångfalden i jordbrukslandskap. Det visar en omfattande internationell studie där forskare från Lunds universitet har deltagit.Den positiva effekten av mindre åkrar och större variation av grödor går att jämföra med den som till exempel bevarad ängsmark och blommande remsor längs åkrar ger.

Foto: Lunds universitet

Ökat hopp om biologisk mångfald

MILJÖMAGASINET
Nr 33 • 16 AUGUSTI 2019

Mindre åkrar och en större variation av grödor ger en god effekt på den biologiska mångfalden i jordbrukslandskap. Det visar en omfattande internationell studie där forskare från Lunds universitet har deltagit.

– Små fält ses ofta som ett hinder
för ett rationellt jordbruk, eftersom de kan ge högre kostnader per hektar
åkermark, men vi ser att de verkligen kan vara en nyckel för att bevara den
biologiska mångfalden. Jag hoppas att våra resultat kan bidra till att
tillvarata de värden som finns i småskaliga jordbrukslandskap, säger Yann
Clough, professor i miljövetenskap vid Lunds universitet och en forskarna bakom
studien.

Många
studier har
de senaste decennierna pekat på
att den biologiska mångfalden har minskat betydligt, inte minst i moderna
jordbrukslandskap. Den största orsaken är intensifiering av jordbruket -–
sammanslagning av stora arealer där en och samma gröda odlas – och förstörelsen
av små habitat, det vill säga livsmiljöer, i odlingslandskapet. Det kan till
exempel handla om blommande fältkanter, häckar och gräsremsor som försvunnit.

Att återskapa sådana habitat är förenat
med stora kostnader i många områden. Forskarna har därför undersökt om en ökad
heterogenitet på odlade arealer, det vill säga en större variation av grödor på
åkrarna samt mindre åkerstorlek, kan vara ett alternativ för att främja den
biologiska mångfalden i jordbrukslandskap. Detta samtidigt som
jordbruksproduktionen upprätthålls och ingen mark tas ur bruk.

Studien är
den
mest omfattande geografiskt som
gjorts i sitt slag – den har genomförts i åtta regioner i Europa och Kanada –
och resultaten som forskarna nu presenterar pekar på en tydlig koppling.

– Att heterogenitet inom odlade
arealer leder till högre biologisk mångfald är något som landskapsekologiska
teorier förutsäger, men det är väldigt spännande att se så tydliga bevis för
det. Det jag har mest varit överraskad över är att effektstorleken blev så
stor, att det blev så tydliga resultat i alla de regioner där studien har
pågått, och att de gäller för varenda artgrupp som vi inventerade: vilda
växter, vilda bin och humlor, blomflugor, fjärilar, spindlar, jordlöpare och
fåglar, säger Yann Clough.

Enligt resultaten kan det vara lika
fördelaktigt för den biologiska mångfalden att öka heterogeniteten som att öka
mängden icke uppodlade småhabitat. Till exempel genererar en minskning av
medelstorleken på fält från 5 till 2,8 hektar i ett jordbrukslandskap som
omfattar en kvadratkilometer en ökning av den biologiska mångfalden som är
jämförbar med den som observeras när andelen naturliga habitat, såsom
betesmarker eller permanent bevuxna fältkanter, ökar från 0,5 till 11 procent.

Yann Clough
menar
att studien visar att mindre åkrar
och ökad mångfald av grödor utgör en underskattad och ändå betydande möjlighet
för att bevara och återställa den biologiska mångfalden i jordbrukslandskap.
Resultaten kommer att bidra till den pågående debatten om reformationen om
EU:s gemensamma jordbrukspolitik, säger han.

– En politik som gör det möjligt
att bevara landskap med mindre fält, och som till och med gynnar en minskning
av den genomsnittliga storleken på odlade fält, samt en högre mångfald av
grödor, skulle göra det möjligt att kombinera en bevarad hög biologisk mångfald
med en upprätthållen jordbruksproduktion.

Att en diversitet av grödor har en
positiv effekt på biologisk mångfald kan förklaras med att olika typer av
grödor ofta erbjuder livsmiljöer för olika arter och kompletterar varandra på
olika sätt.

Som det svenska jordbruket ser ut i
dag är stora åkrar, där samma gröda odlas, ofta en nödvändighet för att få en
god lönsamhet. Samtidigt betonar Yann Clough att produktiviteten kan öka med en
större biologisk mångfald, till exempel genom ökad pollinering. Skördarna
skiljer sig inte heller mycket åt om man jämför avkastningen på stora och små
fält – ibland kan den till och med vara högre på små åkrar, enligt tidigare
forskning.

– Därför är det intressant att
synliggöra värdet av att ha mindre fältstorlek: det går att på ett bättre sätt
kombinera biologisk mångfald med produktion av mat, utan att nödvändigtvis
behöva odla ekologiskt. Detta är något som är väldigt positivt, säger Yann
Clough.

Resultaten har publicerats i en
artikel i tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS.

Yann Clough


Yann Clough är professor i miljövetenskap på Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC).

Foto: Lunds universitet

Fakta

Studien bygger på ett
internationellt samarbete mellan 30 forskargrupper. Huvudförfattarna Clélia
Sirami och Nicolas Gross forskar vid INRA och CNRS i Frankrike. Yann Clough,
professor i miljövetenskap, och Romain Carrié, forskare, både på Centrum för
miljö- och klimatforskning (CEC) vid Lunds universitet, är medförfattare och
har deltagit i projektet genom forskning i jordbrukslandskap i Tyskland
respektive Frankrike.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com