Greta Thunberg, Davos 2020

Greta Thunberg, Davos 2020.

 

För ett år sedan kom jag till Davos och berättade att vårt hus står i lågor. Jag sa att jag ville att ni skulle få panik. Jag har blivit varnad för att det är mycket farligt att säga till folk att få panik över klimatkrisen. Men oroa er inte. Allt är bra. Lita på mig, jag har gjort det här förut och jag kan intyga att det inte leder någonvart.

Och märk väl, när vi barn säger åt er att få panik, säger vi inte att ni ska fortsätta som tidigare. Vi säger inte att ni ska förlita er på teknologi som ännu inte existerar i full skala och som enligt vetenskapen kanske aldrig kommer göra så.

Vi säger inte att ni skall fortsätta prata om att uppnå “nettonollutsläpp” eller “kolneutralitet” genom att fuska och fiffla med siffror. Vi säger inte att ni skall “kompensera utsläppen” genom att bara betala någon annan för att plantera träd på platser som Afrika samtidigt som skogar som Amazonas slaktas i oändligt högre takt.

Att plantera träd är naturligtvis bra, men det är inte i närheten tillräckligt det som behöver göras och det kan inte ersätta verklig minskning eller återskapande av naturen.

Låt oss vara tydliga. Vi behöver inte en “ekonomi med låga koldioxidutsläpp.” Vi behöver inte minska utsläppen. Vi behöver stoppa utsläppen om vi skall stanna under 1,5-gradersmålet. Och tills vi har den teknik som i stor skala kan minska utsläppen till minus, måste vi glömma bort nettonoll. Vi behöver verkliga noll.

Eftersom avlägsna mål för nollutsläpp inte kommer att betyda någonting om vi bara fortsätter att ignorera koldioxidbudgeten – det gäller i dag, inte i en avlägsen framtida. Om höga utsläpp fortsätter som nu några år till, kommer den återstående budgeten snart vara helt slut.

Det faktum att USA lämnar Parisavtalet verkar uppröra och oroa alla, och det borde det. Men det faktum att vi alla håller på att misslyckas med de åtaganden ni undertecknade i Parisavtalet verkar inte störa makthavarna.

Alla planer och principer som inte inkluderar radikala utsläppsminskningar vid källan, från och med idag, är helt otillräckliga för att uppfylla 1,5-graders eller långt under 2-gradersåtagandet i Parisavtalet.

Och igen, det handlar inte om höger eller vänster. Vi kunde inte bry oss mindre om er partipolitik. Ur ett hållbarhetsperspektiv har alla till höger, till vänster eller i mitten misslyckats. Ingen politisk ideologi eller ekonomisk struktur har kunnat hantera klimat- och miljökrisen och skapa en sammanhållande och hållbar värld. Eftersom den världen, om ni inte märker det, för närvarande brinner.

Ni säger att barn inte borde oroa sig. Ni säger: ”Lämna det här till oss. Vi kommer att fixa detta, vi lovar att vi inte sviker dig. Var inte så pessimistisk. ”

Och sen, ingenting. Tystnad. Eller något ännu värre än tystnad. Tomma ord och löften som ger intrycket att tillräckliga åtgärder vidtas.

Alla lösningar är uppenbarligen inte tillgängliga i dagens samhällen. Vi har inte heller tid att vänta på att nya tekniska lösningar blir tillgängliga för att drastiskt minska våra utsläpp. Så naturligtvis kommer övergången inte att bli lätt. Den kommer bli svår. Men om vi inte börjar möta detta nu tillsammans, med alla kort på bordet, kommer vi inte att kunna lösa detta i tid.

 

Under dagarna fram till 50-årsjubileet för World Economic Forum gick jag med i en grupp klimataktivister som kräver att ni, världens mäktigaste och mest inflytelserika affärs- och politiska ledare, börjar vidta de åtgärder som behövs.

 

Vi kräver av årets World Economic Forum-deltagare från alla företag, banker, institutioner och regeringar:

Stoppa omedelbart alla investeringar i prospektering och utvinning av fossilt bränsle.

Avsluta omedelbart alla subventioner för fossilt bränsle.

Och avveckla omedelbart och helt användningen av fossila bränslen.

Vi vill inte att de här sakerna ska göras 2050, 2030 eller 2021. Vi vill att det ska göras nu.

Det kan verka som om vi ber om mycket. Och ni kommer naturligtvis säga att vi är naiva. Men detta är bara det absolut minsta som krävs för att starta den snabba hållbara övergången.

Så antingen gör ni det här eller så måste ni förklara för era barn varför ni ger upp 1,5-gradersmålet. Ger upp utan att ens försöka. Tja, jag är här för att berätta att, till skillnad från er, kommer min generation inte att ge upp utan kamp.

Fakta är tydliga, men de är fortfarande för obekväma för er att ta itu med. Ni lämnar det bara för att ni tycker att det är för deprimerande och att folk kommer att ge upp. Men människor kommer inte att ge upp. Det är ni som ger upp.

