Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 17, 29 april 2011

Kärnkraften - "Den gemensamma fienden"

Kärnkraften är en tidsinställd bomb - Avveckla nu! var rubriken för den kongress som Läkare mot kärnvapen anordnade i Berlin den 8-10 april. Förutom sambandet mellan kärnkraft och kärnvapen hamnade fokus på den pågående katastrofen i Fukushima.

"Det handlar inte om någon olycka. Fukushima är ett atombombangrepp!" Den späda läkaren Katsumi Furitsu grät inför hundratals kollegor från hela världen och det tog en lång stund innan hon kunde fortsätta, men salen var dödstyst.

Dr. Furitsu blev genetiker för att kunna hjälpa atombombsoffren och hon har behandlat överlevande från Hiroshima liksom barn och vuxna från Tjernobyl, förutom kampanjarbetet med Läkare mot kärnvapen i Japan. Nu kom hon direkt från Fukushima till kongressen.


Dr. Katsumi Furitsu kom direkt från Fukushima. Hennes anförande möttes av applåder.

Katastrofen fortsätter

Hittills har skadeverkningarna från Fukushima bara varit en tiondel av Tjernobyl, men katastrofen är inte alls slut utan den pågår, och dess följder kan komma att vida överstiga Tjernobyls. Det måste hållas i åtanke att medan området kring Tjernobyl är glesbefolkat är Japan tätbefolkat. Den pågående katastrofen angav tonen för kongressen som den tyska avdelningen av IPPNW, Läkare mot kärnvapen (International Physicians for the Prevention of Nuclear War) anordnade i Berlin 8 - 10 april.

IPPNW har över hundratusen medlemmar i sextio länder och den blev tilldelad Nobels fredspris 1985. Sambandet mellan så kallad fredlig kärnkraft och kärnvapen togs upp åtskilliga gånger under kongressen, och alla verkade överens. Den tyska organisationen var mycket tydlig om sambandet mellan så kallad fredlig kärnkraft och kärnvapen och hela kedjan uranbrytning-kärnkraft-kärnvapen-avfall och i kravet att stoppa användning av uranvapen.

Ett återkommande tema var Världshälsoorganisationen, WHO:s systematiska nedtonande och förnekande av farorna med kärnkraft. Grundorsaken är överenskommelsen med IAEA (Internationella atomenergiorganet) från 1959 att WHO inte får företa något som kan förhindra den "civila kärnkraftens utbyggnad". Överenskommelsen hindrar WHO från att publicera något om uranbrytning eller om ammunition. Frånvaron av studier och, ännu mera, av ett ställningstagande rörande rest-uranvapen har med detta göra.

Vapen med rest-uran

Winfred Eisenberg, pediatriker, specialiserad på lågdosstrålningens effekt på barn, redogjorde för 96 vetenskapliga artiklar om rest-uran från åren 2002-9. Alla pekar i samma riktning: ammunitionen förorsakar cancer, missbildningar och andra sjukdomar. Tyvärr finns inga epidemiologiska studier för det går inte att få anslag för sådan forskning, och det som skrivits i Irak tas inte in i vetenskapliga tidskrifter. Boforstillverkade vapen har bevisligen använts till beskjutningar med rest-uran. Ett minimum av anständighet skulle kräva att Bofors medverkar till att "städa upp efter sig" det vill säga skaffa bort det farliga materialet att behandla de drabbade.

Keith Baverstock ledde strålskyddsprogrammet inom Världshälsoorganisationen 1991 - 2003 och fick uppdraget att studera effekterna av rest-uranvapen. När han emellertid kom fram till att deras skadeverkningar var enorma både utanför själva krigsområdena och långt efter de krig de använts i, då fick han inte fortsätta och hans rapport beslagtogs. Detta har han berättat om på ARK:s (Aktionsgruppen mot radioaktiv krigföring) vetenskapliga konferenser i Stockholm. Baverstock tyckte att det var meningslöst att försöka få WHO till att göra någon undersökning eller att uttala sig mot de vapnen.

