En svensk Green New Deal behövs


Green New Deal. Det är namnet på det samhällsomvälvande jättepaket med politiska mål och förslag som på allvar ska möta klimatkrisen och vända den dystra utveckling vi står inför. En grön ny giv som ska mobilisera samhällets resurser för att på punkt efter punkt möta krisens alla utmaningar. Det kan innebära slutet för den inkrementalism som präglat klimatpolitiken i alla år och förgör tanken på ”business as usual” som ett framtidsalternativ. Men vad innebär den i praktiken, och vad kan den betyda för det svenska samhället?Michael Abdi Onsäter
Miljövetare och krönikör

En svensk Green New Deal behövs

MILJÖMAGASINET
Nr 31 • 2 AUGUSTI 2019

Green New Deal. Det är namnet på det samhällsomvälvande jättepaket med politiska mål och förslag som på allvar ska möta klimatkrisen och vända den dystra utveckling vi står inför. En grön ny giv som ska mobilisera samhällets resurser för att på punkt efter punkt möta krisens alla utmaningar. Det kan innebära slutet för den inkrementalism som präglat klimatpolitiken i alla år och förgör tanken på ”business as usual” som ett framtidsalternativ. Men vad innebär den i praktiken, och vad kan den betyda för det svenska samhället?

I februari i år lades resolutionen om en Green
New Deal fram i den amerikanska kongressen. Miljömagasinet har tidigare
rapporterat om turerna kring den nya planen (MM, 22/03-19). Planen är inte ett
bindande dokument utan snarare en avsiktsförklaring som förklarar och motiverar
målen för ett omfattande program för övergången till en hållbar framtid. Den
gröna nya givens viktigaste förslag är ett 100 procent förnybart energisystem
år 2030, en återuppbyggnad av USA:s eftersatta infrastruktur, resurser till
klimatanpassning i de områden som är mest påverkade av krisen samt en
omställning till ett hållbart jordbruk. Planen genomsyras också av förslag för
ekonomisk rättvisa. Fri sjukvård och högre utbildning ingår exempelvis i
programmet. Det gör även ekonomiskt stöd till de arbetare och industrisamhällen
som måste sadla om i den nya fossilfria ekonomin.

Sedan februari har stödet för planen i Demokraterna bara
växt. Det som från början sågs som en radikal idé för den yttersta vänstern har
snabbt blivit norm inom partiet. Alla D-märkta toppkandidater står nu bakom en
Green New Deal. Planen har även fått allt mer uppmärksamhet i Europa och
Sverige, framför allt i samband med vårens val till EU-parlamentet och den
gröna våg som svepte genom EU:s medlemsstater.

Green New Deal är i grunden en samhällelig
angelägenhet. Det handlar om att offentligheten ska bereda väg för
omställningen genom att skapa rätt förutsättningar och framför allt genom att
skjuta till resurser.

Det finns goda exempel på detta i Sverige. Den enorma
batterifabrik för elbilar som konstrueras av Northvolt i Skellefteå (MM,
20/06-19) kommer att bringa 10000 jobb till kommunen. Gröna, moderna jobb som
är grundbulten i framtidens hållbara ekonomi. Satsningen möjliggjordes bland
annat med hjälp av ett stöd från den Europeiska Investeringsbanken.

Ett annat exempel på offentliga investeringar i samma
anda är projektet Hybrit, där Vattenfall, SSAB och LKAB blev tilldelade en halv
miljard kronor av Energimyndigheten för att göra dagens fossilintensiva
stålproduktion helt klimatneutral med hjälp av vätgas. Investeringen är den
största i myndighetens historia, och om projektet lyckas kan Sveriges utsläpp
minska med hela tio procent. Inte nog med det, tekniken kan exporteras och bli
Sveriges i särklass starkaste bidrag i den globala klimatomställningen.

En svensk kommun som har gått före och anammat den nya
givens principer är Mariestad. Den lilla kommunen har genomfört storskaliga satsningar
inom projektet Electrivillage för att bli ett modellområde för hållbart
jobbskapande. Den solcellsdrivna vätgasmack som invigdes i år har fått
uppmärksamhet över hela världen. Andra satsningar innefattar hållbara
transporter och en omställning av jordbruket. Den sociala aspekten går också
som en röd tråd genom projektet; i flera av delprojekten har man anställt
människor som av olika anledningar har hamnat långt ifrån arbetsmarknaden.

På det stora hela är dock Sveriges Green New
Deal fortfarande i sin linda. Trots vissa positiva tecken är ambitionerna för
låga. Utsläppen av växthusgaser ökar och vår miljöpåverkan är fortsatt
skrämmande hög. Andelen av statens budget som läggs på miljöåtgärder har ökat
kraftigt under rödgrönt styre men är fortfarande bara runt en procent, drygt
tio miljarder. Det är en blygsam summa för att möta vår tids största utmaning.
Som en jämförelse subventionerar svenska staten fossila bränslen med hela 30
miljarder, enligt en rapport från Naturskyddsföreningen.

Sverige behöver investeringar i en skala som aldrig
tidigare skådats. Investeringar i förnybar energi, i järnvägar och
elektrifiering av transporter. I ny teknik och nya metoder för
energieffektivisering, återvinning och kretsloppsbaserade lösningar.

Den nya gröna given representerar ett paradigmskifte i
klimatdebatten. I stället för att endast tala om begränsningar och hot får vi
nu en ny målbild att förhålla oss till. En optimistisk bild som bejakar
framtiden och som inte räds dess utmaningar. Sverige har alla förutsättningar
för att ta täten i denna kamp; ett oerhört rikt land med en lång tradition av
miljöaktivism och starka sociala skyddsnät. I Sverige kan en Green New Deal bli
det Gröna nya folkhemmet. Möjligheten finns där, men finns viljan? Och kanske
framför allt, finns modet?

Michael Abdi
Onsäter

Tidslinje
Green New Deal

2007: Green New Deal myntas av den amerikanska författaren Thomas Friedman i New
York Times

2012: USA:s motsvarighet till Miljöpartiet, Green Party, använder begreppet i
sin valplattform

2019: Kongressledamöterna Alexandria Ocasio Cortez och Ed Markey introducerar
resolutioner i den amerikanska kongressen.

I
dag:
Planen har i dag stöd av 105 av totalt 535
kongressledamöter och 8 presidentkandidater inom Demokraterna, däribland Bernie
Sanders, Elizabeth Warren och Kamala Harris. 

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com