Miljö och klimat viktigast i regeringsfrågan

Miljö och klimat viktigast i regeringsfrågan

Möjligtvis fanns en principiell skillnad mellan Miljöpartiets valkampanj och de fl esta andra partiers i det att när andra pratat visioner för det samhälle man vill ha, har Miljöpartiet talat om vad vi inte vill ha: dagens ohållbara samhälle. Problemet med partiets kommunikation är dock inte bara att det är roligare att bejaka en positiv vision än att ta till sig en negativ problembeskrivning, men att omställningen till ett fossilfritt samhälle förknippas med uppoff ringar. Och uppenbarligen var det en begränsad del av befolkningen som 2018 var beredd att lägga en röst på ett parti som gick till val på att göra det dyrare att skita ner, med det minskade utrymme för överkonsumtion som det innebär.

 

Men det som alltför ofta glömts bort i debatten är att alternativkostnaden är långt större. Även om omställningen till ett fossilfritt samhälle både innebär att omfattande resurser måste läggas på de investeringar som krävs för att ersätta fossil energi med förnybar och att mycket av den livsstil vi vant oss vid måste förändras, är det inte så att det fi nns ett alternativ som består i att fortsätta i inkörda fotspår. Kostnaderna kommer oavsett, men då framtvingade under kortare tidsperiod och tillsammans med kostnader för att hantera klimatförändringarna – sammantaget med långt mer drastiska ansträngningar för samhället.

 

I bjärt kontrast mot det framgångsrika EU-valet 2014, hade Miljöpartiets valrörelse 2018 för lite fokus på den politik Miljöpartiet driver internationellt. Detta trots att fl era av partiets viktigaste politiska framgångar under mandatperioden har varit på den internationella arenan och trots att vi vet att som påtryckare i den internationella politiken är det helt avgörande med ett starkt grönt parti i regeringsställning. Ett exempel här är EUs utsläppshandelssystem. En reform som inneburit att priset på utsläppsrätter kraftigt stiger och nu verkligen är styrande mot en omställning till förnybart, vilket blivit verklighet tack vare att Miljöpartiet tillsett att Sverige drivit frågan.

 

Vilka partier som kommer att ingå i nästa regering är helt avgörande för hur kraftfullt Sverige kommer att vara pådrivande i miljöfrågor internationellt och därmed också med vilken kraft EUs fortsatta miljöpolitik kommer drivas.

 

Visserligen ser opinionsläget för exempelvis de gröna i Tyskland mycket ljust ut och förhoppningen är därför att Tyskland framöver kan axla den roll som pådrivande inom EU vad gäller miljö- och klimatpolitiken som Sverige haft 2014-2018. Men vi i Sverige kan inte enbart hopp att andra länder tar över ledartröjan i ett läge där vi vet att de globala ansträngningarna för att minska koldioxidutsläppen måste intensifi eras.

 

Nästa steg här kan vara att införa lagstiftning på EU-nivå motsvarande den klimatlag som införts i Sverige, för att säkerställa att klimathänsyn fi nns med i alla delar av EUs politik. Här har den trovärdighet en svensk regering uppbär – med den i olika sammanhang högst rankade klimatpolitiken – en avgörande roll att spela. Att Sverige fortsätter att agera spjutspets i den globala klimatpolitiken bör därför överskugga alla andra frågor som ligger på bordet i regeringsdiskussionerna. 

Andrea Byding
och Niclas Malmberg
Ordföranden för
Miljöpartiet i Uppsala län
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com