Bättre miljö och enklare vardag

Bättre miljö och enklare vardag

Vi kan klara klimatmålen. Vi vill klara klimatmålen. För klimatåtgärder har många mervärden som vi behöver: ren luft, tystare trafi kmiljö – och större frihet att använda vår tid.
”Folkhälsan blir bättre, och framkomligheten ökar för dem som verkligen behöver den.” Det skriver Anna Lindén, projektledare för 2030-sekretariatet, och Mattias Goldmann, vd för tankesmedjan Fores, på hemsidan www.bostadspolitik.se.

För att få vardagen att gå ihop är det viktigt att det fi nns smidiga transporter som snabbt kan ta oss dit vi vill. Men för det krävs inte nödvändigtvis en egen bil. Det vi behöver är framför allt mobilitet – transportmedel anpassade för och tillgängliga vid behov. Det menar Anna Lindén och Mattias Goldman i en gemensam artikel.
Miljön och vardagen
Det nationella målet är att vi i Sverige ska sänka våra nettoutsläpp till nära noll till 2045 och fordonsfl ottan ska vara fossiloberoende 2030. Detta innebär att transporterna måste ske med hjälp av ett skifte till förnybara bränslen.

Det medför också ett byte till fordon som drivs på det förnybara bränslet och sätt att nyttja dessa fordon som är smartare, skriver de. Författarna menar att vi kan klara detta, så fort vi förstår att det inte bara gör nytta för miljön, utan också gör vår vardag bättre och mer bekväm. Det är möjligt om vi lär oss nyttja transportslagen på rätt sätt, hävdar de.
Ett kort för all transport
Nu för tiden kan vi allt oftare välja lösning utifrån behov när det gäller transportsätt i vår vardag. Författarna förklarar hur det kan gå till: ”Under en normal vecka är de fl esta av oss både cyklister, bilister, fotgängare och medresenärer – och kanske även sparkcyklister och elmopedister. Bil och cykel ger oss möjlighet att själva bestämma när och var vi ska starta vår resa. På bussar och tåg kan vi jobba eller vila, efter att vi parkerat på en pendlarparkering. Under dagen kan bilen fortsätta att göra nytta för andra som är med i samma bilpool.” De fortsätter och menar att vi till exempel kan ta en eldriven sparkcykel mellan möten, bussar mellan stadsdelar och taxi tillbaka till tåget på kvällen vid arbetsdagens slut.

Anna Lindén och Mattias Goldman skriver också att allt fl er av oss i stället för att äga olika fordon i framtiden kommer att ha tillgång till dem. Detta kommer att ske genom att vi har ett enda kort som vi betalar med för alla transportslag. På så vis kan vi enkelt välja färdmedel utan att behöva ta ansvar för dem när vi avslutat vår resa, menar de.

Tillgång till bredband och uppkoppling gör att arbeten kan utföras på distans, via datorn och mobilen. Därmed behöver vi inte ens resa, konstaterar de.

Våra nya vanor kan även vara en fördel för till exempel leverantörer, enligt författarna. I stället för att behöva åka och handla mat efter en lång arbetsdag kan man redan nu få maten hemkörd av olika företag. Detta är i dag ett växande alternativ till tidsödande resor till mataff ären, och det kan bli ett alternativ för fl er människor om varorna kan levereras ända in i bostaden. Med hjälp av lösningar som till exempel så kallade smarta lås som redan nu fi nns och är under utveckling kan detta ske, skriver artikelförfattarna. Låsen kan effektivisera körningarna och kunden slipper sitta hemma och vänta på leveransen.
Mer frihet
Anna Lindén och Mattias Goldman hävdar att omställningen pågår och att lösningarna fi nns, men att de behöver skalas upp. De menar att många företag och beslutsfattare har börjat förstå samverkan mellan transportslag och teknik och hur de tillsammans kan fylla behoven i vardagspusslet. Detta, förklarar de, är avgörande för att gynna hållbart resande och de är övertygade om att gå från bilism till mobilism inte bara ger oss renare luft, utan också mer frihet. ”Frihet att bestämma över vår tid samtidigt som nya aff ärsmöjligheter skapas.”

”Vi kommer att klara klimatomställningen – inte för att vi måste, utan för att vi vill,” hävdar de avslutningsvis.
Liza Ahnland
Foto: Sam Saunders (is.gd/BwNz10) / CC BY-SA (is.gd/wmTgWa)
Det är viktigt för oss att ha smidiga transporter, men man måste inte ha bil. På bilden en elcykel.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com