117 år för allmänhetens bot och bättring

117 år för allmänhetens bot och bättring

– Om ett norrländskt sanatorium som lockade till sig den svenska kultureliten

Österåsens sanatorium, eller ”Kungliga
Norrländska Lungsotssanatoriet”, som det egentligen hette, blev den mest efterfrågade
institutionen bland TBC-sjuka författare, konstnärer och musiker, framförallt
under den konstintresserade överläkare Helge Dahlsteds tid, mellan åren
1919-1951.

Den vackra, slottslika
huvudbyggnaden med långa sidoflyglar, i huvudsak av trä, är liksom annexen
ljusgul till färgen. Det ritades av arkitekt Fredrik Liljeqvist och anses ha
stora likheter med slott Runsa i Uppland. Den varsamt restaurerade anläggningen
med gröna dörrposter och vita lister är idag ett historiskt byggnadsminne.
Sanatoriet byggdes åren 1897-1901 och invigdes av riksmarskalk Fredrik von
Essen den 1 augusti 1901. Kung Oscar II kom på besök den 1 juli 1902 och skrev
sitt namn på en stor sten i parken. Idag finns förutom hans kungasten även Karl
XVI Gustafs samt Kronprinsessan Victorias stenar med respektive namnteckningar.
Även andra medlemmar ur kungahuset har varit på besök.

I dag fi nns här landets enda
landstingsdrivna hälsohem, Österåsens Hälsohem, som sedan 1981 erbjuder ett
brett utbud av livstilsmedicinsk rehabilitering. Österåsen anses mycket riktigt
vara en av Ådalens vackraste platser. Den hänförande utsikten över Ångermanälven
med det unika niplandskapet har inspirerat många konstnärer. I 117 år har man
verkat för en bättre folkhälsa och verksamhetens långa historia är unik och
intressant.

 

Kanske var det Lars

Widding i romanen Visst gör
det ont
som började kalla sanatoriet för ”Slottet Snöfrid”. Författare
Josef Kjellgren lär fi nnas i handlingen och en av de berömda ”sotarna” här.
”Sotarna” var ett använt slangord för de lungsjuka vid sanatoriet. Det fanns
andra slangord som ”klövra”, vilket betydde att ha sällskap med någon av det
motsatta könet. Sven Wallmark, patient på 1940-talet och en känd radioprofi l,
sade om att besöka den så kallade Hårnålstallen med sitt sällskap eller sitt
promenadklöver:

”Där hade nyshinglade,
emanciperade unga damer på 1920- talet med hjälp av sina promenadklöver spikat
upp de överfl ödiga hårnålarna i tjocka sönderrostade knippen.

1. Shingelfrisyr, kort hår,
uppklippt i nacken

2. Sanatoriets slangord för
[tillfälligt] promenadsällskap av det motsatta könet”.

(Fritt citerat ur den Österåsenpärm
som fi nns i alla rum)

 

Hur vanligt det var med
offerväsen känner jag inte till. Det är dock inte svårt att föreställa sig hur
innerligt patienterna hoppades på ett tillfrisknande eller hur förtvivlade de
var över att ha lämnat allt det kända och välbekanta bakom sig: hem och familj,
arbeten och vänner.

I förskingringen vid sanatoriet
försökte man skapa sig en ny tillvaro. Det fanns en utbildning i bokbinderi och
även ett snickeri. Tidskriften Vi och Ni utgavs av sanatoriet åren 1932- 1945
och namnet anspelar på den upplevda avgrunden mellan ”sotarna” och de ”friska”
ute i samhället. Kjellgrens artikel i den om bostadsproblemet blev mycket uppmärksammat.
Birger Wikström, författare, skrev att ”Jag har aldrig skrivit så fl itigt
som sen jag kom till Österåsen/…/
” (ur Österåsenpärmen). Även Sven Stolpe
och Olof Lagercranz vårdades vid sanatoriet.

 

Helge Dahlstedts (1895-1963)
stora intresse för konst och kultur gjorde honom mycket känd. Han uppmuntrade
även unga talanger till måleri och annan passande verksamhet. Han delade detta
intresse med sin fru Eva (1882-1972) och deras samling var Norrlands största.
Pengarna till konsten skaff ade han genom att lägga pengar från
receptutfärdandet i en särskild bössa. Kännedomen om dessa verk som han
donerade till sanatoriet fördjupar och kompletterar bilden av vissa målare.

Tavlor skänktes också av
konstnärer som fick bo och måla på Österåsen. Leander Engströms (en Matisse-elev)
”Ofotenmotiv” sägs vara en bonustavla till en köpt målning och kan beskrivas
som ”moder- nistisk och färgstark”. En möjlig tolkning beaktar en
symbolisk framställning av en hängiven gudstro:

”En kvinna står vid Majtallen*
och ser på en båt med vita segel ute på älven. Seglen är Kristus vita svepning,
hennes fl addrande, vita halsduk symboliserar hennes längtan till Gud samt att
hon är Kristi brud. Hon ser ner mot Eds kyrka från den Stora Utsikten där de
medellösa patienterna begravs. De moln hon ser har stora likheter med
alveoler… hon är således märkt av sin sjukdom. Den gråa vandraren på
hästryggen kan vara någon från Nordhem som äntligen är på väg hem. Där vårdades
de obotligt sjuka och om det är mörkt och svalt uppe på berget fl ödar hoppets
gula ljus nere i Ådalen där Paradiset och Guds härlighet väntar.”

