Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 7, 16 februari 2018

Angående rättsosäkerheten i AFA

Som ombud för de Arbetsskadades nätverk har jag informerat Finansinspektion om att AFA Försäkring AB inte följer gällande lagar, inte den praxis som följer av Högsta Domstolens domar och inte ens sina egna försäkringsvillkor, när det gäller att ersätta dem som skadats för livet i sitt arbete.

Finansinspektionen har förklarat att de inte har fått något uppdrag att utöva tillsyn över handläggningen av enskilda arbetsskadeärenden. Därför kan de inte heller granska de övergrepp som AFA utsätter de arbetsskadade för sedan årtionden. De arbetsskadade får ofta för lite ersättning, eller ingen ersättning alls.

AFA Försäkring AB är ett utslag av "den svenska modellen" där regering och riksdag har överlåtit till arbetsmarknadens parter att sköta sina angelägenheter utan inblandning. Tillsammans har parterna skapat AFA Försäkring AB.

Arbetsskadelagen är en del av vår lagstiftning och ingår i Socialförsäkringsbalken, men trots detta lagstöd har AFA satt rättssäkerheten ur spel. Påpekanden till AFA:s vd och andra chefer inom organisationen, att de inte följer gällande rättsordning, har bemötts med att besluten kan överklagas till AFA:s Skiljenämnd.

Den som överklagar sitt ärende till AFA:s högsta instans, Skiljenämnden, har inte ens möjlighet att framföra sina synpunkter muntligen inför nämnden. De handlingar som den klagande lägger fram som bevis kan antingen refereras felaktigt eller helt enkelt plockas bort av AFA. Den som sedan är föredragande i Skiljenämnden är anställd av AFA och i själva nämnden sitter endast AFA:s egna representanter. Detta är definitivt inte ett rättssäkert system.

Ett sådant system är endast godtagbart i totalitära stater. Det är också anledningen till att denna rättsordning inte är godkänd av EU. Finansinspektionen har också i sin utredning från den 15 december 2017 konstaterat att AFA:s Skiljenämnd inte är godkänd som tvistelösningsnämnd av EU.

Vårt land har hamnat i en oacceptabel samhällsordning där ingen utanför AFA har insyn i verksamheten. En verksamhet som dessutom är godkänd av Sveriges regering.

Hur länge kan regeringen blunda för AFA:s märkliga konstruktion?

  Share