Miljö- och klimatanslag ökas

Som en del av Januariavtalet skjuter regeringen till runt två miljarder kronor för satsningar på miljö och klimat. De största sammantagna satsningarna i vårändringsbudgeten innebär att besluten från i höstas om att kapa anslagen slopas helt.
MM

Miljö- och klimatanslag ökas

Som en del av Januariavtalet skjuter regeringen till runt två miljarder kronor för satsningar på miljö och klimat. De största sammantagna satsningarna i vårändringsbudgeten innebär att besluten från i höstas om att kapa anslagen slopas helt.

– När vi satsar på vårt miljö- och klimatarbete satsar vi på framtiden. Riksdagens beslutade budget för 2019 innebar kraftiga nedskärningar av miljöanslagen och det har fått kännbara negativa konsekvenser, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin på regeringens hemsida.

Uppgörelsen har skett mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Medlen från utgiftsområde 20, Allmän miljö- och naturvård, omfattar tre huvudpunkter: minskad klimatpåverkan, bevarad och tillgänglig natur samt renare vatten och hav.

Till 2045 ska Sverige ha noll nettoutsläpp av växthusgaser och efter det minusutsläpp. För detta krävs stora teknikinvesteringar, enligt regeringen, som föreslår ytterligare 750 miljoner – totalt 1,5 miljarder för 2019 – till Klimatklivet och ladda hemma-stödet.

– Nu bygger vi det hållbara samhället och då behöver Sverige ställa om till fossilfrihet. Klimatklivet har möjliggjort stora utsläppsminskningar och en stärkt laddinfrastruktur i hela landet, fortsätter Lövin.

En långt mindre post går till värdefull natur. Statliga fjälleder ska underhållas och upprustas; negativa effekter av översvämningsmygg minskas och viktiga våtmarker bevaras. Om våtmarkernas betydelse för inte bara biologiska mångfald utan även som brandgator, eldhinder, varseblev många under fjolårets heta, torra sommar med skogsbränder som följd.

Till en, om möjligt, ren havs- och vattenmiljö föreslås 200 miljoner. 120 till insatser mot övergödning, som lokala vattenvårdsåtgärder (LOVA), och 40 till sanering av förorenade områden i vattendrag och på havsbottnar. Vilket fått förnyad aktualitet i och med nyheten om de 8,7 ton kvicksilver som ligger på Sundsvallsbuktens botten.

– Längs med svenska kuster finns hundratals vrak som innehåller miljöfarliga ämnen. Läcker de ut riskerar de att skada såväl växter som djur och människor.

I höstbudgeten 2018 minskades anslaget till Naturvårdsverket med 600 miljoner, vilket väckte stark reaktion:

– De samlade insatserna i samhället räcker inte för att nå miljömålen. Tempot måste därför öka och klimatförändringarna och utarmningen av den biologiska mångfalden är två områden där det behövs snabba och kraftfulla insatser för att vända den negativa utvecklingen i miljön, sade Lisa Eriksson, chef för Utvärderingsenheten på Naturvårdsverket.

Tillsammans med Svenska turistföreningen (STF) startade de den 23 mars namninsamlingen ”Rädda lederna”. Över 23 000 skrev under för en utökad miljö- och klimatbudget.

– Det här visar hur viktigt det är att vi ideella föreningar gör vår röst hörd när viktiga värden hotas. Tillsammans ska vi göra det enklare för fler att upptäcka Sverige, säger STF:s generalsekreterare Magnus Ling i ett pressmeddelande, men vi slutar inte med detta utan kommer fortsätta bevaka att denna tillfälliga höjning inte försvinner inför 2020 års budget.

Rikard Rehnbergh

Fakta: Klimatklivet

Stärkta satsningar på Klimatklivet och ladda hemma-stöd; fler laddpunkter till elbilar; ny biogasproduktion och andra klimatinvesteringar i hela landet.

Skydd och skötsel av värdefull natur

Utökat skydd för skogar, marina områden och annan värdefull natur samt flera nya naturreservat för att säkerställa biologisk mångfald och möjligheter till friluftsliv.

Solcellsstöd

Utökat stöd till att sätta upp solceller på tak.

Rena hav och vatten

Åtgärder mot övergödning; sanering av sjö- och havsbottnar från miljögifter; ökat upptag och återförening av näringsämnen till havet genom ex. musselodlingar.

Våtmarker och vattenskyddsområden

Investeringar i våtmarker; bättre förutsättningar för kommuner och län att skapa vattenskyddsområden.

Nattåg

Beslut om att nattågen börjar rulla från Sverige ut i Europa.

Källa: Miljöpartiet De grönas hemsida

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com