Helt nytt forskningsområde

Åsa Moberg
Foto: Mistra

Kunskapen ökar om hur viktigt det är med idrott och friluftsliv för folkhälsan.

Helt nytt forskningsområde

Kunskapen ökar om hur viktigt det är med idrott och friluftsliv för folkhälsan.

Det framkommer ständigt nya positiva effekter och samband, och det är oomtvistat att här finns stor potential. Men det behöver också investeras mer tid och pengar för att få djupare kunskap, så att framtida satsningar går i samklang med natur och miljö i övrigt. Forskningsstiftelsen Mistra har just nu en pågående utlysning där flera av dessa faktorer lyfts fram. Utlysningen stängdes den 30 november 2018.

Åsa Moberg är Mistras kontaktperson för utlysningen, och när Miljömagasinet kontaktar henne kan hon tyvärr ännu inte berätta vilken forskning det kommer att handla om: ”Vi har fått in två ansökningar, men inget beslut är fattat ännu.”

Det brukar vara flera stora aktörer som går samman för att ansöka, det kan vara universitet, högskolor och privata intressen. Forskningsstiftelser som Mistra har en friare roll, jämfört med de statliga forskningsråden. Mistra har under åren därigenom kunnat genomföra en del nydanande idéer och har sammanfört forskare från olika discipliner, i syfte att de gemensamt ska försöka lösa olika miljöproblem.

Synergier mellan idrott och friluftsliv
Det finns stora kunskapsbrister när det gäller miljöeffekter av idrott och friluftsliv, så att det är ett angeläget forskningsområde. Vissa områden har inte studerats alls. Exempel på forskning som skulle kunna rymmas inom ramen för den här utlysningen är: miljöeffekter av resor till och från aktiviteter, material, markanvändning, konstruktion och drift av arenor eller att jobba vidare för att komma tillrätta med båtbottenfärger.

”De två forskningsområdena idrott och friluftsliv har hittills haft liten samverkan, medan var och ett av dem har etablerat samarbete med ett flertal andra discipliner. Ett närmare samarbete bör leda till synergier och nya upptäckter.”

Inom idrott och friluftsliv förekommer det stora frivilliginsatser i form av engagerade funktionärer, ledare med flera. Ett forskningsprogram där både idrott och friluftsliv förekommer, leder troligen också till att området synliggörs och värderas högre.

Ulf Silvander, Svenskt Friluftslivs generalsekreterare:
– Ett nytt forskningsprogram skulle vara ytterst värdefullt, och ge oss ny kunskap. Det kan exempelvis handla om hur nya material i friluftskläder påverkar miljön, eller ny kunskap för att förhindra onödigt markslitage i känslig natur. På det sättet undviker man felaktiga satsningar och får ut mesta möjliga av investerade medel.

Marica Lindblad

Bakgrund:
Mistra har sin bakgrund i de så kallade löntagarfonderna, som efter en lång politisk strid avvecklades på 1990-talet. Kapitalet användes för att inrätta nya forskningsstiftelser och en av dem var Stiftelsen för miljöstrategisk forskning Mistra, som startade 1994. Uppdraget är att utveckla området miljöstrategisk forskning och bidra till att viktiga miljöproblem i samhället blir lösta.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com