Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 12, 20 mars 2008

Insekter, fåglar och grodor försvinner

Det har under de senaste åren bedrivits en del forskning om sambandet mellan mobilstrålning och insekts-och fågeldöd. En överblick visar att ofruktsamhet kan kopplas till mobilstrålning.

Paul Raymond Dyon har gjort en sammanställning över forskning som talar för att det är strålning från mobiltelefoni och TV som är en huvudorsak till att insekter, fåglar och grodor är på väg att försvinna. Författaren observerade grodor i överflöd i ett område utan mobiltäckning i Japan, men fann, utrustad med mikrovågsmätare, inga grodor alls i områden med kraftig mobilstrålning. I ett område i Indien, där en samfällighet hade förbjudit mobilmaster, hade han god sömn, och där var gott om insekter och fåglar. Så var det inte i andra områden i Indien.

Färre grodor och fågeldöd

Grodor har blivit sällsyntare under åratal. Detta har kopplats till gifter, industrijordbruk, stadstillväxt och avskogning, men inte till mobilstrålning. Alfonso Balmori har dock skrivit en artikel, "The incidence of electromagnetic pollution on the amphibian decline", som visar att en trolig anledning till missbildningar och minskande antal är radiovågor och mikrovågor.

U.S Fish and Wildlife Service, som fått sitt uppdrag av amerikanska kongressen, har skrivit en rapport om fågeldöden, upp till 50 miljoner färre fåglar per år, och funnit ett starkt samband med antal mobilmaster i varje område. På två liknande fruktfarmer fanns på den som hade långt till en mobilmast gott om vilda djur, bin och andra insekter, fåglar och fladdermöss, men inte på den andra, och där var bären oätna.

I Storbrittanien, som tillåter höga strålningsnivåer, har sparvarna varit försvunna från de större städerna i 40 år, enligt rapporten "Phones and Vanishing birds". Balmoro fann i en studie i Spanien att storkarna hade sämre fruktsamhet och fler dödfödda ungar nära mobilmaster och att de hade svårigheter att samarbeta i bobyggandet.

Vid ryska försök med kycklingembryon med strålning motsvarande mobilstrålning dog 75 procent av dem, jämfört med 11 procent hos kontrollgruppen. Panagopoulos och Margaritis fann vid försök med fruktflugor, som utsattes för samma strålning som från mobiltelefoner sex minuter per dag under fem dagar, att fruktflugorna hade förlorat uppemot 60 procent av sin fruktsamhet.

Joris Evarest har på webbplatsen www.livingplanet samlat forskargranskade vetenskapliga rapporter om mikrostrålnings påverkan på fåglar, djur och växter.

Bidöden

George Carlo, som ledde en stor industrifinansierad forskning om mobilstrålning för att visa ofarligheten hos mobilstrålning, men som tänkte om och nu blivit en av de största kritikerna, skriver om den som en orsak till autism och elöverkänslighet.

Om bidöden säger han att det först skrevs om den i Tyskland, hur bin inte hittade hem till kuporna på grund av strålningen. Mobil-industrin betalade forskning för att föra fram andra teorier om virus, bakterier eller gifter. Men bidöden inträffade inte gradvis och i ett spridningsmönster, utan ungefär samtidigt på fyra kontinenter och huvudsakligen de två sista åren. Samtidigt har mobiltelefonin växt explosionsartat från en miljard telefoner 2004 till idag tre miljarder.

Från Tyskland berättas det en historia om hur på samma plats bina i de kupor som hade en träskärm dog, medan de som hade en aluminiumskärm klarade sig. Om aluminium sveps runt en mobiltelefon når inga samtal fram på den.

Gerald Goldberg skriver i "To Bee or not to Bee" att det har alltid funnits isolerade parasitangrepp, men inte i global skala som nu. Strålning bryter ned immunförsvaret och ger väg för angrepp av virus, bakterier och svamp.