3 okt 03

Samband mellan ohälsa och mobilstrålning i ny spansk studie


Ny spansk studie visar dosresponssamband mellan ohälsa och mobilstrålning

Den 1 oktober publicerades en ny studie som studerar människors hälsotillstånd runt mobilbasstationer. Studien, som publiceras i Electromagnetic Biology and Medicine, visar på statistiskt signifikanta samband mellan grad av rapporterad ohälsa och uppmätt nivå av mobilstrålning1 .

Mikrovågssjukan
Forskarnas utgångspunkt för studien var att flera studier tidigare pekat på att låga nivåer av radiofrekvent strålning, dit mikrovågsstrålning som används i mobiltelefontekniken hör, har kopplats till vad som kallats för mikrovågssjukan eller RF-syndromet (Johnson-Liakouris 1998). Symptomen hos dessa sjukdomar är huvudvärk, aptitlöshet, trötthet, irritation, sömnlöshet, koncentrations- och minnessvårigheter. Tillståndet går normalt över om exponeringen för strålningen upphör.
Den nya studien granskar 101 människors upplevda hälsotillstånd i den lilla spanska staden La Nora. Till skillnad från Robert Santinis studie (se Miljömagasinet nr 24), som också inriktats på hälsotillståndet i närhet av mobilbasstationer, studerades inte enbart avståndet till basstationer, utan här mätte forskarna också upp den faktiska nivån av GSM-strålning som fanns i hemmet hos människorna. Medan både Radio- och TV-sändare visade på samma strålningsintensitet i hemmen, var GSM strålningen starkt varierande.
Studien delades in i två grupper: en grupp med de högsta strålningsnivåerna, det vill säga i genomsnitt 1,1 mW/m2 och avstånd mindre än 150 m från basstationen. Den andra gruppen hade strålningsnivåer i genomsnitt 0,11 mW/m2 och i genomsnitt mer än 250 meter till basstationen. De uppmätta strålningsnivåerna låg därmed långt under det svenska gränsvärdet för GSM 900 som är på 4 500 mW/m2. Forskarna poängterar att detta är en av studiens viktigaste kännetecken: den låga nivån av strålning i förhållande till aktuella gränsvärden.

Studien ignoreras
Forskarna kunde dra slutsatsen att störst samband mellan strålningsintensitet och graden av upplevda besvär var symptom som obehagskänsla, irritation, aptitlöshet, trötthet, huvudvärk, koncentrationssvårigheter och sömnsvårigheter.
– Vår studie visar på ett starkt samband mellan mikrovågsstrålning och ohälsa. Myndigheterna i Spanien låtsas emellertid som om studien inte finns och Motorolas representant reagerade hysteriskt när den presenterades på konferensen på Rhodos för ett år sedan, säger Claudio Gomez-Perretta. Nu fortsätter vi med ytterligare en studie där vi ska titta på hela frekvensbandet 400-3000 MHz.
– Jag har arbetat hela mitt liv, men aldrig har jag haft sådana smärtor i kroppen som sedan de 3 år som den här antennen varit på plats, säger Alfreda Jerez 65 år och en av de boende i La Nora till tidningen La Verdad2.

Mona Nilsson

1 Electromagnetic Biology and Medicine, Vol 22, Issue 2(2003): The Microwave Syndrome: a preliminary study in Spain, Navarro, Segura, Poroles, Gomez-Perretta de Mateo
2 La Verdad, 23 september 2003: La culpa tiene esa dichosa antena!