Kärnkraftskramarklimatförnekare

Kärnkraftskramarklimatförnekare

Jag har debatterat energi sedan 1990-talet. Det började i sällskap med med mina kollegor på dåvarande VBB VIAK (numera SWECO), och fortsatte inom Naturskyddsföreningen när jag tillträdde som energihandläggare på Naturskyddsföreningens rikskansli 1997.

 

Jag rör mig fortfarande i ungefär samma sfär och är lika aktiv i energidebatten, men nu i Facebooks och Twitters tidevarv är risken för att hamna i en infekterad energidebatt deprimerande stor. Många svenska miljövänner har – hur osannolikt det än kan tyckas vara – nämligen helt köpt kärnkraftslobbyns argumentation. Helt okritiskt fi nns det nu miljövänner som argumenterar som om de vore förespråkare för Vattenfall, Fortum, Uniper eller än värre, för Rosatom.

 

I den svenska energidebatten finns en märklig och mycket otrevlig företeelse. Jag skulle mest vilja likna den vid en sekt. Jag kallar den KKK – av fl era skäl. Förkortningen skulle kunna stå för: ”Kärnkraftskramarklimatförnekare”. Kopplingen till det rasistiska KKK har jag gjort medvetet eftersom väldigt många i den svenska ”sekten” är sverigedemokrater, eller åtminstone röstar på SD. ”KKK” och deras fi losofi skulle jag vilja defi niera som så:

 

I alla andra områden än just elproduktion så existerar inte klimathotet. Det är enbart när det kommer till skyddande av gamla reaktorer som klimathotet åberopas som argument för att kärnkraften ska få vara kvar och kanske också byggas ut.

 

Plötsligt talas det om klimatskäl, men samtidigt kör dessa sektmedlemmar fossildrivna bilar, fl yger, äter kött och förnekar att Sveriges utsläpp av växthusgaser skulle spela någon som helst roll. Och – som sagt var – så hittar vi många sympatisörer till Sverigedemokraterna i sekten KKK. Det här med främlingsfi entlighet återkommer jag till nedan.

 

Risken att hamna i infekterade debatter är alltså dubbel för mig; antingen med en kärnkraftskramare – eller med en miljövän som svalt argumenten. För argumenten är exakt de samma och det jag hör är att:

 

• All el blandas – det är bara bluff det här med Bra Miljöval El

 

• Det går inte! Vi kan inte! Solen lyser inte, vinden blåser inte, vattenkraften räcker inte.

 

Dessa två direkt felaktiga utsagor möter jag således från båda läger. De har ingått i en ohelig allians vars enda mål blir att behålla gamla svenska reaktorer.

017
Per Ribbing är doktorand i klimatledarskap och förnybar elproduktion. Han skriver just nu på sin licentiatavhandling som kommer att heta Climate Change Leadership – the case for Electrifi cation. Han för i sin avhandling fram de många fördelarna med Grön el framför fossil energi. Det är vinster både ur det lokala perspektivet (luftkvalité, buller) och det globala (CO2-utsläpp, energieffektivitet, cirkulära samhället).
Pers första vetenskapliga
artikel förklarar att all el inte alls blandas på elnätet. Det är en över 100 år gammal missuppfattning.

Per Ribbing är också nytillträdd VD för Current Power, en spin-off från professor Mats Leijons avdelning för Ellära, på institutionen för ingenjörsvetenskaper, på Uppsala universitet.
Han driver sedan 1996 Ingenjörer för Miljöns månatliga miljöpubar: MILJÖL, vars motto är; ”Det måste vara roligt att rädda planeten – annars går det nog inte.”

Ni vet och ni har hört det förut: ”Vi har för lite sol i Sverige!” För lite sol?! Om vi INTE hade haft solenergi i överfl öd här i Norden skulle vi inte kunna odla våra livsmedel och ha matproduktion, inte bruka skogen. Vi hade inte kunnat leva här överhuvudtaget. Förstår de här människorna inte det mest fundamentala; att livet självt drivs av solenergi?!

 

Mitt svar till alla dessa pessimister inom såväl miljörörelsen som ”KKK” blev att sammanställa en hel lista på möjliga tekniska lösningar, som var och en börjar på en unik bokstav; med ett enda undantag (som egentligen inte är en lösning), men jag kunde inte komma på en teknisk lösning som började på den grekiska bokstaven Xi. Eftersom jag skriver min avhandling på engelska får ni den i översättning här:

 

Det finns fler möjliga tekniska lösningar än de jag väljer att namnge, och förmodligen kommer fl er nya lösningar att uppfi nnas. Ingenjörer älskar att lösa problem. Här är min A till Ω  av möjlig teknik för att balansera intermittent sol-, vind- och vågkraft. 

