Ta ansvar för klimatet över partigränserna

Ta ansvar för klimatet över partigränserna

Vi måste ha klimatfrågan och åtgärder på klimatområdet som grundbult i allt arbete för den kommande mandatperioden. På alla nivåer; på riksplanet, i landsting och kommuner. Vi noterar att den övergångsbudget som riksdagen ska fatta beslut om i december inte inkluderar några nya insatser på klimatområdet – och detta i ett läge där vi borde växla upp klimatarbetet avsevärt. Det oroar oss.

 IPCC:s senaste rapport visar att om Jordens temperatur överskrider 1,5-gradersmålet så ökar riskerna dramatiskt för bränder, värmerelaterad sjuklighet och dödlighet, torka, skyfall, översvämningar, skador på infrastruktur, skördar och livsmedelsförsörjning, erosion av kuster med mera. Allt till skenande ekonomiska kostnader, vilket allt fl er inom näringslivet – inte minst försäkringsbranschen – uppmärksammat.

 Vidare ökar risken för irreversibla effekter av typ en destabilisering av Västantarktis glaciärer och av Grönlandsisen. Tröskeleffekter som dessa blir alltmer sannolika med ökande temperatur.

 Föreningen Klimatriksdagen vill vara en röst som bryter den handlingsförlamning och klimatångest som präglar många människor. Vi vill peka på de möjligheter till lösningar som fi nns. Att reducera de fysiska utsläppen i landet med 20-25 procent som hittills skett går enkelt att göra inom ramen för nuvarande samhällsstruktur. Att komma ned till nära noll kräver något helt annat – en transformation.

 Debatten hittills handlar främst om energi. Energisystemet är centralt men stora förändringar krävs inom alla viktiga sektorer – material, infrastruktur och byggande, textil, elektronik, jordbruk med fl era områden.

 I maj 2018 överlämnade Klimatriksdagen konkreta förslag på åtgärder till alla riksdagspartier i form av tolv motioner.

 De handlar bland annat om stoppdatum för fossila bränslen och införandet av koldioxidbudgetar.

 Förslagen diskuterades vid en interpellationsdebatt i riksdagen tidigare i år och är i sin helhet tillgängliga på Klimatriksdagens hemsida.

 Klimatriksdagen vill med detta upprop rikta sig till samtliga folkvalda politiker – på riksplanet, i landsting och kommuner. Vi behöver folkvalda som tar ansvar och stakar ut en offensiv klimatpolitik som ska vägleda landet och regioner under den kommande mandatperioden.

 Vi kräver ett kraftfullt och samlat agerande där alla lösningar läggs på bordet. Det är skarpt läge.

 Det håller inte att partierna ser just sitt eget partis idéer som de enda användbara. Nu krävs samarbete och samling. Vi uppmanar alla partier att presentera konkreta långsiktiga, verkningsfulla strategier för att åtgärda klimathotet inför EUvalet nästa vår – så att vi väljare kan göra informerade val.

 Självfallet måste varje människa ta sitt eget individuella ansvar och i konsumtion och livsstil begränsa sin klimatpåverkan. Alla behöver vi stanna upp och besinna oss.

 Men strukturerna i samhället rår inte enskilda människor på. De bestäms av regering och riksdag i kombination med marknadens aktörer. Det krävs politiska beslut som skapar starka incitament för både kolsnål produktion och konsumtion, investeringar i en mer klimatsmart infrastruktur och ökade satsningar på innovationer för klimat- och miljövänlig teknik.

 Det handlar såväl om att minska klimatpåverkan som att rusta samhället för förändringar av klimat och ekosystem som inte längre går att förebygga. Det handlar också om att påverka och bistå andra nationer att göra detsamma.

 De folkrörelser som byggde det moderna Sverige drev på för alla människors lika värde, rösträtt, välfärd och inflytande för alla.

 Nu finns en växande folkrörelse för kraftigt reducerad klimatpåverkan och insikter om att vi måste respektera de förutsättningar som krävs för att naturen ska kunna tillhandahålla stabilitet i de klimat- och ekosystem som vi alla, och samhället, är beroende av.

 Folkrörelser av i dag kräver en transformation av samhället för en långt bättre balans mellan människa och natur. Vi behöver mobilisera alla medel vi har för strategiskt agerande, både hos individer och beslutsfattare, för att vända skutan och skapa en hållbar framtid för oss alla.

Karin Sundby
Ordförande, Klimatriksdagen

Martin Hedberg
Meteorolog, Polyfuture Institute
SWC

Anders Wijkman
Hedersordförande, Romklubben
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com