Nordisk satsning på grön omställning

När världsekonomin ska sättas i gång igen efter coronakrisen är det viktigt att den gröna omställningen utgör en motor i återuppbyggnaden. Det var budskapet från de nordiska klimat- och miljöministrarna efter ett gemensamt möte den 30 april.

Butiker på en gata i Köpenhamn, stängda för att hindra spridning av coronaviruset.
(Foto: News Øresund – Sofie Paisley / CC BY )

Torsdagen den 30 april träffades de nordiska klimat- och miljöministrarna för att diskutera hur man kan gå vidare när Coronakrisen väl är över. Organisationen Nordiskt samarbete rapporterade om mötet: Coronapandemin har lett till en hälsomässig och ekonomisk kris som vi ännu inte har sett den fulla vidden av. De nordiska ministrarna är mycket angelägna om att säkerställa bästa möjliga förutsättningar för en grön återuppbyggnad av ekonomin och att öka klimatambitionerna fram till COP26. Det är därför viktigt att främja intresset för att investera i gröna lösningar bland privata investerare. Likaså är det angeläget att stärka det nordiska samarbetet med fokus på grön återuppbyggnad av de nordiska ekonomierna. Möjligheterna att skapa en internationell drivkraft genom att mobilisera fler globala gröna investeringar diskuterades i ett avslutande rundabordssamtal mellan ministrar och nordiska pensionsbolag. De nordiska ministrarna tog också under mötet tillfället i akt att uttrycka sitt fulla stöd för det brittiska ordförandeskapet för COP26. Ministrarna stödjer dess ansträngningar för att säkerställa en framåtsträvande klimatkonferens. Stödet kommer att följas upp av en formell deklaration.

Ännu en deklaration om en global strategi för kemikalier och avfall med framåtsträvande rekommendationer som kommer att förhandlas om senare, undertecknades av ministrarna vid mötet. Den nuvarande strategin för internationell kemikaliehantering, SAICM, ska förnyas i Bonn i juli 2021, vid den internationella konferensen om kemikaliehantering (ICCM5). Behovet av ett gemensamt bindande åtagande mellan regeringar, den privata sektorn, industrin och det civila samhället samt cirkulär ekonomi och avfallsreglering är ämnen som tas upp i deklarationen. Den understryker dessutom att den ökande användningen av kemikalier i världen är en stor miljö-utmaning som måste tas itu med nu. Tillika är deklarationen ett konkret och viktigt bidrag till utvecklingen av ett ambitiöst internationellt kemikaliesamarbete.

De nordiska miljöministrarna enades också om att fortsätta arbetet med att gynna det ambitiösa målet om ett globalt bindande avtal om marint skräp och mikroplaster. I februari 2021 ska FN:s miljöförsamling hållas. Då står ett globalt plastavtal som ska skydda haven på dagordningen. Ministrarna antog även en färdplan för arbetet med detta. Arbetet är i linje med den nordiska ministerdeklarationen från 2019 (Nordic ministerial declaration on the call for a global agreement to combat marine plastic litter and microplastics).


SAICM är ett politiskt men inte juridiskt bindande instrument som ska säkerställa att kemikalier hanteras säkert när det gäller miljö, hälsa och arbetsmiljö. Frivilligheten och en bred medverkan från många sektorer och intressegrupper förstärker och fördelar åtagandet och genomförandet av SAICM, bland annat i den privata sektorn.