Vatten utan skydd

Vi är vana vid en god svensk dricksvattenkvalitet, men en granskning som P1-programmet Kaliber gjort nyligen visar att skyddet av vårt vatten på många platser är osäkert. Runt 30 procent av vattentäkterna i Sverige saknar ett vattenskyddsområde vid källan.
Vi tar det för givet att vi har färskt vatten i kranen 24 timmar om dygnet. Men det kan
vi kanske inte göra på sikt, säger Pär Dahlielm på Svenskt Vatten.
Foto: Dean (leu) .(is.gd/8qHJNG) / CC BY-SA (is.gd/wmTgWa)

Vatten utan skydd

Vi är vana vid en god svensk dricksvattenkvalitet, men en granskning som P1-programmet Kaliber gjort nyligen visar att skyddet av vårt vatten på många platser är osäkert. Runt 30 procent av vattentäkterna i Sverige saknar ett vattenskyddsområde vid källan.

Enligt EU:s direktiv för dricks- vatten skulle det finnas ett erforderligt skydd kring alla allmänna vattentäkter senast 2015. Men i dag finns det inget lagkrav på att inrätta vattenskyddsområden, dock finns det starka rekom-mendationer att så görs.

Susanna Hogdin, utredare vid Havs- och vattenmyndigheten, anser att ett lagkrav skulle göra att arbetet med vattenskyddsområden prioriteras.

– Men sedan så vill jag också understryka att bara för att du inrättar ett vattenskyddsområde så är du inte hemma, så att säga. Du behöver ju jobba även på andra fronter för att det här ska fungera fullt ut, säger hon till Kaliber.

Svenskar bortskämda

Pär Dalhielm, vd på Svenskt Vatten, säger till Sveriges Radio att vi i Sverige är lite bortskämda med att det har kommit rent vatten 24 timmar om dygnet i kranen. Vi tar det för givet och han tror inte att vi kan göra det på sikt.

Vattenbrist har blivit vardag på många håll över hela landet sommartid. Även klimatförändringarna kan leda till att torka och vattenbrist blir vanligare och därmed leda till fler översvämningar som kan förorena vattenkällor.

Folke K Larsson, huvudsekreterare i Dricksvattenutredningen på Miljö- och energidepartementet, säger till Miljömagasinet:

– En stor andel av landets vattentäkter saknar enligt tillgänglig statistik formellt skydd i form av vattenskyddsområde. Situationen är mindre allvarlig om vi ser till volymen råvatten som har sådant skydd. Angående Vättern och de hot som finns mot denna vattenförekomst så innebär inte skyddsföreskrifter alltid ett tillräckligt uppdaterat, bra och långsiktigt skydd. Avvägningar görs ständigt och prövas ibland i domstol.

Arbete på flera plan

Att arbetet framöver måste ske på flera plan samtidigt anser Larsson är avgörande. Skydds- områden är viktiga men behöver kompletteras med annat skydd. Det gäller uppströmsarbete, in- formation och främst kompetens hos de aktörer som påverkar våra

Fakta: Vattentäkter

vattenförekomster, eller ansvarar för va-frågorna i kommunerna. – Skyddsfrågorna har också

uppmärksammats då det gäller det fysiska och digitala skyddet av själva anläggningarna för vatten, hur de styrs och fungerar. Kommunerna klarar dock inte dessa frågor i enskildhet, det måste till större regionala samarbeten, och viss statlig styrning för att långsiktigt säkra våra vatten, säger han.

Miljögifter i brunnar

Myndigheten SGU, Sveriges geologiska undersökning, har undersökt miljögifter i grundvattentäkter i tio tätorter och hit- tat miljögifter i alla brunnar som de undersökte. I långt över hälften av de undersökta brunnarna har man hittat PFAS, läkemedel eller bekämpningsmedel. Oftast är halterna på en nivå som är godkänd för dricksvatten. Men slutsatsen i rapporten är ändå att det är ”tydligt att grundvattnet i urbana områden är påverkat av mänsklig aktivitet”.

Anna Henriksson

Fakta: Vattentäkter
Enligt Kalibers enkät om dricksvattnet och vattentäkterna, som 222 av landets 290 kommuner har svarat på, säger 40 procent av dem att de har stängt en eller flera vattentäkter. Anledningen är att man vill använda vattentäkter som kan leverera mer vatten eller att vattenkvaliteten blivit dålig. Och i 19 av kommunerna är orsaken till avstängning föroreningar som PFAS, bekämpningsmedel, bensin, olja och diesel. Vättern är en vattentäkt och föremål för krigsövningar med blyföroreningar som följd. Enligt Sveriges miljömål för 2020 bör alla allmänna vattentäkter ha ett vattenskyddsområde. Processen att ta fram vattenskyddsområden kan variera mellan två och tre år. Ett skyddsområde ger ett starkare skydd även för närområden där själva råvattentäkterna finns. Branschorganisationen Svenskt Vatten anser det finns stora brister i skyddet av dricksvattnet i Sverige och vill ha ett lagkrav på att inrätta vattenskyddsområden för alla allmänna vattentäkter.