Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 27, 4 juli 2008

Mobilstrålning leder till fördubblad dödlighet

Dirk Adang, vid Universitetet i Louvain, (Université catholique de Louvain) har i sin forskning konstaterat att råttor som långtidsexponeras för mobilstrålning får fördubblad dödlighet. Resultaten av denna långtidsstudie visar ännu en gång att gränsvärdet är för högt.

Forskningen, som utgör en avhandling, presenterades den 23 juni vilket den belgiska tidningen Le Soir skriver om i en stort uppslagen artikel dagen därpå. (Le Soir, 24 juni 2008: Une étude sur les ondes GSM qui inquiète. La mémoire serait aussi en péril. Le vieillissement prématuré est en question.) Råttorna exponerades för mobilstrålning två timmar per dag sju dagar i veckan under 18 månader. Effekten på strålningen var 27 volt per meter. Det är långt under SSIs och ICNIRPs gränsvärde, vilket myndigheten hävdar skulle vara satt med stor säkerhetsmarginal, trots att det endast skyddar mot effekter som uppstår omedelbart av kort tids exponering.

Vita blodkroppar

Blodprov togs på råttorna var tredje månad under hela försöksperioden. I varje grupp som exponerades för mobilstrålning sågs en ökning av monocyterna, en sorts vita blodkroppar som utgör en del av immunförsvaret. Denna effekt visar att strålningen stressar immunförsvaret. Organismen reagerar som på en extern aggression eller ett sjukdomsangrepp.

Efter 11 respektive 18 månader observerades även en ökning av en annan sorts vita blodkroppar, neutrofilerna. Eftersom neutrofilerna avger skadliga ämnen för att tillintetgöra bakterier och döda celler är deras livstid normalt mycket kort för att begränsa dess skadeverkningar.

Negativ stresspåverkan

60 procent av de exponerade råttorna var döda tre månader efter att exponeringen upphört, jämfört med 29 procent av råttorna i den oexponerade gruppen. Dödligheten var alltså fördubblad. Dirk Adang menar att den förhöjda dödligheten är ett resultat av den negativa stress-påverkan på immunsystemet som blodanalyserna uppvisat. Enbart 19 råttor av totalt 124 råttor har än så länge obducerats. Men även här är resultaten anmärkningsvärda och skrämmande: av 17 exponerade råttor, dog 16 av olika tumörer. Resultaten visar alltså ännu en gång att långtidsexponering för mobilstrålning leder till en ökad förekomst av cancer.

Påverkar minnet

I en annan delstudie studerade Adang om minnet påverkades hos råttorna efter att exponeras två timmar per dag, sju dagar i veckan. Efter två månader sågs ingen effekt, men däremot efter 15 månader sågs en tydlig effekt på förmågan hos djuren att minnas välkända objekt. Forskaren ska nu med det material som finns, även studera om exponering leder till för tidigt åldrande.