Trots svårigheterna att få forska om vapnen ansåg både Eisenberg och Baverstock att det redan finns tillräckliga kunskaper om och bevis för riskerna med DU för att stoppa dess användning. Försiktighetsprincipen, som man tidigare hänvisat till, är överspelad. Tyska IPPNW kräver uttryckligen att dessa vapen förbjuds och faktum är att organisationen redan 2004 fördömde "användningen av DU-vapen och krävde att de skulle förbjudas".

Kärnkraften

I Tyskland är debatten om kärnkraft mycket mera högljudd än i Sverige och motståndarna i klar majoritet. Demonstrationerna avlöser varandra. Alla partier utom liberalerna FDP förespråkar mer eller mindre omedelbar avveckling. De gröna är enhälligt för att stoppa kärnkraften, och de har stora framgångar i väljarundersökningarna. I Baden-Würtenberg kommer de i regeringsställning och sannolikt i Berlins stadsfullmäktige också.

Der Spiegel nr. 14/4 bar omslagstiteln "Kärnfrågan": Hur Tyskland kan fungera utan atomkraft" och en bild på ett skrotupplag med kärnkraftverk på hög. Inne i tidningen en bild på "Kärnkraft - Nej tack"-aktivister och texten "Drömmen om en snabb avveckling: Energikoncernerna gör fortfarande motstånd, men de tyska atomkraftverkens öde är beseglad."

Skev rapportering

Vad beträffar media rapporterade de inte mycket om kongressen, och rapporterna "balanserades" med motsatta uppfattningar eller skevades. Ändå var det mera än vad som de svenska "kollegorna" skulle återgivit. Två gröna aktivister, den ena på väg att bli stadsfullmäktigeledamot i Berlin, blev förvånade att höra om bristen på rapportering i Sverige. De hade trott att medierna var betydligt friare och mer oberoende än i Tyskland, men nu fick de intrycket att det var tvärtom.

Många av kongressdeltagarna var med på en demonstration utanför kristdemokraternas, CDU, högkvarter. Det var en så kallad lie in, varvid fyra hundra människor lade sig ned på torget som döda och reste sig sedan efter en minut för den alternativa energin. Berliner Morgenpost skrev om energibolagens stoppade inbetalningar till en fond för undersökning av alternativa energikällor. Det hade de kommit överens om med regeringen tidigare, men energibolagen ansåg att regeringen brutit sin del genom att överväga en avveckling av kärnkraften. Tidningen fortsatte artikeln med demonstrationen och en bild men lät partiordföranden i FDP avsluta och han "krävde en mera seriös debatt: ?En politik som leds av känslor och rädsla kan inte leda samhället?".

Energikällor som finns nu

Kanske en aning förmätet att ifrågasätta kunskaperna hos sådana som professorn i kvantfysik Hans-Peter Dürr, som var student hos atombombens fader Edward Teller och senare medarbetare till Werner Heisenberg.

Enligt honom skulle de hållbara energikällorna kunna ersätta kärnkraften redan nu, och som ett exempel hur det skulle kunna göras har fysikern Hans Grassman utvecklat ett system av "linjära speglar" som effektivt fångar solljuset och omvandlar till värme. Speglarna tillverkas redan industriellt. Vid kongressens avslutning tilldelades han priset The Nuclear free Future Award.

För att återkomma till Dr. Furitsu som kom direkt från Fukushima så slutade hon sitt anförande med frågan: "Hur ska vi kunna stoppa den gemensamma fienden, de som bygger kärnkraftverk och tillverkar kärnvapen?" och gick sedan långsamt ned från podiet med ansiktet vänt mot väggen. Publiken stod upp och de rungande applåderna höll på länge, länge. Man ville ingjuta styrka och hopp i den läkaren och alla offren, de som fortfarande lever med skador och sjukdomar.

Den som vill veta mera kan besöka www.chernobylcongress.org eller ARK:s hemsida www.uraniumconference.org

Share