Netto-noll och inga fler asfalterade tvärförbindelser!

Netto-noll och inga fler asfalterade tvärförbindelser!

Klimatfrågan är på allas läppar, men vad händer i verklighetens Sverige? Tvärförbindelse Södertörn är en stor tätortsnära motorväg som ligger på Trafikverkets ritbord. Vägen planeras som en 20 km lång helt ny motorväg, och en direkt förlängning av Förbifart Stockholm. Den är tänkt att gå mellan E4/E20 vid Vårby backe i Kungens kurva, till väg 73 i Haninge. Tvärförbindelse Södertörn är en värsting i sin klass och utgör ett nationellt hot mot klimatpolitiken. Men tyvärr finns det också fler liknande projekt runt om i landet.

De svenska klimatmålen

Riksdagen antog 2017 ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige, som innehåller nya klimatmål, en klimatlag och ett klimatpolitiskt råd. Senast 2045 ska utsläppen vara netto-noll, och Sverige ska inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.

Naturvårdsverket redovisade nyligen en fördjupad utredning av arbetet med miljömålen, och där redogörs för en rad nödvändiga samhällsförändringar. Exempelvis ska bebyggelse planeras så att resandet mellan städer och tätorter går i linje med klimatmålen, och bilberoendet ska minska. Klimatmålen är tydliga och alla aktörer bör ha sin uppgift klar för sig. Därför är det ytterst märkligt att arbetet med ännu en statlig motorväg fortskrider, en väg som inte bara dränerar annat klimatarbete utan också kanske är olaglig?  

Naturvårdsverkets svidande kritik

Naturvårdsverket har tre gånger kritiserat Trafikverkets arbete med Tvärförbindelse Södertörn, senast i februari 2019. De skriver bland annat att bilen ges konkurrensfördel och att cyklisterna sätts på undantag. Vägen planeras i delar genom tätbebyggt område, där luftföroreningar och bullermattor kommer påverka människors hälsa negativt. Andra långa avsnitt planeras i naturreservat, riksintresse för friluftsliv och kommer för all framtid leda till skador som inte går att reparera. Naturvårdsverket ryter ifrån på sitt myndighetsspråk!

Olöst finansiering

Det har varit många turer om finansieringen av Tvärförbindelse Södertörn. När nationella planen för transportsystemet (2018-2019) presenterades, fick projektet endast 4,6 mdr kronor av totala ca 10,3 mdr kronor. Kommunledningarna i de åtta kommunerna söder om Stockholm, som sedan decennier lobbat hårt för ”sin” väg blev mycket bittra. De fortsätter bearbeta alla nivåer för att få till stånd en ändring. I februari skrev de i ett argt brev till Trafikverket: ”Tvärförbindelse Södertörn utgör en förutsättning för vår utveckling och är en saknad länk i det regionala trafiksystemet.”

Kommunerna kämpar hårt för investeringar som leder till fortsatt bilberoende. Deras agerande är allvarligt och ska kritiseras på en rad punkter. De har under åren både trängt undan moderna investeringar i gång/cykel- och kollektivtrafik, och även förslösat stora medel genom sin grova felplanering.

Kraften i medborgerliga initiativ

Det ligger ett trendbrott i luften genom de medborgerliga initiativ vi ser. Ju fler vi är som engagerar oss och kräver att våra politiker levererar resultat i linje med klimatmålen, ju större chans har vi! Målet är netto-noll 2045 och det finns inget utrymme för fler asfalterade tvärförbindelser!

Marica Lindblad

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com