Aktion för skogsbevarande

Aktivister protesterade mot Sveaskogs utarmning av skogliga ekosystem.
Foto: Anna Henriksson

Fältbiologerna genomförde en ”Aktion mot Sveaskogs skogssabotage” den 10 mars i
Stockholm.

Aktion för skogsbevarande

Fältbiologerna genomförde en ”Aktion mot Sveaskogs skogssabotage” den 10 mars i Stockholm. Föreningen Skydda skogen, Carl Schlyter (PV) och Rebecka Le Moine (MP) deltog.

Amanda Tas från Skydda Skogen talade:
– Det pågår en utarmning av våra skogliga ekosystem i Sverige. Ledande
naturvårdsforskare i Sverige är överens om att dagens intensiva skogsbruk utgör ett hot mot den biologiska mångfalden. En tall kan bli över 700 år gammal och en gran 500 år, men skogsbruket låter inte träden bli så gamla. De huggs ner när de är 80-100 år gamla och alla de djur och växter som enbart kan leva på äldre döda träd och äldre grov död ved lider av bostadsbrist just nu. Ungefär 60 procent av den svenska produktiva skogsmarken är under 60 år gammal. Större delen av den svenska skogsarealen utgörs alltså av skog som inte är avverkningsmogen än. De återstående oskyddade spillrorna av äldre naturskogar står därför till förfogande för avverkning, och ett stort antal av dessa områden avverkas. Den höga avverkningstakten har gjort gammal skog till en bristvara. Forskare menar att minst 20 procent av den produktiva skogsmarken måste skyddas om skogens växt- och djurliv ska kunna bevaras långsiktigt. Internationella forskare höjer rösten och menar att upp till 50 procent av land- och havsarealen kan behöva skyddas. De anser att det är det som krävs för att säkra växt- och djurarters överlevnad i det långa loppet. Dessa områden behöver dessutom vara stora och sammanhängande för att alla viktiga ekologiska processer och ekosystemtjänster ska kunna bevaras.
Amanda Tas:
– Sveaskog äger 14 procent av den svenska produktiva skogsmarken, det är 14 procent produktiv skogsmark som vi, svenska folket, du och jag äger. En krisgrupp måste snarast bildas för att hindra förlusten av biologisk mångfald i skogsbruket av Skogsstyrelsen i samarbete med Länsstyrelsen och Naturvårdsverket. All produktiv skogsmark med höga naturvärden som Sveaskog förvaltar måste ges ett långsiktigt skydd. Detta inkluderar registrerade och oregistrerade nyckelbiotoper, värdekärnor och naturvärdesobjekt. Samtliga kontinuitetsskogar och värdetrakter med höga naturvärden behöver noggrant kartläggas. Om höga naturvärden påträffas måste dessa skyddas. Avkastningskraven måste sänkas. Den biologiska mångfalden har inte råd att förlora fler värdefulla skogar på statens marker.
Tove Thomasson, naturvårdsspecialist på Skogsstyrelsen säger:
– Vi anser att det är viktigt att det tas fram ett kunskapsunderlag om var det finns skogar med höga naturvärden som underlag för planering och olika beslut. Det 10-åriga regeringsuppdrag om en landsomfattande nyckelbiotopsinventering, som vi fick förra året, togs bort i samband med riksdagens budgetbeslut i slutet av 2018.
I dag inventerar Skogsstyrelsen nyckelbiotoper endast i samband med andra
verksamheter. När det gäller bevarandet av biologisk mångfald så är det Skogsstyrelsens uppdrag att genomföra den beslutade skogs- och miljöpolitiken, och att uppnå miljökvalitetsmålet ”Levande skogar”.
– Generellt sätt gäller att ju mer kunskap vi har desto bättre, en nyckelbiotopsinventering kan vara ett sätt. En bred kunskapsbas ger oss också bättre förutsättningar för dialog mellan olika intressenter, säger Helene Samuelsson, kommunikationschef på Sveaskog.

Miljö- och jordbruksutskottets ledamot Elin Segerlind (V) ser allvarligt på att
nyckelbiotopsinventeringarna har upphört.
– Vi vill att nyckelbiotopsinventeringarna ska återupptas snarast möjligt, säger Elin Segerlind.

Anna Henriksson

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com