Vietnam vill satsa på grönare ekonomi

Vietnam vill satsa på
grönare ekonomi

Sedan enpartistaten Vietnam inledde sin satsning på marknadsekonomi har landet blivit en av de snabbaste växande i regionen – ofta på bekostnad av miljön. Men nu har man börjat intressera sig för en grönare tillväxt.

Tillväxten i det kommunistiska Vietnam har lett till en snabb urbanisering som resulterat i många sociala och miljömässiga utmaningar. Under de senaste decennierna har närmare 700 kvadratkilometer mark ätits upp av de växande städerna.

Landets utsläpp av växthusgaser i förhållande till bruttonationalprodukten är dessutom den högsta efter Kina, i en jämförelse mellan alla utvecklingsländer i Asien och Stillahavs-regionen. Detta hänger till stor del samman med den stora kolanvändningen, som står bakom närmare 36 procent av elproduktionen, och förväntas stiga till hela 56 procent till år 2030.

Strategi för förnybart

Samtidigt har landet på senare tid även lagt fram en strategi som syftar till att stärka en mer inkluderande grön ekonomi, där målsättningen är att öka välståndet för befolkningen samtidigt som miljöriskerna minskas.

Som en del i den satsningen har Vietnams städer utvecklat strategier för att utöka användningen av förnybara energikällor och andra ekonomiskt gynnsamma satsningar, med hjälp av den mellanstatliga organisationen Global Green Growth Institute, GGGI. Organisationens Vietnam-representant Adam Ward berättar för IPS att man exempelvis har arbetat med att utveckla användningen av solenergi och eldrivna bussar.

Energi från sockerrör

– Vi har bland annat gett myndigheterna rådet att satsa på att skapa energi av restprodukter från sockerrör, något som vore klokt både ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.

Adam Ward berättar att organisationen tillsammans med myndigheterna även har skapat en utvecklingsplan för att stärka en grön tillväxt i landets städer.

– Städerna är nu juridiskt bundna att rapportera om hur de arbetar för en grön tillväxt.

Vietnam är ett land som på kort tid gått från att vara en fattig jordbruksnation till att bli ett medelinkomstland där industri och tjänster står för merparten av inkomsterna. Adam Ward påpekar att tillväxten har varit viktigare än miljöarbetet, men att det i dag finns ett intresse för att slå in på en annan linje.

– Vårt budskap är att tillväxtens kvalitet är avgörande för framtiden. Det gäller särskilt ett land som Vietnam, som är mycket sårbart för klimatförändringar.

Han påpekar att den snabba ekonomiska tillväxten har lett till att utsläppen snabbt har ökat och luftkvaliteten har försämrats i städer.

Än mer kolkraft

I takt med att Vietnams ekonomi växer har också efterfrågan på energi ökat snabbt, och den kommer att fortsätta att stiga dramatiskt – och än så länge planerar landet att möta detta med ännu mer kolkraft.

– Detta kommer att bli en enorm utmaning, slår Adam Ward fast.

Pascal Laureyn

FAKTA: GLOBAL GREEN GROWTH INST.

Det brittiska parlamentet bör ”allvarligt överväga” att ta ut skatt på kött för att minska utsläppen av växthusgaser och bidra till att göra jordbruksnäringen koldioxidneutral, uppmanar de Grönas parlamentsledamot Caroline Lucas. Det skriver tidningen the Guardian.
– Om världens diet inte förändras kan vi helt enkelt inte undvika de värsta effekterna av klimatförändringen, sade hon i en skarp varning som sammanfaller med uppmaningen att anta vegansk kost i en månad – ”Veganuary-rörelsen”.
Caroline Lucas menar att det krävs ”mer än motiverade konsumenter för att få hållbarhet” inom jordbruket. MM


Foto: GGGIAdam Ward vid GGGI arbetar
för grön tillväxt i Vietnam.

VIETNAM, HANOI, Mar 16, 2009, City view of Hanoi.  /Adam Bray/IPS

Foto: Adam Bray/IPSHanoi i Vietnam. Användningen av kolkraft fortsätter att öka i det snabbväxande landet, samtidigt
som man säger sig vilja satsa på en grönare tillväxt.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com