Förra veckan träffade jag polska kolgruvarbetare som förlorat sina jobb eftersom deras gruva var stängd. Och till och med de hade inte gett upp. Tvärtom, de verkar förstå det faktum att vi måste förändra mer än du gör.

Jag undrar, vad kommer ni berätta för era barn var anledningen att ni misslyckades och lämnat dem med ett klimatkaos som ni medvetet gav dem? Att det verkade så illa för ekonomin att vi beslutade att ge upp idén om att säkra framtida levnadsvillkor utan att ens försöka?

Vårt hus står fortfarande i lågor. Er passivitet matar elden hela tiden. Och vi säger fortfarande att ni ska få panik, och agera som om ni älskade era barn framför allt annat.

Översättning från engelska/ Miljömagasinet

Orginaltal på engelska:

One year ago I came to Davos and told you that our house is on fire. I said I wanted you to panic. I’ve been warned that telling people to panic about the climate crisis is a very dangerous thing to do. But don’t worry. It’s fine. Trust me, I’ve done this before and I can assure you it doesn’t lead to anything.

And, for the record, when we children tell you to panic we’re not telling you to go on like before. We’re not telling you to rely on technologies that don’t even exist today at scale and that science says perhaps never will.

We are not telling you to keep talking about reaching “net zero emissions” or “carbon neutrality” by cheating and fiddling around with numbers. We are not telling you to “offset your emissions” by just paying someone else to plant trees in places like Africa while at the same time forests like the Amazon are being slaughtered at an infinitely higher rate.

Planting trees is good, of course, but it’s nowhere near enough of what is needed and it cannot replace real mitigation or rewilding nature.

Let’s be clear. We don’t need a “low carbon economy.” We don’t need to “lower emissions.” Our emissions have to stop if we are to stay below the 1.5-degree target. And, until we have the technologies that at scale can put our emissions to minus, then we must forget about net zero. We need real zero.

Because distant net zero emission targets will mean absolutely nothing if we just continue to ignore the carbon dioxide budget — that applies for today, not distant future dates. If high emissions continue like now even for a few years, that remaining budget will soon be completely used up.

The fact that the U.S.A. is leaving the Paris accord seems to outrage and worry everyone, and it should. But the fact that we’re all about to fail the commitments you signed up for in the Paris Agreement doesn’t seem to bother the people in power even the least.

Any plan or policy of yours that doesn’t include radical emission cuts at the source, starting today, is completely insufficient for meeting the 1.5-degree or well-below-2-degrees commitments of the Paris Agreement.

And again, this is not about right or left. We couldn’t care less about your party politics. From a sustainability perspective, the right, the left as well as the center have all failed. No political ideology or economic structure has been able to tackle the climate and environmental emergency and create a cohesive and sustainable world. Because that world, in case you haven’t noticed, is currently on fire.

You say children shouldn’t worry. You say: “Just leave this to us. We will fix this, we promise we won’t let you down. Don’t be so pessimistic.”

And then, nothing. Silence. Or something worse than silence. Empty words and promises which give the impression that sufficient action is being taken.

All the solutions are obviously not available within today’s societies. Nor do we have the time to wait for new technological solutions to become available to start drastically reducing our emissions. So, of course the transition isn’t going to be easy. It will be hard. And unless we start facing this now together, with all cards on the table, we won’t be able to solve this in time.

In the days running up to the 50th anniversary of the World Economic Forum, I joined a group of climate activists who are demanding that you, the world’s most powerful and influential business and political leaders, begin to take the action needed.

We demand at this year’s World Economic Forum, participants from all companies, banks, institutions and governments:

Immediately halt all investments in fossil fuel exploration and extraction.

Immediately end all fossil fuel subsidies.

And immediately and completely divest from fossil fuels.

We don’t want these things done by 2050, 2030 or even 2021. We want this done now.

It may seem like we’re asking for a lot. And you will of course say that we are naïve. But this is just the very minimum amount of effort that is needed to start the rapid sustainable transition.

So either you do this or you’re going to have to explain to your children why you are giving up on the 1.5-degree target. Giving up without even trying. Well I’m here to tell you that, unlike you, my generation will not give up without a fight.

The facts are clear, but they’re still too uncomfortable for you to address. You just leave it because you think it’s too depressing and people will give up. But people will not give up. You’re the ones who are giving up.

Last week I met with Polish coal miners who lost their jobs because their mine was closed. And even they had not given up. On the contrary, they seem to understand the fact that we need to change more than you do.

I wonder, what will you tell your children was the reason to fail and leave them facing a climate chaos you knowingly brought upon them? That it seemed so bad for the economy that we decided to resign the idea of securing future living conditions without even trying?

Our house is still on fire. Your inaction is fueling the flames by the hour. And we are still telling you to panic, and to act as if you loved your children above all else.

 

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com