Morgondagens förenade ullbaggevinnare

”En livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet.”

Cora Karlsson driver företaget Renodlat och vann Ullbaggen i kategorin Nya affärsmöjligheter på landsbygder.

Låter det inte som ljuv musik i våra norrländska glesbygdsöron, så säg? Men hur gör vi verklighet av dessa formuleringar, så de inte bara blir fina ord i en Landsbygdsproposition? Det är just det som dagarna i Åre handlar om, när Landsbygdsnätverket anordnar sin årliga nationella träff i de jämtländska bygderna 12–14 november.

Midvinternattens köld är hård, stjärnorna gnistra och glimma är förvisso inte helt sant då vi glider in i Åre tidig förmiddag onsdag den 13 november. Ändock är landskapet inklätt i stilla snövitt och Åreskutan tronar i gnistrande vinterskrud. Och Viktor Rydbergs rader målar/beskriver stämningen och sätter ord på känslan. Månen vandrar sin tysta ban, snön lyser vit på fur och gran är för övrigt helt sanningsenliga. Den eldgula fullmånen är sagolik och mytisk.

Men att det endast är tomten som är vaken i fullmånens sken kan jag, och fler med mig, intyga om att så inte är fallet. Fullmånen har ju kraft att styra vattenmassor i ebb och flod och tydligen även kraften att styra på- och av-knappen för den mänskliga sovmolekylen.

Per Callenberg, statssekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson. På bilden finns också Hans-Olof Stålgren, samordnare på Landsbygdsnätverkets kansli.

Samtidigt som vi glider in i vintersagan glider vi också rätt in i den landsbygdspolitiska verkligheten som bokstavligen surrar i konferensrummen på Holiday Club. Cirka 200 deltagare från myndigheter, kommuner, LRF, lantbruksorganisationer, Näringsdepartement och Regeringskansli med mera har samlats till Landsbygdsnätverkets nätverksträff samt 2019 års Ullbaggegala som förlagts till Jämtland och Åre.

Namnbricka och anteckningsmaterial, en liten tablettask och frukt finns att hämta i foajén. Några igenkännande ”hej, va roligt att du är här”, innan alla har hittat sin plats och dagens gedigna program tar sin början.

Inledningsvis får vi ta del av tisdagens olika studieresor per buss, där hitresta deltagare fått besöka olika landsbygdsföretagare med mjölk-, kött-, fisk- och potatisproduktion, öl- och chokladtillverkning, offentliga kök samt måltidsturism på sin resa mot Åre.

Resan har varit en resande workshop där deltagarna getts tillfälle att reflektera och diskutera frågeställningar kring målen för livsmedelsstrategin utifrån vad man sett under resan. Det övergripande målet med livsmedelsstrategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala produktionen av livsmedel ökar, samtidigt som vi når relevanta miljömål. Exempel på frågeställningar:

Hur bidrar det ni ser under resan till målen i livsmedelsstrategin vad gäller:

– Hållbarheten?

– Den miljömässiga, sociala och ekonomiska tillväxten?

– Sysselsättningen?

Resande workshops har varit ett lyckat och uppskattat inslag med nöjda deltagare som fått en inblick i den landsbygdspolitiska verkligheten hos länets landsbygdsföretag.

Åreskutan.

Dagen fortsätter med presentationer kring arbete av framtagande och budget kring nationell landsbygdspolitik och EU-fonder; Jordbruksfonden, Regionalfonden, Havs- och fiskerifonden, Socialfonden, Nationell politik och lokalt ledd utveckling, samt hur pågående nybildning av EU-kommission och osäkerhet kring Brexit påverkar möjlighet till beslut kring regler och budgetar, vilket i sin tur bland annat får reella konsekvenser för de gårdar och företag som besökts under tisdagen.

Den kommande gemensamma jordbrukspolitiken i EU (GEJ) som skulle ha tagit fart efter 2020, kommer att försenas till 2022. Både Jordbruksverket och representanter från Näringsdepartementet håller i presentationer och önskar sedan dialog om hur EU-fonder och den nationella politiken bör användas. Dialog i workshops genomförs sedan utifrån fyra ämnen som utgår från genomförda analyser och sakråd. Medverkande var Carl-Fredrik Lööf, Mattias Moberg, Bianca Burkardt Salazar, samtliga från Näringsdepartementet samt Annette Saväng, ESF-rådet.

Vi delas in i fyra grupper efter områden och ämnen som vi själva valt att föra dialog i. Jag väljer Att öka samarbetet kring miljö- och klimatfrågor. Landsbygdspolitiskt delmål om landsbygders bidrag till en mer cirkulär, biobaserad och fossilfri ekonomi. Den övergripande frågeställningen att utgå ifrån är Hur vill vi utforma nästa programperiod för att nå landsbygdspolitiska och livsmedelsstrategiska mål?

Det är ingen lätt uppgift vi ställs inför, men diskussionerna är flitiga och utmynnar i några konkreta förslag som sammanställs och förhoppningsvis kommer departementen till godo i deras vidare arbete i landsbygdspolitiska frågor. Och visst känns det tillfredsställande när departementen faktiskt önskar inspel från oss vanliga dödliga och vilka faktiskt kan få betydelse för kommande politik och satsningar. Roligt och viktigt!

Dagen sammanfattas av Per Callenberg, statssekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson (S), och ger regeringens syn på landsbygdspolitiken och livsmedelsstrategin. Vid det här laget är min hjärna fullmatad och jag tömmer tablettasken i jakt på snabba sockerchocker. Det jag uppfattar av Callenbergs presentation är att han och de han representerar ändå ser positivt på landsbygdens framtid och att han tar med sig vikten av samarbete i alla led, som poängterats under dagen, för att lyckas med att göra verklighet av både landsbygdspolitik och livsmedelsstrategi.

 

Trött och fullmatad med information, som jag nog får bearbeta ett par varv till i tankebanan, och stöta och blöta med kollegor, sjunker jag ner i bilsätet och glider iväg tillbaka in i vardagens verklighet och lämnar landsbygdspolitiska diskussioner bakom mig. En gnutta avundas jag ändå de som stannar kvar i Viktor Rydbergs midvintersaga, som framåt kvällen blivit än mer sagolik och får uppleva en galakväll med ullbaggarna.

Vilken eller vilka som tar hem segern blir en nyhet för morgondagen. Likaså får framtiden utvisa huruvida vi nu har verktygen att faktiskt göra verklighet av både landsbygdspolitik och livsmedelsstrategi. Känslan jag tar med är ändå att det finns en positivism och vilja att ta hem segern och låta landsbygden och alla som bor och verkar däri bli morgondagens förenade Ullbaggevinnare.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com