Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 26, 29 juni 2018

Kärnavfallsfrågan - var god dröj

Vad händer nu i kärnavfallsfrågan sedan Mark- och miljödomstolen sagt nej till SKB-ansökan? Regeringen ska fatta beslut, men när kommer den att ge besked?


Efter omfattande förhandlingar sade Mark- och miljödomstolen nej till inkapslingsmetoden för slutförvar av använt kärnbränsle. (Foto: Miles Goldstick)

Efter att inkapslingsmetoden för slutförvar av använt kärnbränsle fått nej i Mark- och miljödomstolen i januari i år tillsatte regeringen två grupper som ska överpröva ansökan enligt miljöbalken respektive kärntekniklagen - de två olika lagstiftningar som reglerar SKB:s verksamhet. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har sagt OK med förbehåll till ansökan.

Båda grupperna finns hos energi- och miljödepartementet. Den grupp som överprövar ansökan enligt miljöbalken leds av departementsrådet Magnus Blücher, och gruppen som överprövar enligt kärntekniklagen leds av departementsrådet Björn Dufva. Detta är ett uppdrag inom deras ordinarie arbete, ska sägas.

Träffas varje vecka

Till sitt förfogande har de en gemensam grupp på fem personer som består av jurister och sakkunniga. Normalt träffas de varje vecka för att arbeta vidare med SKB-ansökan.

Som jag ser det så är de en förlängd Mark- och miljödomstol, som ska överpröva vad domstolen kommit fram till. De är en slags överdomstol till Mark- och miljödomstolen skulle man kunna säga.

Regeringens kommande beslut kan möjligen överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.

SKB, SSM och Naturskyddsföreningen/Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har träffat denna departementsgrupp och de två ordförandena.

Departementsgrupper jobbar i princip enligt Mark- och miljödomstolens arbetssätt, vilket innebär att de läser in domstolens yttrande, SSM:s yttrande, tar emot skrivelser och yttranden. Redan har ett femtontal skrivelser inkommit till gruppen - till exempel från KTH-forskar-korrosionsgruppen undertecknad av Tekn. dr. Peter Szakalos och ytterligare fem professorer. De skriver i sammanfattningen:

40 års studier

"SKB har studerat kopparkorrosion i 40 år i såväl laboratoriemiljö som under förväntade slutförvarsförhållanden vid Äspö-bergslaboratoriet i Oskarshamn. Sammanfattningsvis har SKB vid dessa försök inte en enda gång uppmätt korrosionshastigheter för koppar i grundvattenmiljö som är i närheten av det som anges i säkerhetsanalysen. Vår bedömning är att resultaten från SKB:s försök i grundvattenmiljö och från andra undersökningar är samstämmiga och visar att den allmänna korrosionshastigheten av koppar i grundvatten är 1-20 mikrometer per år, där variationen beror främst på olika vattentemperaturer. Detta kan relateras till SKB:s säkerhetsanalys som anger att kopparkapseln korroderar med cirka 2 nanometer per år. En nanometer är en tusendels mikrometer vilket innebär att det i säkerhetsanalysen finns ett fundamentalt fel med en faktor i intervallet 500 till 10000 gånger.

Sauna-effekten

Kopparns korrosionshastighet i slutförvaret ökar vidare på grund av Sauna-effekten i deponeringshålet, radioaktiv strålning, läckströmmar samt gropfrätning och spänningskorrosion."

Den senast inkomna skrivelsen är daterad 16 juni 2018 och kommer från docenterna Herbert Henkel och Karl-Axel Mörner och de sammanfattar sin inlaga med:

"Forsmark kan inte erbjuda fullgoda förhållanden för en säker förvaring av 11000 ton med högaktivt kärnavfall under minst 100000 år. Förvaring i en skjuvlins mellan 2 stora potentiellt aktiva rörelsezoner intill Forsmarklinsen som torde ha rört sig för 10000 till 10500 år sedan är ansvarslöst. Det vore ett fatalt misstag att lokalisera allt kärnavfall i potentiellt instabil berggrund inkapslat i korroderande material i berggrund med rörligt grundvatten.

Koppar är åtråvärt

Ren koppar i stora mängder är åtråvärda material. I avfallet finns även cirka 10 procent plutonium det vill säga 1000 ton. Av det är avsevärda mängder kvar även efter 100000 år. Att deponera detta i en från ytan tillgänglig gruvanläggning vars hållbarhet är baserad på gissningar, om än vetenskapliga, är ansvarslöst."

Samtliga inkomna skrivelser och handlingar finns att läsa på nonuclear.se/archive.

SKB har i olika sammanhang sagt att de kommer att senast vid 2018 års utgång tillställa regeringen ett kompletterande underlag på det som Mark- och miljödomstolen var kritiska och sa nej till, framför allt kopparkapselns långsiktiga hållbarhet.

Den 1 juni skrev regeringen ett officiellt brev till SKB där de ger SKB tillfälle att senast 7 januari 2019?

...komplettera sin ansökan med anledning av Mark- och miljödomstolens yttrande

...yttra sig över de skrivelser som inkommit/inkommer till regeringen/miljödepartementets prövning av ansökan

...yttra sig över SSM:s yttrande till regeringen på ansökan enligt kärntekniklagen


När kommer då regeringen att fatta beslut?

Det kommer att ta flera år tror jag! Nyligen tog riksdagen beslut om förbud för uranbrytning. Under debatten före beslutet framkom att MP, S, V och C var överens om detta redan för två år sedan, men efter det har regeringen "handlagt frågan" och lagrådet med flera har yttrat sig, så det verkar inte vara gjort "på en kvart" så att säga.


Sture Grönblad. (Foto: Miles Goldstick)
Folkomröstning väntar

I det här fallet ska Östhammars kommun folkomrösta. Troligen tillfrågar regeringen Östhammars kommun om deras ställningstagande först efter valet 2018. Sedan ordnas folkomröstningen och Östhammar ger regeringen besked. Troligt är också att SKB kommer att begära förlängning av sitt kompletteringsdatum 7 januari. Sedan kan man gissa att regeringen tar god tid på sig innan den beslutar i frågan. Gissningsvis kanske den göra det tidigast under 2020. Vid ja återförs ansökan till Mark- och miljödomstolen för att besluta om villkoren, vilka sedan i sin tur kan överklagas - så den som lever får väl se när sista ordet är sagt!


Frågan behandlades hösten 2017

År 2011 lämnade Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) in en ansökan om att få slutförvara det svenska kärnbränsleavfallet i 100 000 år. Under fem veckor hösten 2017 behandlades ansökan i Mark- och miljödomstolen, som i januari 2018 sa nej till inkapslingsmetoden. Domstolen beslutar inte om ansökan i detta fall, utan har lämnat ett yttrande till regeringen som sedan har sista ordet.

  Share