Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 2, 12 januari 2018

Sverige bör lämna Euratom

Euratom-fördraget från 1957 går ut på att stödja kärnkraftsutbyggnaden i Europa. Fördraget har modifierats marginellt sedan dess. Då trodde de flesta att kärnkraften var mycket önskvärd. Den sades bli så billig att det inte ens skulle löna sig att mäta den konsumerade elenergin, " too cheep to meter". I artikel 1 slås fast att "Euratom ska ha till uppgift att ... skapa de förutsättningar som behövs för en snabb organisation och tillväxt av kärnenergiindustrierna". I artikel 2 sägs "säkerställa att sådana viktiga anläggningar kommer till stånd som behövs för utvecklingen av kärnenergin".

Euratom-fördraget bryter mot några av EU:s grundprinciper. Artikel 3 i EU-fördraget om koherens, det vill säga att lagarna ska vara inbördes överensstämmande. Artikel 6 om att miljöhänsyn ska prägla all EU-politik och "Polluter pys"-principen.

Senaste året har EU-kommissionen i förslaget till energipolitik fram till 2030, det så kallade Clean Energy Packet, från november 2016, klargjort att kärnkraften inte behöver konkurrera på marknaden eftersom Euratom-fördraget står över andra EU-fördrag. Det medför att kärnkraften får kraftigt subventioneras. Det görs till exempel nu i England, Frankrike och Ungern med mångmiljardbelopp. Nyligen pumpade Frankrike in cirka fyra miljarder euro i det konkursmässiga kärnkraftsföretaget EdF. Samtidigt får inte förnybar energi subventioneras med hänvisning till EUs konkurrensregler, de så kallade State Aid Guidelines. EU-kommissionären Vestager hävdar att om man vill ändra på kärnkraftens gräddfil så måste Euratom-fördraget ändras.

Det är orimligt att Euratom-fördraget har prioritet framför övriga EU-fördrag. Sveriges medlemskap i Euratom kostar dessutom uppskattningsvis miljardbelopp varje år, men det är svårt att få fram exakta siffror. Euratoms hela budget är på minst 15 miljarder kronor, som i huvudsak används för subventioner av kärnkraft. Då Sverige 2040 enligt riksdagen ska basera sin energiförsörjning på 100 procent förnybar energi blir Euratomfördraget en dyr obsolet kvarleva som i framtiden är helt onödigt för oss.

En förändring av Euratomfördraget har föreslagits med jämna mellanrum utan att någon åtgärd av betydelse har vidtagits. Tyskland lovade till exempel 2012 att reformera Euratom-fördraget. Andra EU-länder, däribland Österrike, Luxemburg, Irland och Danmark, stöder Tysklands ambition att grundligt reformera det sextio år gamla fördraget. Tyskland planerar en regeringskonferens år 2018 för att ändra på Euratomfördraget. Det är därför viktigt att Sverige ansluter sig till denna grupp av EU-?länder vid en sådan konferens och förordar en grundlig reformering av Euratom.

En utfasning av svenskt medlemskap i Euratom bör ske i två steg. Först ska fördraget reformeras i samarbete med övriga EU-länder i syfte att anpassa det till EU:s grundläggande regler. Kärnkraften ska givetvis bära alla sina egna kostnader precis som förnybar energi förväntas göra och upphandlas i konkurrens. I ett senare skede bör Sverige helt lämna Euratom-samarbetet och i stället satsa på 100 procent förnybar energi.

  Share