Exportgrönsaker förorsakar vattenbrist i Ica-dalen i Peru

Exportgrönsaker förorsakar
vattenbrist i Ica-dalen i Peru

Storskalig odling av exportgrönsaker har skapat en akut brist på vatten i Ica-dalen i Peru, vilket slår hårt mot lokalbefolkningens hälsa och försörjning visar en ny rapport från Swedwatch och Diakonia.

Brist på vatten är ett globalt hot som redan drabbar människor i fl era delar av världen. I ökenområdet Ica i södra Peru har tillgången till vatten minskat i takt med att produktionen av grödor såsom sparris och avokado ökat. Medan jordbruket, som domineras av stora exportföretag, använder upp till 90 procent av vattnet är lokalbefolkningens vattentillgång knapp och oregelbunden. I vissa områden fi nns dricksvatten endast tillgängligt i några timmar i veckan.

 

Mänsklig rättighet

Tillgång till vatten är en mänsklig rättighet och brist på vatten är förknippad med fl era typer av risker. I Ica-dalen drabbas människor av diarrésjukdomar och andra hälsoproblem när vatten måste förvaras i dunkar vilket ökar risken för bakterietillväxt. Småskaliga odlare slås ut när brunnar torkar utsamtidigt som konkurrens om vattnet skapar spänningar och konfl ikter.

 

”Vattenbristen i Ica-området är akut och drabbar både människors hälsa och möjligheter till försörjning. Det fi nns en direkt koppling till storskalig produktion av frukt och grönsaker vilket gör att de företag som köper produkterna har ett tydligt ansvar att agera”, säger Malena Wåhlin, författare till rapporten och researcher på Swedwatch.

 

Bryter mot regleringar

De åtgärder som vidtagits av peruanska myndigheter har inte lyckats bromsa överanvändningen av vatten. Tvärtom bryter fl era grönsaksproducenter mot rådande regleringar för vattenförbrukningen.

 

Men trots att svenska livsmedelsföretag känner till att det råder vattenbrist i Ica-dalen har de inte fångat upp hur det påverkar mänskliga rättigheter. De krav som bolagen faktiskt har ställt på sina leverantörer vad gäller mänskliga rättigheter har heller inte följts upp i tillräcklig utsträckning.

 

Trakasserier

Rapporten visar också att produktionen är förknippad med andra problem. Oskäliga avskedanden och trakasserier mot fackligt engagerade är vanligt förekommande vid exportfarmerna och lönenivåerna ofta så låga att de inte räcker till drägligt boende och näringsrik mat.

 

”De svenska företagen bör stärka sin uppföljning av MRrisker i sin leverantörskedja, framför allt när det gäller vattenrelaterad påverkan. Det bör ske i samråd med lokalbefolkningen och de organisationer och försvarare av mänskliga rätttigheter som verkar i området”, säger Georg Andrén, generalsekreterare på Diakonia.

 

”Vilket ansvar företagen har är kopplat till deras möjlighet att påverka. De kan behöva göra satsningar tillsammans med andra företag i branschen.”

 

 

De företag som granskats är ICA, Axfood, Coop, Martin&Servera, Menigo, Everfresh och Ewerman.

MM


Foto: Ingo Mehling/Creative CommonsOas i Huacachina i Ica-dalen i Peru.


Foto: SwedwatchMalena Wåhin.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com