EnergiKlimatNyheter

Allt fler positiva till solceller

I samband med 2018 års rekordvarma sommar ökade möjligheterna för utvinning av solenergi i Sverige med hela 13 procent. Det har medfört att var tredje svensk nu kan tänka sig att installera solceller på taket, enligt en Sifo-undersökning.
11,7 miljarder kWh per år skulle kunnat genereras om alla villor hade haft solpaneler.
Foto: Vattenfall

Allt fler positiva till solceller

I samband med 2018 års rekordvarma sommar ökade möjligheterna för utvinning av solenergi i Sverige med hela 13 procent. Det har medfört att var tredje svensk nu kan tänka sig att installera solceller på taket, enligt en Sifo-undersökning.

11,7 miljarder kWh per år, så mycket energi skulle kunnat genereras om alla villor hade haft solpaneler, enligt Vattenfall.

Trettioen procent av befolkningen skulle kunna tänka sig att installera solceller på sitt hus. Det framgår av en ny Sifoundersökning gjord på uppdrag av Vattenfall. Intresseökningen är ett resultat av fjolårets varma sommar.

Genom den globala solinstrålningen i Sverige 2018 hade Sveriges småhus kunnat producera upp till 11,7 miljarder kWh per år om de hade haft solceller på taken. Det visar Vattenfalls Solindex som beräknar hur mycket solenergi som skulle kunna produceras årligen om samtliga landets villatak hade solpaneler. Det innebär att 13 procent mer än året innan hade kunnat produceras under 2018. Denna potentiella produktion skulle med råge ha räckt för att förse alla hus i Stockholm, Östergötland och Halland med energi under ett helt år, skriver Vattenfall.

Vattenfalls Solindex visar även att Västerbotten trots sin nordliga position, skulle kunna producera ungefär lika mycket energi som Blekinge om samtliga småhus i länen fick solpaneler på taken. Bäst förutsättningar för att nyttja solenergi finns i Västra Götaland, följt av Skåne och Stockholms län, enligt Vattenfall.

Miljömagasinet tog kontakt med Lasse Ejeklint, klimatcoach på Vattenfall.

Varför är förutsättningarna för att installera solceller på taken, bäst i Västra Götaland, Skåne och Stockholms län som anges i studien?

Det vi räknat med är antal småhus. Vi har utgått från att varje tak i snitt har 33 kvadratmeter solceller. Sen har vi tagit hänsyn till den globala solinstrålningen och utgått från att vi har 16 procent verkningsgrad på solcellerna, det vill säga att av solinstrålningens energi blir 16 procent el. Det betyder att områden (städer) med många småhus och hög global solinstrålning hamnar högt i tabellen.

Vilken potential finns för solenergin i Sverige på kort och lång sikt?

I dagsläget 11,7 TWh. Det kan jämföras med att vindkraften under 2018 producerade 15 TWh och att Sveriges totala produktion 2018 uppgick till 158 TWh. Solen stod för 0,37 TWh 2018, det vill säga cirka 0,3 procrnt. Vid utgången av 2018 fanns 25486 solcellsanläggningar, en ökning med 10188 (67 procent) anläggningar sedan 2017. Cirka 2,8 procent av världens el kommer från solceller och motsvarande siffra i Tyskland är runt 8 procent. Med andra ord så borde potentialen för solceller – stora parker såväl som villainstallationer – kunna fortsätta att öka i Sverige. Studier visar dessutom att husets värde påverkas positivt när villaägare kompletterar sina hus med till exempel solceller.

Det finns även andra intressenter på solenergiområdet. Föreningen Svensk Solenergi är en av dessa. De har nyligen kommit ut med en publicering avseende solcellstoppen, det vill säga vilka kommuner/län som installerat flest solceller totalt respektive per invånare (se länk nedan). Föreningens ordförande, Anne Martinson, svarar på Miljömagasinets fråga om potentialen för Svensk solenergi. Hon säger att det i ett framtida scenario med hundra procent förnybar elproduktion är rimligt att solelen står för upp till tio procent av elanvändningen. Hon menar att det för att nå dit krävs ungefär 40 gånger mer solceller i Sverige än vad vi har i dag. Det motsvarar ungefär 13000 fotbollsplaner med solceller, vilket hon hävdar inte alls är en orimlighet.

Om det sätts upp solceller på alla tak i Sverige med god solinstrålning, skulle de kunna producera 60 TWh per år, vilket motsvarar cirka 45 procent av Sveriges årliga elanvändning. Det finns en stor outnyttjad potential för elproduktion i vår bebyggda miljö, säger Anne Martinson avslutande.

Liza Ahnland

Länk till Svensk Solenergis

publikation: is.gd/svensksolenergi


carlos.javier.luna

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com