Stora utmaningar väntar coronakommissionen

Regeringen har nu tillsatt en coronakommission som har en hel del att ta tag i. En del obehagligheter kommer säkert upp till ytan. Men det är ganska poänglöst att leta efter syndabockar – främst handlar det om att ta lärdom av det som hänt. För det kommer fler pandemier och andra kriser.

Eivor Karlsson.
(Foto. privat)

En central fråga är varför det svenska arbetet med att motverka smittspridning började så sent trots att det redan i början av januari blev känt att ett farligt virus hade upptäckts i Kina. Ett virus som successivt har drabbat alla världsdelar. Vi måste agera snabbare och kraftfullare nästa gång.

Mats Melin, jurist, blir kommissionens ordförande. Kommissionen ska utvärdera krisarbetet på nationell, regional och lokal nivå. Redan den sista november i år ska kommissionen ha granskat smittspridningen inom äldreomsorgen och presentera en delredovisning. Socialminister Lena Hallengren (S) påpekar att en majoritet av de avlidna är äldre personer som haft hemtjänst eller bott på särskilt boende.

Det talades en gång om att äldre sköra skulle skyddas. Men så blev det inte, och i vilken grad det hade kunnat undvikas blir en av kommissionens stora frågor. Det blir intressant att följa denna delredovisning. Här måste också bland annat anställningsförhållanden, personalens utbildningsnivå, de medicinska bedömningarna och tillgången på skyddsutrustning tas upp. Där finns mycket att lära.

Coronapandemin visar att Sveriges krisberedskap har stora brister. För få intensivvårdplatser, obefintliga beredskapslager av skyddsutrustning och brist på medicin hör till det som ligger i öppen dag. Det är tydligt att det fanns svagheter i hur Sverige var organiserat inför denna dödsbringande attack av en osynlig skadegörare.

Därtill kommer en lång rad andra aspekter. Till exempel hur det internationella samarbete fungerat och coronaåtgärdernas socioekonomiska effekter. Det som hände i socioekonomiskt utsatta områden med trångboddhet och brist på information till medborgarna måste också granskas. Liksom hur barnens rätt, hur jämställdheten påverkats och hur effektiv statens stöd till näringslivet varit. Kommissionen ska vara klar med sitt arbete den 28 februari 2022, men delrapporten om äldreomsorgen kommer alltså innan dess.

Även människovärdesfrågorna bör finnas med i bedömningen.Detta inte minst efter att uppgifter om att coronasjuka på äldreboenden fått palliativ vård och morfin i stället för behandling av virussjukdomen och adekvat vård. Hade det någon betydelse om den boende haft en anhörig som stred för dem? I kommissionens arbete bör därför representanter för pensionärsförbund, patientorganisationer och trossamfund finnas med.

Men om det ska bli någon utredning värd namnet måste också föråldrade maktstrukturer som överordnades förhållanden till underordnade lyftas upp. Allt ifrån tjänstemän till verksamhetschefer, enhetschefer och till myndigheter. Vidare att inte arbetsgivaren mörkar för media offentliga handlingar. Att inte ett intensivt lobbyarbete från till exempel arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och regioner (SKR) påverkar en annan myndighets bedömning. JO utreder nu Arbetsmiljöverkets och SKR: s agerande i munskyddsskandalen.

Ibland läggs skulden för säkerhetsbrister i den pågående pandemin på de anställda. Trots att de ställt helt rimliga krav på skyddsutrustning har det ofta blivit nej – det ansågs för dyrt. En livsfarlig inställning för personal och vårdtagare.

Det är arbetsgivaren som ansvarar för nödvändig utbildning av personalen samt att vidtaga åtgärder och instruera personalen när det gäller smittskydd, enligt arbetsmiljölagen. Personalen måste också våga protestera när deras egen och vårdtagarnas eller samhällets hälsa står på spel. Men personalen vågar ibland inte gå i svaromål av risk att förlora jobbet. Där har också skyddsombuden och facken en viktigt uppgift.

Coronakommissionens uppdrag är bland annat att granska och utvärdera regeringens och myndigheternas arbete på kommunal, regional och nationell nivå under pandemin samt hur arbetsgivarna har agerat. Speciellt viktigt är hur äldreomsorgen och sjukvården kan förbättras. Kommissionen ska också göra en jämförelse av olika åtgärder som vidtagits i relevanta länder.

Det är flera stora utmaningar som väntar coronakommissionen. Det är viktigt att arbetet sker öppet och att allt av betydelse kommer upp på bordet – även obehagligheter. Ytterst handlar det om allas vår hälsa.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com