Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 18, 6 maj 2011

Franska läkare kräver åtgärder:

Barnens hälsa under miljöhot

Mona Nilsson deltog på en konferens om cancerforskning, som hölls för tredje gången i Paris i april. Hon återger I Miljömagasinet teorier presenterade av forskare från hela världen.

Professor Dominique Belpomme har i snart tio år varnat för cancerriskerna med kemikalier och bekämpningsmedel. I dag leder han ARTAC, en fransk läkarorganisation för forskning om cancer.

2004 lanserade ARTAC Parisappellen, som undertecknades av tusentals vetenskapsmän varav tre nobelpristagare, 1500 frivilligorganisationer och cirka 300000 europeiska medborgare.

I appellen står att en stor del av dagens sjukdomar orsakas av miljöfaktorer samt att den ökande förekomsten av kemikalier i miljön är ett allvarligt hot mot barnen och människans överlevnad.

I Frankrike fick Dominique Belpomme och ARTAC ett visst erkännande 2009, då en statlig rapport konstaterade att miljöfaktorers roll för canceruppkomst kan vara betydande - och mycket större - än vad som tidigare trotts. Han understryker att han är läkare, med uppgift att värna om sina patienter.

- Vi befinner oss i en värld där människors hälsa offras för rådande ekonomiska system. Det måste upphöra, säger Dominique Belpomme.

Människan som ras hotad

ARTAC organiserade för tredje gången i Paris den 12 april 2011 en konferens om miljöhotet mot hälsan, denna gång med fokus på barnens extra utsatthet. Under två dagar träffades 300 läkare, forskare, politiker och representanter för miljöorganisationer för att presentera forskningsresultat samt diskutera åtgärder.

I ytterligare tre dagar hade läkare möjlighet ta del av de senaste kunskaperna om hur man behandlar och förebygger miljöorsakad ohälsa. Syftet var att få politiker att omedelbart vidta åtgärder för att skydda barn och minska miljöföroreningar. Alla var överens om att politiker tar för mycket hänsyn till ekonomiska intressen och ägnar för lite omsorg om människors hälsa. Dessutom att det är bråttom.

- Det är en katastrof att politiska åtgärder kommer långt efter att gifter och tekniker fått spridning, säger Genon Jensen från den internationella miljöorganisationen HEAL.

Under de senaste 30 åren har barncancerfallen ökat med 1 procent per år. I dag är 10 procent av barnen överviktiga, 14 procent har astma och 1 procent autism. Barn är mest känsliga för miljögifter och exponeras massivt redan som foster.

Många kroniskt sjuka

- Det vi vet idag bekräftar Parisappellen från 2004, säger Dominique Belpomme. Tre av fyra personer är berörda av cancer. En av sju fransmän är långtidssjukskrivna och hälften har någon kronisk sjukdom. Sjukförsäkringssystemet kommer att krascha. Mängder av människor kommer att ställas utanför, förutspår han.

I Sverige lyfts redan sådan kritik. Svårt sjuka människor nekas sjukpenning, som ett resultat av de styrandes försök att få ner sjukskrivningstalen.

- Det scenariot är för mig som läkare helt oacceptabelt, säger Dominique Belpomme, en optimist trots de mörka siffrorna som han presenterat.

- Människan kommer att resa sig fortare än man kan ana.

Han riktar samtidigt kritik mot media som han beskriver tiger om problemen.

- Vi behöver en medievärld som informerar allmänheten, säger Dominique Belpomme.

Under de senaste 18 månaderna har han intresserat sig för elöverkänslighet. Han har undersökt 200 patienter och via analyser konstaterat att de har förhöjda nivåer av stressmarkörer i blodet. Samma ämnen ses hos personer med kemikalieöverkänslighet. Patienterna erbjuds behandling med bland annat vitaminer och antihistaminer, vilket har hjälpt i 60-70 procent av fallen.

Förutom kemikalier uppmärksammades denna gång därför även hotet från den ökande strålningen från mobiltelefonin. Cancerläkaren Lennart Hardell var inbjuden att tala om hjärntumörriskerna med mobiler och en session ägnades åt riskerna med elektromagnetiska fält.

Skadas i fosterlivet

Dr Ana Soto, professor i cellbiologi i Boston, USA, berättade att exponering av miljögifter under fosterlivet kan ge allvarliga sjukdomar hos barnet. Redan 1971 förstod man att flickor som exponerats för gifter i fosterstadiet kan utveckla cancer i livmodern. Idag vet vi att embryonal exponering förutom cancer kan ge en rad andra effekter, som i fallet Bisfenol A: för tidig pubertet, övervikt, beteendestörningar, autism och försämrad fertilitet.

- Vi har tillräckligt med vetenskapliga data för att vidta förebyggande åtgärder. Omfattande djurförsök visar att exponering under fostertiden leder till cancer senare i livet. Vi behöver ta beslut utifrån resultat från laboratoriestudier, inte efter att skadan otvetydigt konstaterats på människor efter års exponering.

