”Stoppa kriget mot Vättern”

Aktionsgruppen Rädda Vättern går till skarpt angrepp mot ett yttrande från Mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Yttrandet är ställt till regeringen i ett mål om Försvarsmaktens flygskjutövningar i Vättern.

Vättern är dricksvattentäkt för en kvarts miljon människor.
Trots det hamnar varje år 45000 kilo ammunition med bly i vattnet vid krigsövningar.
Foto: Catasa (is.gd/wiLhza) / CC BY-SA (is.gd/oyp5DS)

”Stoppa kriget mot Vättern”

Aktionsgruppen Rädda Vättern går till skarpt angrepp mot ett yttrande från Mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Yttrandet är ställt till regeringen i ett mål om Försvarsmaktens flygskjutövningar i Vättern.

Skjutningarna har länge skarpt kritiserats av kommunerna och befolkningen runt sjön, som är en dricksvattentäkt för cirka 250000 människor.

Aktionsgruppens ordförande Elisabeth Lennartsson, Askersund, kritiserar domstolen och uppmanar berörda att som en följd av det negativa beslutet i stället skriva på ett upprop på Facebook för att i ett nytt försök stoppa vad gruppen kallar för ”ett krig mot Vättern”.

Skadeståndsskyldiga

Samtidigt har Rädda Vättern vid sidan om uppmaningen kontaktat berörda kommuner och deras ledning och varnat dem för att de kan bli skadeståndsskyldiga om det kommunala dricksvattnet konstateras vara förorenat av PFAS-kemikalier och att värdena kan vara för höga.

Idag finns PFAS (högfluorerade ämnen) i stora delar av vårt grund- och dricksvatten, upplyser Naturskyddsföreningen. Flera vattentäkter i Sverige har fått stänga på grund av förhöjda halter av bland annat PFOS och PFOA – två av de värsta PFAS-ämnen, som är kända idag. Båda är bland annat reproduktionsstörande och misstänkt cancerframkallande.

Rädda Vättern påpekar att enligt en nyligen beslutad dom i Högsta domstolen är kommunen ansvarig om det kommunala dricksvattnet är förorenat av PFAS-kemikalier. Det är produktansvarslagen som gör att skadestånd kan komma att riktas mot kommunen.

Gränsvärden måste sänkas

Miljökvalitetsnormen för PFOS (0,65 ng/L) överskrids redan i Vättern med det dubbla. Nivån ligger fortfarande betydligt under vad Livsmedelsverkets hälsoskyddskrav för PFAS föreskriver. Livsmedelsverkets gränsvärden grundar sig dock på gamla uppgifter, och inom EU (EFSA) diskuteras nu att gränsvärdena i vissa fall måste sänkas tusenfalt.

– Aktion Rädda Vättern utgår ifrån att ni i kommunledningen känner ansvar för det dricksvatten era kommuninvånare konsumerar, skriver undertecknarna Elisabeth Lennartsson och Christer Hagman. De uppmanar ledningen att överklaga länsstyrelsens beslut för att öppna en förnyad process.

Kommuner inte i samråd

Dels finns ett formellt skäl att överklaga, då kommunerna inte fått delta i samråd. Dels finns sakliga skäl att kräva att saneringen och rening bör ske innan tillstånd till utökad verksamhet ges.

– Samtliga kommuner som tar eller planerar ta råvatten ur Vättern borde då ha inbjudits att delta i ett förnyat samråd. Även andra skäl, så som mängder av föråldrade uppgifter i tidigare ansökningshandlingar, har talat för ett nytt och utvidgat samrådsinitiativ. Men så skedde inte.

I ett pressmeddelande skriver gruppen om domstolens beslut:

– Domstolen föreslår att regeringen ska utöka antalet dagar per år som försvaret får skjuta i Vättern, trots att den vet att det strider mot miljölagstiftningen. Samtidigt ger domstolen klartecken att utöka flygverksamheten på Karlsborgs flygplats utan att den förgiftade marken först har sanerats.

Föreslår ändringar

Svt Öst, som följt ärendet, har påpekat att domstolsutslaget är en rekommendation till regeringen att avslå de överklaganden som finns. Domstolen föreslår också att ett antal ändringar kan göras i det beslut som tidigare fattats av Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götaland, att tillståndstiden ska gälla i tio år efter regeringens beslut och att tillståndet ska avse 50 kalenderdagar per år.

I pressmeddelandet påpekar Rädda Vättern att stridsflygplan ska få öka beskjutningen från 1000 till 69000 skott per år plus 150 raketer, rakt ner i sjön. Det innebär att 45000 kilo ammunition mer per år med bly hamnar i Vättern.

Samma dag den 6 feb beslutar även Miljöprövningsdelegationen inom Västra Götalands län att flygrörelserna på Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats ska kunna femdubblas till över 10000 start och landningar per år.

Länsstyrelsens tillstånd innebär att den utökade verksamheten får påbörjas innan sanering av PFAS-förorenade delar inom flygplatsområdet har skett, inklusive nordöstra och sydvästra ändarna av landningsbanan, skriver Rädda Vättern. Tillståndet innebär att verksamheten får pågå och utökas utan att någon reningsanläggning för förorenat grund- och ytvatten finns på plats. Tillståndet innebär endast att giftspridningen tills vidare ska utredas, mätas och om möjligt redovisas.

– Att domstolen trots denna insikt råder regeringen att bryta mot både EU:s vattendirektiv och art- och habitatdirektiv är en miljörättslig skandal av stora mått!

Hån mot Natura 2000

Tillståndet till utökade skjutningar i Vättern anser Elisabeth Lennartsson vara ett hån mot reglerna i Natura 2000 och vattendirektivet och att det inte finns fog för att de ska ges.

– Detta gäller en flygplats som år efter år läcker giftiga kemikalier till Vättern. Ingen sanering eller rening av utsläppen är beslutad. Vi accepterar inte denna krigföring mot dricksvattentäkten och Natura 2000-området Vättern!

Gustaf Jillker

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com