Än finns chans att klara 1,5-gradersmålet

Än finns chans att klara 1,5-gradersmålet

– Vår rapport utgår ifrån att vi måste vända utsläppskurvan senast 2020. Vi måste halvera utsläppen till 2030 och ligga nära noll till 2050 på global nivå – om vi ska vi ha en rimlig chans att klara max två grader eller ner mot 1,5 graders uppvärmning av jordens medeltemperatur. Det är utgångspunkten vi måste förhålla oss till. Det säger Johan Falk, huvudförfattare till klimatrapporten Exponential Climate Action Roadmap, som presenterades i mitten av september.
Världen skulle kunna halvera utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser före 2030 med de lösningar och den teknik som fi nns redan i dag. Det framgår i rapporten Exponential Climate Action Roadmap som presenterades vid Global Climate Action Summit i Kalifornien den 13 september av bland annat Christiana Figueres (FN: s tidigare klimatchef ) och miljöprofessorn Johan Rockström. Men det krävs rätt politik och starkt klimatledarskap för att det ska kunna förverkligas. Och den digitala revolutionen måste få en kompass som stödjer detta.

Rapporten nämner hela 33 lösningar för att halvera utsläppen från energi, transport, byggnader, industri, mat samt jord- och skogsbruk. Omställningen av energisektorn kan till exempel ske mycket snabbare eftersom förnybara energikällor nu är på väg att bli billigare än fossila bränslen och växer exponentiellt.

Författarna till rapporten menar att det som behövs är politisk vilja. De hävdar vidare att digital teknik medverkar till 30 procent av de utsläppsminskningar som behövs de närmaste tio åren. Återstående mängd minskning påverkas indirekt av den digitala tekniken genom konsumtionsvanor, delningsekonomi och omställningen till en mer cirkulär ekonomi. I avhandlingen slås fast att alla sektorer i världsekonomin har potential att snabbt halvera sina utsläpp av växthusgaser med befi ntlig teknik, tydlig politik och klimatledarskap. Industrisektorn och fl yget innebär dock extra stora utmaningar.

Johan Falk är expert på Exponentiella Lösningar och Senior Innovation Fellow på Stockholm Resilience Centre och Future Earth. Han är en av huvudförfattarna och initiativtagare till rapporten Exponential Climate Action Roadmap.
Vad är rapporten Exponential Climate Action Roadmaps huvudbudskap?
– Ja, rapporten utgår ifrån att om ska vi ha en rimlig chans att klara max två grader, eller ner mot 1,5 graders uppvärmning av jordens medeltemperatur, så måste vi vända världens utsläpp senast 2020. Vi måste sedan halvera dem vart tionde år, det som kallas Global Carbon Law, säger han till Miljömagasinet.

–Senaste rapporten från IPCC, International Panel on Climate Change, pekar på att vi minst måste halvera utsläppen till 2030 och ligga nära noll år 2050. Det är helt i linje med vår rapport, fortsätter han Sedan är det också viktigt att säga att de ledande aktörerna, företagen, städerna och de rikaste länderna måste halvera sina utsläpp ännu snabbare.

– Rapporten pekar på är att lösningarna finns för första halveringen i alla sektorer; inom energi, industri, byggnader, transporter, mat och land. Det vill säga de sektorer som ger upphov till koldioxidutsläppen. Men det krävs rätt politik och starkt klimatledarskap för att detta ska kunna förverkligas. Och den digitala revolutionen måste bidra till halveringen i alla sektorer och genom att möjliggöra klimatsmarta beslut.
Rapporten klargör att vi kan halvera våra klimatutsläpp till år 2030. Hur ska det gå till?
– Det vi säger är att lösningarna för att kunna halvera utsläppen fi nns inom alla sektorer, men det kommer inte att ske av sig själv. Vi måste accelerera de här lösningarna och det gör vi genom klimatledarskap och policys, men också genom att vi ger digitaliseringen en hållbar kompass.

– Hur det ska gå till? Ja, om vi börjar med det vi kallar klimatledarskap så måste vi få tillräckligt många aktörer att börja halvera utsläppen på tio år eller snabbare. Det handlar om städer, företag och länder, men också om oss medborgare. Om tillräckligt många efterfrågar fossilfria lösningar kommer de växa snabbt. Om vi däremot inte har någon efterfrågan så kommer det inte att ske.

–Den andra delen handlar om policys. I dag har vi subventioner av fossila bränslen som driver oss mot tre eller fyra graders uppvärmning. Det måste upphöra och vi måste i stället fl ytta över dem till att subventionera den hållbara framtiden genom att skala rätt lösningar och innovationer.