Ernest Burgio, italiensk barnläkare och ordförande för ISDE, en internationell förening för läkare med fokus på miljön, redovisade att kroniska sjukdomar ökar kraftigt som neurologiska skador, allergier, diabetes och cancer. Genom djurförsök har det framkommit att om djuren exponeras för olika kemikalier och tungmetaller under fosterstadiet öppnar det dörren för de här sjukdomarna senare i livet.

- Idag får fostren genom exponering för kemikalier "ny information" jämfört med den de tidigare fått under miljarder år av utveckling. Människan programmeras på ett felaktigt sätt genom exponeringen.

Vi kan påvisa att inte enbart den största delen av dagens sjukdomar orsakas av miljöfaktorer utan även att egenskaper påverkas, exempelvis beteende, tidigare pubertet och benägenhet att utveckla kroniska sjukdomar.

Kemikalier påverkar

Professor Niels Skakkeback, professor i endokrinologi från Danmark, berättade att 40 procent av danska män idag är mindre fertila än tidigare generationer. Kvinnors fertilitet minskar också. När bröstmjölk från kvinnor i Danmark och Finland jämförts, är den danska mycket mer förorenad av kemikalier. Män från Danmark har också högre förekomst av testikelcancer och sämre spermier.

- Enbart miljöfaktorer kan förklara de ökande problemen med att få barn. Det har bevisats att exponering för kemikalier orsakar fertilitetsproblem i djurförsök. Varför skulle den bevisade effekten inte orsaka samma problem hos människan?

Gilles Seralini, professor i biologi vid universitetet i Caen, säger att genmodifierade produkter (GMO) kan förhindra normal kommunikation mellan celler och leda till effekter på hormon- och nervsystemet. Men de hormonella effekterna tas det inte hänsyn till i toxikologiska bedömningar. Problemen med GMO är mångfacetterade och orsakas av sammanlagda egenskaper hos den genmodifierade grödan och de bekämpningsmedel som utvecklats för GMO.

Gilles Seralini pekade liksom många andra på det stora problemet med industrins inflytande över myndigheter och experter.

- Den mest omfattande studien som låg till grund för Tysklands godkännande av GMO-grödor var på 40 råttor som exponerades under 90 dagar. Man gör narr av vår hälsa!

Gift orsakar allergi

Professor John Ionescu är verksam vid Spezialklinik Neukrichen i Tyskland. Han behandlar barn och vuxna med miljörelaterade sjukdomar utan det traditionella skolmedicinska artilleriet. Behandlingarna har istället fokus på att avgifta och stärka patientens immunförsvar.

- Det finns idag 30 miljoner personer med allergier i Tyskland. För att bli allergisk behövs något som orsakar det, säger han och ger kvicksilver, bly, bekämpningsmedel, dieselavgaser, ftalater och konserveringsmedel som exempel. Många allergier har sitt ursprung i en förorenad tarm, där olika jästinfektioner lättare får fäste. Allergierna kan botas om jästinfektionerna behandlas och kroppen renas från gifter.

Han visade bilder på barn med eksem över hela kroppen, som efter en avgiftningskur på några månader var fullt friska. Ett barn med svåra utslag över hela kroppen ammades av en mamma som trodde att hon gav sitt barn den hälsosammaste näringen - tills hon kom till John Ionescus klinik. Analyser av bröstmjölken visade att barnet i själva verket gavs en giftcocktail. Efter några veckor med avgiftning och bröstmjölksersättning var eksemet borta.

John Ionescu behandlar även elöverkänsliga. De är ofta tungmetallbelastade. Vi ger dem stora doser antioxidanter och preparat som för ut gifterna.

Föroreningen av expertisen

Jean Huss, parlamentsledamot för de gröna i Luxemburg och medlem av Europarådet, har nyligen skrivit en rapport som belyser behovet av oberoende expertis när det gäller risker med elektromagnetiska fält.

- 60 av WHO:s experter på svininfluensan hade bindningar till industrin enligt Europarådets undersökning. Vilken fråga vi än tittar på är det samma problem: En liten grupp experter återfinns överallt. Inflytandet från industrin är enormt. De har mycket avancerade strategier för att försvara sin verksamhet. Vi måste få en ny definition av "oberoende experter", säger Jean Huss.

Det finns en växande misstro mot myndighetspersoner och experter säger han.

- Exemplen är ju löjeväckande! Vi har också djupt orättvisa styrkeförhållanden mellan miljöorganisationer och industrin som skapat problemen. Organisationerna måste jobba gratis medan industrin har hur stora finansiella resurser som helst.

"Homo Stupidus"

David Gee från Europeiska Miljöbyrån konstaterade att mänskligheten har utvecklats till "Homo Stupidus", som inte förmår att lära av tidigare misstag utan fortsätter upprepa samma felaktiga beteende. Han är starkt kritisk till det slitna argumentet; "det finns inga entydiga belägg" för att inte vidta åtgärder. Samma argument användes i decennier av tobaksindustrin.

- Om du väntar på skada, får du skada, säger David Gee.

Han menade att experter och politiker måste ställa sig den viktiga frågan: Vilka blir konsekvenserna för människorna och miljön om jag har fel?

Här kan du läsa och underteckna Paris Appeal från ARTAC

Share