Nya regler för biodling

Nya regler för biodling

”Skyddet mot spridning av sjukdomarna blir sämre, aveln mot bättre bin kommer att försvåras och risken för ökad dödlighet hos bisamhällena ökar.” Det säger Monica Selling, ordförande för Sveriges Biodlares Riksförbund i ett pressmeddelande, angående Jordbruksverkets nya föreskrifter för biodling.

 

Under de senaste åren har antalet biodlare i Sveriges alla län, ökat markant. Detta är glädjande inte minst med tanke på den nytta bina gör i och med den livsviktiga pollineringen. Men de regler som Jordbruksverket nu föreslår ökar dessvärre risken att de nya biodlarna köper bin med sjukdomar. Det menar SBR (Sveriges Biodlares Riksförbund).

 

Kritik från fl era håll

 

I dag måste i princip alla bisamhällen besiktigas och tillstånd måste utfärdas innan de fl yttas. På så sätt kan samhällen som är smittade hittas och en fl ytt förhindras. Med de nya reglerna som Jordbruksverket vill införa tas den rutinen bort och i många kommuner kan det därmed bli fritt att fl ytta samhällen hur man vill inom Sverige.

 

SBR var kritiska till det nya lagförslaget redan när det var ute på remiss, men även fl era länsstyrelser, som operativt hanterar sjukdomar hos honungsbin, förordar andra lösningar.

 

Monica Selling, ordförande för SBR, säger att förbundet hellre sett att man väntat till 2021 med ändringarna. Hon menar att de nya djurhälsodirektiven från EU som då träder i kraft, ändå kommer att kräva omarbetningar. ”Nu får vi inrikta oss på att få till moderna bestämmelser i beredningen inför den ändringen”, förklarar hon i pressmeddelandet. Miljömagasinet tog kontakt med Björn Dahlbäck, styrelsemedlem i SBR, som här svarar på tidningens frågor om de nya föreskrifterna.

 

Vad innebär Jordbruksverkets nya föreskrifter?

 

– De ändringar som görs med de nya föreskrifterna reglerar hur biodlingen kan bedrivas för den enskilda biodlaren. Det vi främst vänder oss mot är att några delar som vi uppfattar det, försämrar skyddet mot sjukdomar för bisamhällena. Föreskrifterna innehåller också förenklingar för biodlarna. Ändringarna är lite svåra att förklara, men sammantaget kan vi säga att färre bisamhällen kommer att besiktigas årligen. Det tror vi kommer att leda till att fl er bisamhällen med den farliga smittan Amerikansk Yngelröta kommer att flyttas runt och sprida sig. (Amerikansk yngelröta kallas också nymfpest, elakartad yngelröta, täckt yngelröta och täckt bipest. Sjukdomen kan orsaka betydande förluster för biodlaren.

 

Den bekämpas i första hand av den ansvariga bitillsynsmannen, genom att angripna bisamhällen destrueras och bikuporna bränns upp eller smittrenas.)

 

Hur vill Sveriges Biodlares Riksförbund gå vidare med detta?

 

– Först vill vi att Jordbruksverket förklarar alla idag smittade kommuner som övervakningsområden. Sedan kan man i maklig takt och försiktigt deklarera dem som friska områden.

 

Finns det chanser till bra överenskommelser mellan biodlarna och Jordbruksverket?

 

– Biodlarna och Jordbruksverket måste kunna samarbeta. Men nu måste Jordbruksverket snabbt bjuda in och informera om hur man vill gå vidare och hur reglerna för nästa bisäsong kan förväntas bli.

 

Hur ser ni på framtiden för biodlarna i Sverige?

 

– Framtiden är god. Biodlarna kommer att driva hälsofrågor och bevaka utvecklingen. Blir våra farhågor besannade kommer vi att kräva att Jordbruksverket agerar och hittar tillfredsställande lösningar. Vi kommer dessutom att jobba för en bredare översyn av lagstiftningen runt bihälsa.

Liza Ahnland

FAKTA: SBR

Sveriges Biodlares Riksförbund är intresseorganisation för 13 900 svenska biodlare. De arbetar för att öka biodlingen i Sverige och har 270 föreningar i 25 distrikt i hela landet. Huvudkontoret finns i Skänninge. För mer information: www.biodlarna.se
Foto: Martin Criminale (is.gd/MtAiuh) CC BY-SA (is.gd/wmTgWa)
Det fi nns risk att biodlare köper sjuka bin, menar Sveriges Biodlares Riksförbund