– Vi måste få en prissättning av koldioxidutsläpp. I dag är priset ofta noll för den kanske mest värdefulla resursen just nu. Man kan säga att koldioxiden är så värdefull eftersom vi har en begränsad koldioxidbudget att förhålla oss till som inte får överskridas. Det vi gör nu är att vi riskerar att slösa upp den budgeten på nolltid.
Kommer vi genom att halvera utsläppen kunna begränsa temperaturökningen till max 1,5 grader?
– Den frågan kan jag egentligen inte svara på, men det ökar sannolikheten för att vi ska kunna klara detta. Om vi halverar utsläppen vart tionde år på global nivå, och kombinerar det med att göra om land och jordbruk till kolsänkor, och om vi använder viss teknik för koldioxidlagring, då fi nns det en god chans enligt forskningen.
Vilka är de viktigaste åtgärderna som vi måste ta?
– Då skulle jag vilja börja med att tala om planetskötarskap. Vi måste först inse att vi måste ställa om kompassen mot ett liv inom planetens gränser, det är hit vi vill och det är hit vi ska.

– Jag tror att det är väldigt viktigt att förstå att det här är möjligt. Det fi nns jättemånga exempel på företag som halverar sina utsläpp mycket snabbare än tio år. Det visar sig också att många av de företag som snabbt halverar sina utsläpp har fått en positiv utveckling med bättre lönsamhet. De måste bli hundra gånger fl er – ja, jag tror det är fullt möjligt.

– På en individnivå fi nns det fl era projekt där man beräknar hur man kan få ner sina utsläpp av växthusgas. Ett intressant projekt heter Be Change, där en person kanske utgår från att hen ligger på tio ton koldioxidutsläpp per år. I detta projekt har man visat att en person i den rika världen genom ganska enkla livsstilsförändringar kan minska sitt koldioxidutsläpp till hälften, fem ton, på ett år. Det är tio gånger snabbare än Carbon Law.

– Det handlar främst om hur man kan ändra sina transportvanor, till exempel ta bort onödiga fossilresor, och ändra konsumtions- och matvanor. Något som tas upp i rapporten är att vi inte kommer att kunna äta så mycket kött som vi gör nu, utan vi måste styra om till en mer växtbaserad kost och vi måste slänga mindre mat. Det är en nödvändighet.

– Det är också viktigt att säga att vi i rapporten fokuserat på klimatutsläppen. Men sänkningarna av utsläppen måste gå hand i hand med andra hållbarhetsmål, SDG:s, Sustainable Development Goals.

Som kampen mot fattigdom, ojämlikhet, miljöförstöring – och för välstånd, fred och rättvisa. (Red:s anmärkning.)

– Det är också jätteviktigt att vi när vi gör den här halveringen, kan visa exempel på att våra liv samtidigt kan förbättras. Att det är en positiv resa för individen, staden, företaget och landet.

– Självklart ligger bara en del av ansvaret på individen. Helt avgörande är att städerna, företagen och politikerna tar sitt ansvar. Tillräckligt många politiker måste bli planetskötare och personligen göra sitt yttersta för att utsläppen i Sverige trycks ner i snabb takt. Vi måste bli fl er som efterfrågar och möjliggör förnyelsebar energi, växtbaserad kost, fossilfria transporter och hållbar fossilfri konsumtion.

–Det vi tar upp i rapporten är att de här processerna inte sker automatiskt. Det handlar om klimatledarskap, policys och att teknologi på sikt kan användas för att underlätta dagliga klimatsmarta beslut.

– Att nå den kritiska massan är helt nödvändigt. Vi som individer i den rika världen har här ett stort ansvar i hur vi använder vår konsumtionsmakt, hur vi sprider klimatidéerna och genom att välja fram och stötta politiker som är modiga.
Liza Ahnland

FAKTA: EXPONENTIAL ROADMAP

Exponential Climate Action Roadmap (exponentialroadmap.org), är ett samarbete som initierats av Johan Falk och Owen Gaffney. Samarbetet sker mellan Future Earth, fi nska innovationsfonden Sitra, Stockholm Resilience Centre, Ericsson, Mission 2020, WWF, Internet of Planet. Det stöds av Telia Company, Project Drawdown, KTH, Fossilfritt Sverige, MapLauncher, Energimyndigheten och Storythings. Du kan själv räkna ut din klimatpåverkan är på klimatkalkylatorn.
– Vi måste först inse att vi måste ställa om kompassen mot ett liv inom planetens gränser, säger Johan Falk.
Foto: Andreas Nordin
Foto: Gábor Kovács (is.gd/epejVu) / CC-BY (is.gd/2eaEG2)
Foto: Gábor Kovács (is.gd/epejVu) / CC-BY (is.gd/2eaEG2)
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com