” Vi vill införa pant på cigaretter”

Kan pant på cigaretter och höjd åldersgräns för köp av tobak minska miljöproblemen från rökningen? Det hoppas organisationen Vi som inte röker. En ny forskningsgenomgång visar att tobak skövlar miljön.

Plasten i fi mpskräp är vanligaste plasten som sprids i naturen. Bilden ovan är en del i en kampanj i Malmö
för att få fl er att slänga fi mpar i askkoppar.
Foto: Malmö Stad

Ny rapport om tobak och miljön:

”Vi vill införa pant på cigaretter”

Kan pant på cigaretter och höjd åldersgräns för köp av tobak minska miljöproblemen från rökningen? Det hoppas organisationen Vi som inte röker. En ny forskningsgenomgång visar att tobak skövlar miljön.

Att tobaksproduktion orsakar stora miljöproblem är inte lika känt som de negativa hälsoeffekterna av att röka. Ändå är den globala klimatbelastningen från tobak dubbelt så stor som Sveriges samlade utsläpp – och plastfilter från fimpar är de vanligast förekommande plastskräpen som sprids i naturen och sedan vidare ut i haven.

För att öka kunskapen hos allmänhet, beslutsfattare och politiker har organisationen Vi som inte röker (Visir) låtit göra en sammanställning av forskningsläget när det gäller tobakens miljö- och klimatpåverkan.

– Rapporten lyfter fram att tobak är ett samhällsproblem och inte bara ett individuellt problem för rökarna. Tobakskonsumtionen för med sig påtagligt stora miljöproblem, säger Agneta Alderstig, förbundsordförande för Visir.

151
Agneta Alderstig / Foto: VISIR

Miljöfrågor nytt fokus

Organisationen har tidigare arbetat med tobaksförebyggande arbete utifrån ett folkhälsoperspektiv. Kunskap om att rökning kan orsaka cancer eller lungsjukdomen KOL tycks dock inte räcka för att ändra ungdomars beteende. Fokus på miljöfrågor är en ny infallsvinkel i

Visirs arbete.

– Det röks fortfarande på skolgårdar runt om i landet trots att rökning har varit förbjudet på skolgårdarna i snart 25 år. Efter sommarens hetta är klimatfrågan aktuell, det är viktigt att vi tar itu med tobakens påverkan på klimatet, säger Agneta Alderstig.

Varje år skövlas skog motsvarande 1,7 procent av den globala avskogningen för att ge mark åt tobaksodling och virke till torkning av tobaken. Ofta handlar det om skövling av tropisk regnskog vilket innebär att tobaksproduktionen utgör ett direkt hot mot den biologiska mångfalden.

Hög klimatpåverkan

Av mänsklighetens totala klimatpåverkan står tobaksindustrin för 0,37 procent, ungefär dubbelt så mycket som Sveriges samlade utsläpp av koldioxid.

– Att få bort rökningen och snusningen skulle alltså vara dubbelt så effektivt som att avveckla alla utsläpp i Sverige. Vi vet att vi måste minska utsläppen av koldioxid så varje bit i det måste vi titta på, säger Niclas Malmberg, styrelseledamot i Visir och författare till rapporten.

Stora arealer används för tobaksodlingen, motsvarande fyra gånger Skånes storlek enligt Niclas Malmberg Det är mark som i stället skulle kunna användas för att odla livsmedel till 20 miljoner människor. Flera av de tobaksproducerande länderna har en befolkning som svälter.

– Tobaksindustrin argumenterar att den ger människorna ett jobb och en inkomst. Världsbanken har dock konstaterat att de som går över till att odla livsmedel ökar sin inkomst med 30 procent och får bättre arbetsmiljö, säger Niclas Malmberg.

Den 1 juli 2019 kommer en ny skärpt tobakslag i Sverige. Fler platser blir rökfria miljöer – till exempel lekplatser, busshållplatser och uteserveringar.

– Det är bra att vi får fler rökfria miljöer vilket skyddar mot passiv rökning. Vi tycker att lagen är ett steg i rätt riktning, men vill att den skärps ytterligare.

 

152
Niclas Malmberg / Foto: MP

Vanligaste plastskräpet

Visir vill bland annat att åldersgränsen för inköp av tobaksvaror höjs till 20 år och att det införs ett pantsystem för cigaretter. Av de 6200 miljarder cigaretter som röks varje år globalt beräknas 4500 miljarder fimpar missa askkoppen och hamna direkt på marken. Cigarettfilter är därmed det vanligaste plastskräpet globalt, med en totalvikt om cirka 700 miljoner kilo plast.

Utöver plasten innehåller fimparna många giftiga ämnen, bland annat tungmetaller, nikotinrester och kotinin som är den produkt som nikotin omvandlas till. Djur eller barn som äter fimpar får i sig de farliga ämnena. Kotininrester hamnar i vatten som används på våra åkrar och på så sätt även i livsmedel som vi äter.

– Med ett pantsystem kan vi minska plastskräpet och de giftiga ämnen som kommer ut i naturen från fimparna, säger Niclas Malmberg.

Han vill fördjupa diskussionen kring tobak i Sverige. I dag är det många som ser snus som ett mer hälsosamt alternativ till rökning.

– Men när det gäller miljöpåverkan är det ingen skillnad på snus eller cigaretter. Tobaken i olika produkter har samma ursprung. Omställningen till ett hållbart samhälle innefattar många pusselbitar. Att radikalt minska tobaksanvändningen, eller allra helst få bort den helt, är tveklöst en av dessa, säger han.

Charlotte Wikholm

 

MILJÖPÅVERKAN FRÅN TOBAK

Tobaksindustrin står för 0,37 procent av koldioxidutsläppen i världen. Organisationen Vi som inte röker (VISIR) lyfter fram miljöfrågor i rapporten Tobaksindustrins miljöpåverkan – en genomgång av forskningsläget 2018.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com