Debatt: AP-fondernas skadliga investeringar i fossilbranschen

Det är av yttersta vikt var våra pensionspengar placeras – eftersom de är hälften av pengarna på börsen. Det rör sig alltså om oerhörda summor. Att de placeras i fossilbranschen som förstör förutsättningarna för liv på jorden är fullständigt oacceptabelt.

Den 1 januari 2019 började den nya lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) att gälla. Enligt denna lag är det tydligt att icke ansvarsfulla investeringar samt investeringar som ger ohållbar utveckling inte är tillåtna. Detta med tanke på dagens kunskapsläge i världen om klimatförändringar samt miljöproblem kopplat till användning och produktion av fossila produkter.

Ett kolkraftverk. Att fortsätta med fossila investeringar är en dubbel förlust, menar debattörerna.
(Foto: Chad Davis / CC BY-SA)

Andra avdelningen, 4:e kap. Medelsförvaltningen

”1 a § Första-Fjärde AP-fonderna ska förvalta fondmedlen på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. Vid förvaltningen ska särskild vikt fästas vid hur en hållbar utveckling kan främjas utan att det görs avkall på målet i 1 §. Lag (2018:2013).”

Sverige har dessutom ratificerat Parisavtalet. För att uppfylla målen i detta behövs fullständig divestering för att stoppa och vända klimatförändringarna så att kurvorna för koldioxid och temperatur pekar nedåt så snart som möjligt. Sverige har förbundit sig att ”göra finansiella flöden förenliga med en väg mot låga växthusgasutsläpp och en klimatmässigt motståndskraftig utveckling”. Detta motiverar att agera för en total divestering av Andra till Fjärde AP-fonderna snarast, för att därigenom minimera riskerna av klimatförändringarnas konsekvenser på global nivå. Ordet divestering innebär i det här sammanhanget att fullständigt avinvestera från innehav i fossilbranschen.

Utöver den nya lagen för AP-fonderna och Parisavtalet är det även relevant att lyfta de mänskliga rättigheterna när vi pratar om behovet av divestering. Särskilt vill vi åberopa tre artiklar i Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna.

• Artikel 3. Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

• Artikel 28. Var och en har rätt till ett socialt och internationellt system där de rättigheter och friheter som behandlas i denna förklaring till fullo kan förverkligas.

• Artikel 30. Ingenting i denna förklaring får tolkas som att det innebär en rätt för en stat, en grupp eller en enskild person att ägna sig åt en verksamhet eller att utföra en handling som syftar till att omintetgöra någon av de rättigheter eller friheter som anges i förklaringen.

Det är hög tid att agera resolut. Alla länder, inklusive Sverige, behöver göra allt som är mänskligt möjligt för att få kurvorna för koldioxid och temperatur att peka åt rätt håll så snart som möjligt. Divestering av pensionerna är ett av de viktiga sätten – att genom våra pensioner i Sverige visa åt vilket håll vi ska gå när det gäller ansvarsfullhet, hållbarhet och omställning av samhället. Att fortsätta med fossila investeringar är en dubbel förlust: Investeringar i fossilt är pengar som i stället skulle kunna investeras i hållbara och ansvarsfulla företag. Det är den omställning vi behöver göra.

Vi anser därför att de investeringar som i dag finns i fossilt i stället ska vara investerade i sådant som är i linje med EU:s gröna giv. Alternativt andra omställningsinitiativ med potential att ha stor förändringskraft.

AP-fonderna – när kommer ni att följa lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder), Parisavtalet och FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och se till att era investeringar är helt fria från investeringar i fossilbranschen?

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com