(En tolkning av
artikelförfattaren: Majtallen* är en tall där man antagligen än idag fäster sin
Förstamajblomma, således en annan känd off erplats).

 

Den stora målningen Sommar,
som hänger i matsalen, av Erik Hallström, kan anses frivol, men möjligen
på ett oskyldigt sätt. Triptyken Fjällvidden av Folke Ricklund
hänger i Samlingssalen. Porträttet av Helge Dahlstedt i slips och mörk kostym
vid en sjuk fl ickas sida målades av Kjell Rosén. Färgsättningen förmedlar både
allvar och hopp. Bygdens egen konstnär Helmer Osslunds norrländska
landskapsmålningar ingår givetvis i denna unika svenska konstsamling. Dessutom
verk av till exempel X-et, Albert Amelin, Olle Gills och Lennart Rohde.

Konstsamlandet har fortsatt
efter Dahlstedt med verk av nutida norrlandskonstnärer som Åke Tjällman och
hans Österåsengrupp, Laila Wikström och även textilkonstnären Anna ”Kung Oscar
II kom på besök den 1 juli 1902 och skrev sitt namn på en stor sten i parken.
Idag fi nns förutom hans kungasten även Karl XVI Gustafs samt Kronprinsessan
Victorias stenar med respektive namnteckningar.” Hårnålstallen. Molin ingår i
samlingen. Den bortgångna sollefteåkonstnären Atti Johanssons verk hänger också
på hälsohemmet.

Det anordnas ibland visningar
av den förnämliga konstsamlingen. Kulturintresset hålls dessutom vid liv med
kurser i bland annat akvarellmålning.

 

I Sverige dog cirka 10
000 människor i TBC årligen på 1800- talet. TBC-bacillens upptäckt år 1882 innebar
ett genombrott. Orsakerna till sjukdomen fanns i den utbredda industrialismen i
städerna, i de dåliga boendeförhållandena med trångboddhet och fattigdom. I
Sverige prövades metoder som ansågs vara framgångsrika på annat håll i Europa.

De sjuka ordinerades
framförallt mycket frisk luft, promenader och närande mat. Det utfördes vidare
vissa lungingrepp som kvävgasbehandling och bränning av skadad lungvävnad.
Tapopementbehandlingen, en handskakning i upp till tio minuter var nog den
märkligaste: ”/…/ett skakande handgrepp som avsågs ha en upplivande
verkan på vävnadselementen och nerverna.” 
(Se osterasen.com/historia-2/).

Patienterna vistades i alla
väder i Liggpaviljongerna och vid Österåsen ordinerades fem liggkurer per dag
år 1901. Den längsta före eftermiddagskaff et var 1 timme och 45 minuter lång.
Det fanns elbelysning så man kunde man läsa eller skriva under tiden. Även
inomhus fi ck man vara ordentligt klädd för fönstren skulle helst vara öppna
året runt. Vattnet frös i handkannorna när det var kallt och läkarna bar vantar
vid ronderna för att inte fastna i de iskalla metallhandtagen. På sanatoriet
drack man mjölk före sänggåendet och vården var sträng och disciplinerad. En
patient som inte följde direktiven kunde skrivas ut med omedelbar verkan. Det
var en egen, självförsörjande värld och besöken dit få på grund av
smittskräcken. Det anordnades dock exempelvis bioaftnar som lockade byborna upp
till åsen. Festligheter och födelsedagsfi randen hörde till andra ljuspunkter, vidare
fackeltåget på Oscar-dagen, Skottårsbalen och maskeradbalerna.

 

Kemoterapin, läkemedlen,
skärmbildsröntgen och vaccineringarna mot TBC ledde till att sjukdomen
bekämpades framgångsrikt och efterfrågan på sanatoriekurer minskade. Österåsen
blev ett konvalescenthem på 1940-talet. Den var rivningshotad på 1970-talet men
räddades och är idag ett framgångsrikt hälsohem.

Än i dag fi nns det kaff e att
dricka men ur en automat för 10 kronor koppen. WiFi fungerar utmärkt även i
Liggpaviljongen nedanför den Stora Samlingssalen. Idag hörs ljudet av
klangskålar, musik och ljusa barnskratt och det doftar nybakat bröd i matsalen.
Denna ljusa period i Österåsens historia är 37 år gammal. Förhoppningsvis fortsätter
den i många år framöver.

Text och foto: Armi JanhunenTack till Annika Näsman, chefssjuksköterska
vid Österåsens
Hälsohem för tips i samband med
artikelplanerna.

Foto: Armi Janhunen”Den vackra, slottslika huvudbyggnaden med långa sidofl yglar, av i huvudsak trä, är liksom annexen ljusgul till färgen.”

Foto: Armi JanhunenLeander Engströms Ofotenmotiv
är en av de tavlor som hänger på sanatoriet.

Foto: Armi Janhunen”Kung Oscar II kom på besök den 1 juli 1902 och skrev sitt namn på en stor sten i parken. Idag finns förutom hans kungasten även Karl XVI Gustafs samt Kronprinsessan Victorias stenar med
respektive namnteckningar.”

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com