Rör inte min konsumentvägledare!

Konsumentvägledare möter konsumenter öga mot öga. Den 30 september 2021 stod det så i ett gemensamt nyhetsbrev från Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå. Och det stämmer på pricken. Samverkan med bland annat just vägledarna bidrog starkt till resultaten av de över 30 år då jag jobbade med boendefrågor på Konsumentverket.

Pålitlig, oberoende konsumentvägledning är av vital betydelse då utbudet av varor och tjänster oavbrutet ökar på marknaden och ständigt vidgas till nya områden. Cirka 50 miljarder beräknas misslyckade beslut varje år kosta konsumenterna. Ändå saknar totalt 1,4 miljoner invånare i 71 kommuner konsumentvägledning, och där den finns får vägledningen alltför ofta otillräckliga personalresurser.

Tjänsteområdet med flest klagomål är hantverk, på min tid i Konsumentverket en del av boendeområdet. Ifråga om varor leder köp av begagnad bil till flest problem. Hantverkstjänstproblemen ensamma kostar konsumenterna cirka 10 miljarder årligen. De här uppgifterna redovisade Konsumentverket år 2019, ingenting pekar på att det är bättre nu.

Till effektiv konsumentvägledning hör att jobba förebyggande – via digitala kanaler och i personliga möten med exempelvis föreningar, skolelever och företagare, samt i kontakt med media som ofta vidareför råd och tips, grundade på vägledarnas berättelser, till sina målgrupper. En del vägledare medverkar regelbundet i media. Vägledningarna har nästan alltid hemsidor med information om konsumenters lagliga rättigheter och skyldigheter samt länkar till de centrala aktörer som hjälper konsumenter ifråga om försäkringar, bank-/finanstjänster, telekommunikationer samt el och gas. Samverkan med budget- och skuldrådgivare samt energirådgivare – verksamheter som finns att tillgå för konsumenter varän de bor – är fler sätt för vägledare att bli effektivare. Många når också ut via sociala media, till exempel Facebook.

Personligt stöd och fysiska möten är av särskild vikt för konsumenter med särskilda behov, som funktionsvarierade eller de med språksvårigheter. När något – trots förebyggande insatser – blivit fel kan vägledarna hjälpa till med reklamationer. Ibland bistår de med att tolka avtal, i vissa fall medlar de mellan konsument och företag. Misslyckas detta kan de ge hjälp vid anmälan till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) eller Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd. Kommunerna avgör själva om deras medborgare ska ha möjlighet till konsumentvägledning eller om de i stället får reda sig bäst de kan. Så vad kan/bör göras åt att kommuner ser så olika på behovet av konsumentinformation?

Det har länge diskuterats om konsumentvägledning i likhet med till exempel budget- och skuldrådgivning ska bli obligatorisk för kommunerna. Så långt tillbaka som 2002 kom en schism därvidlag mellan dåvarande konsumentministern och Konsumentvägledarnas förening till offentligt uttryck på Konsumentdagarna i Västerås.

Föreningens uppfattning står fast – och dess argument vinner i styrka i takt med att vägledningar läggs ned. Men kontakt med styrelsen visar att signaler den märkt från politiken gör att obligatorium i närtid inte känns realistiskt. Så man har aktualiserat en modell likt energirådgivningens och tycker sig har mött politiskt intresse för den.

I sammanhanget bör sägas något om Hallå Konsument, en enbart digital upplysningstjänst med egen webbplats inom ramen för Konsumentverket. Införandet föregicks av en offentlig utredning, där organisationen Sveriges Konsumenter medverkade och därvid inte stödde idén. Man befarade att ett införande skulle medverka till att kommuner upphörde med konsumentvägledning. Och just så föga klokt visade sig en rad kommuner reagera (min hemkommuns politiska majoritet var mer hårdhudad då man långt före Hallå Konsument upphörde med konsumentvägledning).

Hemsidorna i åtskilliga kommuner utan vägledning anger nu att konsumenter kan vända sig till Hallå Konsument. (Välj ut en kommun på www.hallåkonsument.se där svaret blir Din kommun erbjuder i dagsläget ingen konsumentvägledning, och kolla själv.)

Och jag vet flera fall då man i beslut om att upphöra med egen vägledning uttryckligen har hänvisat till att Hallå Konsument finns.

Framtiden för kommunal konsumentvägledning, vad ska vi tro om den? Svaret är att den hänger på politiska beslut i varje kommun. Och att dagsläget inger allvarliga farhågor.

Så det gäller för konsumenterna lokalt att engagera sig. Och rätt sätt för dem att tänka är då alltid: Rör inte min konsumentvägledare!

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com