Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 12, 23 mars 2018

Närodlad mat bra för miljön

Fiskodlingar på den svenska landsbygden skapar mer närodlad mat och gynnar både jobben och klimatet. Men för att vattenbruket ska växa måste vi först skapa en trygghet i miljöfrågorna. Centerpartiet satsar därför 25 miljoner årligen på att utveckla ny miljöteknik för de blå näringarna.


Kristina Yngwe (C).

Konsumtionen av fisk och skaldjur ökar i Sverige. Vi äter omkring 25 kilo fisk och skaldjur per år. Fisk som föda har många hälsofördelar och utgör också ett klimatbra alternativ. Men samtidigt finns flera miljöutmaningar. Vissa hav hotas av utfiskning och en del fisk innehåller hälsofarliga ämnen.

Att odla fisk och skaldjur - så kallat vattenbruk - skapar möjligheter att minska påfrestning på havens fiskpopulationer och därmed lägre exponering för miljögifter. Världsbanken räknar med en ökad efterfrågan på upp emot 100 miljoner ton odlad fisk år 2030.

Rätt hanterat kan därför ett utvecklat svenskt vattenbruk bli en framgångssaga för både miljö, klimat och de gröna näringarnas konkurrenskraft. Detta ligger i linje med vad vi i Centerpartiet går till val på - en levande landsbygd, hållbara jobb och grönt entreprenörskap.

Miljövinsterna av ett hållbart vattenbruk är välkända. Det kan till exempel handla om odling av musslor och sjöpungar ute i Östersjön; sjödjuren tar upp näringsämnen som på så sätt minskar övergödningen. Landbaserade fiskodlingar ger också möjlighet att föda upp fisk på ett kontrollerat sätt, med mindre risk för övergödning. Med mer odlad mat kan vi också mätta en växande befolkning; närodlad mat minskar också klimatavtrycket.

Med miljöfrågorna på plats vill Centerpartiet utveckla vattenbruket som en grön näring. För att möjliggöra en hållbar utveckling med ny teknik, ökat upptag av näringsämnen och gröna jobb satsar Centerpartiet årligen 25 miljoner kronor.

Entreprenörskapet inom vattenbruket måste dock underlättas och här vill Centerpartiet arbeta med förenkling på flera fronter. I dag är tillståndsprocessen närmare sex år, vilket missgynnar utvecklingsmöjligheterna för vattenodlingar - och när företagaren väl har fått ett tillstånd gäller detta enbart fyra år. Centerpartiet vill därför korta ner tillståndsprocessen och förlänga tillstånden.

Centerpartiet ser stora möjligheter för den svenska landsbygden, sysselsättningen och livsmedelsförsörjningen. Med förenklade regelverk, hållbara produktionsvillkor och ett konsumentdrivet utbud kommer vattenbruket att stärka de gröna näringarna i hela landet. Det är bra både för vår miljö och vårt klimat.

  Share