”Klimatnödläge för mänskligheten”

Klimatrapporten från FN:s klimatpanel, IPCC, som kom härom veckan har fått stora rubriker i media runt om i världen. Den visar i klartext att klimatkrisen är nu, inte något som världens regeringar kan planera att åtgärda om några decennier.

Utan förbehåll anges för första gången i den av världens regeringar godkända sammanfattningen av rapporten att det är de utsläpp av växthusgaser som människan orsakat som har lett till den uppmätta globala uppvärmningen. Temperaturen har höjts med 1,1 grad jämfört med förindustriell tid. Med de scenarier som har tagits fram i rapporten kommer temperaturökningen sannolikt att uppgå till 1,5 grader någon gång i början av 2030-talet.

I denna rapport beskrivs fem olika scenarier som beskriver ett brett spektrum av tänkbara framtida samhälls- och klimatutvecklingslinjer. Dessa scenarier uppskattas år 2100 leda till uppvärmningseffekter från under 1,5 grader som lägst till över 4 grader. Till grund för scenarierna ligger över 14 000 forskningsrapporter.

Budskapet är tydligt. Utsläppen av växthusgaser behöver börja minska nu om den globala uppvärmningen ska stanna under 2 grader. Även om utsläppen minskar visar alla scenarier att i mitten av detta sekel kommer den globala temperaturökningen att överstiga 1,5 grader. I det lägsta utsläppsscenariot antas utsläppen minska kraftigt i senare delen av seklet, vilket innebär att temperaturökningen vid sekelskiftet ligger under 1,5 grader.

Kolbudgeten ger en uppskattning hur mycket ytterligare koldioxid som får släppas ut för att temperaturökningen inte ska överstiga 1,5 eller 2 grader.

Utsläppen av koldioxid har lett till att halten i atmosfären nu är högre än vad den någonsin har varit under de senaste två miljoner åren. Kvarvarande kolbudget i januari 2021 beräknas till 360 GtCO2 för att med 66 procents sannolikhet begränsa uppvärmningen till 1,5 grader. Med dagens utläppsvolymer motsvarar det 9 år. För att begränsa uppvärmningen till 2 grader är kolbudgeten 1 110 GtCO2, vilket innebär att den överskrids om 28 år med nuvarande utsläppsvolymer.


De förutsägelser som görs
i rapporten om konsekvenser av den globala uppvärmningen baserade på modellberäkningar och historiska analyser visar att vissa förändringsprocesser inte går att stoppa även om utsläppen upphör. Isen på Grönland kommer att fortsätta smälta, havsytehöjningen kan inte stoppas och havsisen i Arktis smälter och kan om något decennium vara borta sommartid. Utsläppen av den kraftfulla klimatgasen metan kommer också att fortsätta i takt med att permafrosten tinar. De stora utsläppen av metan sker i dag på grund av direkt mänsklig påverkan genom utsläppen vid oljeutvinning, speciellt fracking, och i jordbrukssektorn. Här finns möjligheter att minska utsläppen och koncentrationen av växthusgaser i atmosfären om dessa utsläpp minskas, vilket är fullt möjligt, eftersom metan bryts ner på något decennium.

Riskerna för att plötsliga händelser inträffar som får stor påverkan, så kallade tipping points, tas upp i rapporten. Västra Antarktis är ett område där en sådan händelse kan komma genom att stora ismassor bryts loss vilket leder till att glaciärer ”flyter” ut i havet. Dock görs bedömningen att det sannolikt inte kommer att ske detta sekel. Kopplingen extremväder och klimatförändringen anges nu kunna fastställas. Ett exempel är de otroligt höga temperaturer som uppmättes i västra Kanada och som ledde till katastrofala bränder.


Slutsatsen av budskapen i rapporten
kan bara vara att allt måste göras för att minska utsläppen av växthusgaser. Mer utsläpp leder till högre temperaturer med allvarliga konsekvenser för livet på jorden. I ord har många ledande politiker uttalat hur allvarligt läget är. I handling har det inte varit lika tydligt, snarare tvärtom. Bidenadministrationen har gett mer än 2 000 nya tillstånd att borra efter olja och gas. Dessutom har USA krävt att OPEC och andra oljeproducerande länder ska öka produktionen för att bensinpriserna ska minska. Norska regeringen öppnar för ytterligare oljeprospektering i Arktis och även Storbritannien överväger att öppna ett nytt oljefält i Nordsjön. Detta samtidigt som opinionsundersökningar visar att människor känner stor oro för klimatförändringen och kräver att politikerna ska vidta åtgärder för att vända på utvecklingen.

FN:s generalsekreterare António Guterres uttalar att rapporten visar att klimatnödläge gäller för mänskligheten, ”Alarmklockorna ringer öronbedövande och bevisen är obestridliga.”

Den kommande klimatkonferensen, COP 26, i november i Glasgow kommer att visa om politikerna lyssnar och agerar.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com