Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 46, 17 november 2017

Största miljömålet i Sverige

Svens Kärnbränslehantering, SKB:s, ansökan om att omhänderta kärnbränsleavfallet har nu processats färdigt i Mark- och Miljödomstolen under 20 arbetsdagar. Detta är troligen det största miljömålet någonsin i Sverige!

Detta miljömål handlar om hur vi ska hålla utbränt kärnbränsle borta från människor och djur i 100 000 år. För att få ett perspektiv på 100 000 år så sa SKB:s geolog under för- handlingen att en istid inträffar ungefär varje 100-120 000 år och sannolikt kommer att inträffa under denna tid.

Det som SKB söker är tillstånd för dels metoden att slutförvara kärnbränsleavfallet, dels den fysiska platsen för slutförvaret. Metoden kallar de KBS-3 där 3 står för de tredje barriärerna koppar, bentonitlera och berget. Platsen är strax intill och 470 meter under kärnkraftverket Forsmark i Östhammar kom- mun, nordöst om Uppsala.

Ansökan lämnades in redan år 2011 och den har sedan varit ute på bred remiss. SKB har fått göra många utredningar och kompletteringar som gjort att det dröjt ända tills nu med domstolsprocessen. På grund av att detta är ett så stort mål kommer domstolen inte att fälla någon dom, vilket är det normala, utan ge en rekommendation, ett yttrande, till regeringen som sedan får besluta. Sökande SKB behöver få fem "ja" för att kunna gå vidare. Det är av Mark- och Miljödomstolen som granskar ansökan enligt Miljö- balken, av Strålsäkerhetsmyndigheten SSM som granskar enligt Kärnenergilagen, av Oskarshamn kommun som redan sagt "ja", av Östhammars kommun som ska ha en folkomröstning i mars nästa år och av regeringen.

Motparter som yrkat avslag på ansökan under den långa förhandlingen är Miljörörelsens kärnavfallssekretariat "Milkas" där Jordens Vänner och Folkkampanjen Nej till kärnkraft har var sin representant i styrelsen, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG (Naturskyddsföreningen), en korrosionsforskargrupp inom KTH, några lokala organisationer och ett 15-tal enskilda personer varav ett femtal är tunga forskare och professorer som hävdar dels att berggrunden vid Forsmark är olämplig, dels att kopparkapslarna kan rosta sönder redan efter några hundra år.

SKB har inte presenterat nå- got alternativ, vilket man enligt MKB:n (miljökonsekvensbeskrivningen) ska göra, utan deras noll-alternativ är fortsatt lagring av kärnbränsleavfallet i det mellanlager som finns sedan 1986 i Oskarshamns kommun. Miljörörelsen har länge krävt att alternativet djupa borrhål ska utredas, vilket inte är gjort, men anser också att framförallt vald plats är fel men även metoden.

Den 20 december lämnar Mark- och Miljödomstolen sitt yttrande till regeringen och SSM lämnar sitt runt årsskiftet, och sedan får vi se. Beslut före eller efter valet 2018 står skrivet i stjärnorna just nu.

Läs ansökan, dagrapporter, bilder med mera på www.milkas.se eller www.mkg.se.

  Share