 1. Aggregators (aggregatorer)
 2. Battery energy storage (batterilagring)
 3.  GCC (Gas Combined Cycle) on Biogas (gas-cykel)
 4.  Δ – Demand Side Management (efterfrågestyrning)
 5. Ethanol and other Solar Fuels (etanol och andra solbränslen)
 6. Zink oxide batteries (zinkoxidbatterier)
 7. H2 energy storage (vattenenergilagring)
 8.  Termal energy storage (värmeenergilagring)
 9. Invest in Solar, e.g. TRINE (investering i solenergi)
 10. Curtailment of Solar power production ”Inverters act as the brain of the PV system” (inskränkning av solkraftproduktion – ”inverterare fungerar som PV-systemets hjärna”)
 11. Li-ion batteries (Lithiumjon batterier)
 12. Methanol and other Solar Fuels (metanol och andra solenergibränslen)
 13.  Na-ion batteries (Natriumjon batterier)
 14.  Xenofobia – is not a solution. We are all one, and the Earth is the only home we’ve got (xenofobi – är inte en lösning; vi är alla en, och jorden är det enda hem vi har)
 15.  O2 energy storage (syrgasenergilagring)
 16.  Pumped Hydro energy storage (uppumpad vattenenergilagring)
 17.  Rotating mass (in existing Hydro power + possible in both Wind power and Current power) (roterande massa, i existerande vattenkraft + möjligt i både vatten- och strömkraft)
 18.  Salt energy storage (molten salt) (saltenergilagring, smält salt)
 19.  Total energy system engineering (totalenergisystemteknik)
 20.  Yotta Joule (YJ). Over one year the amount of Solar energy received is 2,8 YJ
 21.  Flywheel energy storage (fl yghjulenergilagring)
 22.  X % renewable energy in Swedish power system. The solution is: X = 100 (x % förnybart i det svenska elsystemet; lösningen är: x = 100)
 23.  Psychology. Climate Denial needs to be addressed! (psykologi; klimatförnekelse måste bemötas!)
 24.  Ω = Ohm = Resistance. (Ohm = motstånd)

Den enda anledningen till att misslyckas kommer att vara offentligt och politiskt motstånd mot en hållbar utveckling. Vi kommer bara misslyckas om vi väljer att misslyckas.

 

Marknadsekonomins dynamiska funktion kommer att välja vilka lösningar som är mest eff ektiva. Detta är en grundläggande princip för marknadsekonomin.

 

Det är alltså inte så att ”all el blandas”. Vi får exakt, precis, den el vi köper (ja, det är en helt ny förståelse av vad produkten el är, ett nytt paradigm, kallar jag det). Den som köper Grön el får Grön el. Den som köper Ful-el får över 40 procent fossil-el i sina kontakter. Den Nordiska Reisdualmixen (NRM) blir bara smutsigare och smutsigare ju fl er som väljer Grön el.

 

Och till dem som säger att den förnybara energin inte skulle räcka till får jag be att få påminna om att det är prima, ren solenergi som byggt upp Sverige som industrination. Vattenkraften, som byggde industrin i Sverige, är ren solenergi. Vindkraft, vågkraft, strömkraft, biogas och givetvis solceller är också solenergi.

 

Biobränsle är också solenergi, men där fi nns anledningar till att vara försiktiga. Skogen behövs för så många livsviktiga syften, inte minst biologisk mångfald. Så att öka uttaget ur skogen för vårt energibehov ser jag som något vi helst bör undvika. Det fi nns ett överfl öd av grön energi runtom oss ändå. Ett rikt överfl öd.

 

Så gå inte på KKK-sektens myter. Ursprungsmärkt el blandas inte. Och ren förnybar energi och lösningar för att reglera och täcka upp vid vindstilla eller molniga dagar/nätter, fi nns det gott om.

Per Ribbing
Foto: Dcpeopleandeventsof 2017 / Creative Commons
Folkets klimatmarsch 2017 i Washington DC. På skyltarna står (klimat-)förnekare är lögnare och vetenskap inte tystnad.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com