Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 11, 14 mars 2008

Mobiltelefoner och graviditet

Foster påverkas av mobilstrålning

Ett egyptiskt forskarlag ställde sig frågan om foster påverkas av strålning från en mobiltelefon. Utgångspunkten var att flera forskningsresultat visar på en negativ påverkan av elektromagnetisk strålning både på hjärtsjukdomar och på kycklingembryons överlevnad.

I en nyligen publicerad studie rapporterar forskare att såväl embryon som nyföddas hjärtan påverkas negativt om modern utsätts för mobilstrålning i 10 minuter1. I studien deltog 90 friska gravida kvinnor och 30 nyfödda barn.

De gravida kvinnorna delades in i tre grupper alltefter graviditetslängden: Grupp I var i vecka 25-30, grupp II var i vecka 31-35 och grupp III var i vecka 36-40.

Hjärtarytmi

Forskarna mätte fostrets och bebisarnas hjärtfunktion när modern hade en mobil i samtalsläge mot örat i 10 minuter. Hjärtfrekvensen hos fostren ökade efter exponeringen för mobilstrålningen, samtidigt som den mängd blod som hjärtat pumpar ut (så kallad cardiac output) minskade. Effekterna var störst ju yngre fostret var och minst hos de nyfödda. Forskarnas slutsats är att gravida kvinnor bör undvika att använda mobilen, särskilt under de första graviditetsveckorna.

- Vår studie visar att exponering för mobilstrålning leder till tachycardi (hjärtarytmi) hos foster, skriver forskarna.

Tachycardi är en normal respons hos hjärtat på stress. Men det kan vara skadligt och även livshotande. Om hjärtat pumpar för snabbt under en längre tidsperiod så förändras balansen mellan syre och koldioxid i blodets hemoglobin. Och hjärtarytmin kan även leda till att blodet pumpas ut mindre effektivt.

Den 2 april 2003 skrev en tjänsteman vid SSI så här till en orolig undrande gravid kvinna om risker med att använda mobilen under graviditeten:

"Om en gravid kvinna har telefonen i fickan eller i ett band på höften under ett samtal så är det inte troligt att någon strålning når fostret. Det är nämligen så att elektromagnetisk strålning som det här är frågan om snabbt absorberas i vävnaderna. Strålningen omvandlas alltså till värme i kvinnans bukvägg utan att där ställa till någon skada. Man kan säga att strålningen aldrig förmår tränga in till fostret".

Delade meningar

Lars-Erik Holm, som nyligen lämnat sin post som generaldirektör för Strålskyddsinstitutet för att bli generaldirektör för Socialstyrelsen, svarade så här på frågan om han i dag anser att beskedet till kvinnan var korrekt:

- Ja. Uttalandet baserar sig på fysikaliska bedömningar av hur strålningen absorberas.

Dr Gerd Oberfeld är ansvarig vid Salzburg Health Department i delstaten Salzburg i Österrike och får frågan om vad han anser om SSI:s bedömning att ingen strålning når in till fostret:

- En viss del av strålningen absorberas/reflekteras av huden, musklerna och fostervattnet. Men i övrigt är beskedet helt enkelt felaktigt.

Bertil Persson är professor i radiofysik och en av Sveriges ledande experter på området. Hans forskargrupp har väckt internationell uppmärksamhet genom studier som visat nervcellsdöd och påverkan på blodhjärnbarriären av mobilstrålning:

- Med min erfarenhet skulle jag definitivt rekommendera kvinnan att inte ha mobiltelefonen i fickan eller på höften.

Sedan flera år tillbaka rekommenderar ryska nationalkommittén för icke-joniserande strålning gravida kvinnor och barn under 16 år att överhuvudtaget inte använda mobiltelefon.

1 Rezk et al. Fetal and neonatal responses following maternal exposure to mobile phones; Saudi Med J 2008 vol 29 (2)