LedareNyheter

SD:s kultursyn hot mot demokratin

Kultursynen och kulturtillämpningen har avgörande betydelse för ett lands demokratiutveckling och tilliten mellan människor. En fri press, oberoende media och ett fritt kulturutövande ger människor kunskap, intryck och upplevelser, vilket är förutsättningar för en levande och samhällsutvecklande demokrati.

Vi ser nu tendenser att politiker agerar för att styra och inskränka kulturens former och utbud. Sverigedemokraternas inflytande på politiken inom såväl kommuner, regioner och genom sitt avgörande inflytande på regeringens politik har redan fått genomslag inom det kulturella området.

Efter valet i höst har SD-politiker ansett att drag-sagoläsningar på bibliotek inte ska förekomma, de har stoppat en ickebinär Lucia och de har haft synpunkter på vad som visas på ett länsmuseum. Alexander Christensson, SD:s kulturpolitiske talesperson, tycker det är en skyldighet för politiker att sätta ner foten. Han säger i en intervju i DN varför drag queens på bibliotek är en viktig fråga: ”För att jag har väljare som anser att det är helt fel att utsätta små barn för normkritiskt tänkande. Små barn ska inte tänka på normkritik”.

Alexander Christensson ser frågan om en kulturkanon som en vinst för SD, eftersom de drivit den under lång tid. Enligt hans och SD:s definition, som han uppfattar att de som skrivit under Tidöavtalet är överens om, så handlar det om att skapa en diskussion om svensk kultur. Inriktningen för SD är att det som inte är svenskt inte hör hemma i vår kultur. Konsekvensen av detta ser vi i den migrationspolitik som nu börjar ta allt tydligare former. Flyktingar ska inte få permanenta uppehållstillstånd, de ska helst återvända till de länder de flytt ifrån. Det handlar alltså om människor som har rätt att vara här, men som SD tycker tillhör grupper som inte hör hemma i Sverige. Att rätten till tolk i vården ska begränsas är ett annat förslag. Nu diskuteras även att om ett barn i en familj begår ett brott ska hela familjen kunna vräkas. Vi behöver inte tvivla på vilka familjer det syftar på.

Direktiven till den parlamentariska kommitté som ska utreda nya villkor för public service innehåller också skrivningar som visar SD:s inflytande. Tidigare har det varit viktigt med den mångfald som vårt land i dag uppvisar, liksom jämställdhetsperspektivet. Det ska nu ses över. Nu är det mer spegling i utbudet av ”svensk kultur och natur” som gäller.

Ledamöterna i Granskningsnämnden för radio och tv utses av regeringen och är alltså inte frikopplade från politiskt inflytande. I direktiven föreslår nu kulturministern att Granskningsnämnden ska kunna utdöma straff om någon brutit mot saklighets- och opartiskhetskraven. Dessutom föreslås att granskningsmöjligheterna ska utökas. Detta har både SD och M krävt under en lång följd av år. Numera med stöd även av KD.

I den parlamentarisk kommittén ska en ledamot ingå från varje parti. Göran Hägglund leder utredningen. Förhoppningsvis är motståndet tillräckligt starkt i kommittén mot de skrivningar i direktiven som talar om styrning av public service innehåll och journalisters möjligheter att uttrycka sig fritt. Så länge som det nuvarande regeringsunderlaget gäller är det dock riksdagsmajoriteten som i slutändan avgör public service framtida inriktning.

Regeringens agerande i förslaget om att göra det olagligt att delta i terrororganisationer visar att den inte tar till sig synpunkter när det gäller sådant de bestämt sig för att genomföra. Lagrådet är inte nådiga i sin kritik. De skriver att ”förslaget inte i nuvarande skick bör läggas till grund för lagstiftningen”. Lagen skulle också kunna få allvarliga oönskade effekter. Lagrådet ställer frågan om journalister som inte sympatiserar med en terrororganisation, men rapporterar inifrån den, skulle kunna dömas för sin yrkesutövning. Statsminister Ulf Kristersson säger ”det kommer att bli en proposition”. Den uppenbara kopplingen till att blidka Turkiet att godkänna Sveriges Natoansökan förnekas förstås.

Under den korta tid som det nya regeringsunderlaget har utformat Sveriges politik är en tydlig inriktning en politik med fokus på nationen Sverige och en kultursyn där det som är svenskt står i centrum. Vad nu svenskt innebär? Konsekvensen blir en starkare polisk styrning av kulturutbudet och inskränkningar i medias frihet att utrycka sig. Vi ser samma utveckling i länder som Ungern, Polen och Italien, för att inte tala om Turkiet, som regeringen nu gör allt för att vara till lags.

Det gäller nu att i media och andra kanaler ta upp vad konsekvenserna kan bli om alla dessa förslag och utredningar genomförs. Den kortsiktighet som karaktäriserar politiken i dag riskerar att leda till att åtgärder beslutas vars långsiktiga konsekvenser inte beaktas. Det demokratiska samhällets värden baserat på människors lika värde och mänskliga rättigheter måste alltid försvaras.

Roger Bydler

(Ledaren publicerades första gången i Miljömagasinet, papperstidningen Nr 9 den 10:e Mars).

SOFIE BJÖRCK

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com