Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 43, 27 oktober 2017

Vitaminbrist orsak till massutdöende

Forskare vid Stockholms universitet håller på att konstatera att tiaminbrist (brist på vitamin B1) kan ha samma inverkan på djur som de klassiska miljögifterna DDT och PCB.


Ejdern hör till de arter som har drabbats hårdast av tiaminbrist. I vissa delar av Östersjön lägger ejderhonorna inga kullar alls. (Foto: Thomas Quine / CC BY)

De första symptomen på tiaminbrist är förvirring, problem med att röra sig och ökad infektionskänslighet. Tiamin behövs för att ämnesomsättningen ska fungera. Allvarlig tiaminbrist är dödlig. Tiaminbrist kan vara en orsak till att laxyngel dör och att vissa fåglar som ejdern, lägger sina ägg i fel bon.

Försämrad immunförsvar

Forskarna går så långt att de misstänker att tiaminbrist kan vara ett viktigt skäl till att ålarna inte orkar ta sig till Sargassohavet för att fortplanta sig. Det finns även ett samband mellan utbrotten av fågelinfluensa och tiaminbrist. Fåglarnas immunförsvar har försämrats.

Tiamin tillverkas främst av alger och i mindre utsträckning av svampar och bakterier. Forskarna vet inte vad som orsakar tiaminbristen. En viktig förklaring är att det finns för lite tiamin i djurens föda. Däremot känner man inte till varför växterna innehåller för lite tiamin. Syntesen av tiamin kan störas av ett ännu inte identifierat miljögift.

Omfattande

Vetenskapsmännen har visat att tiaminbristen är mycket mer omfattande än vad man tidigare har trott. De har undersökt tiaminhalten i musslor, fiskar och fåglar. Tiamin behövs som en kofaktor i minst fem livsnödvändiga enzym som sköter cellernas grundläggande metabolism.

Det påverkar sekundära effekter som tillväxt, kondition, leverstorlek, blodets sammansättning, simförmåga och motståndskraft mot parasiter.

Brist på tiamin har konstaterats under de senaste 50 åren. Blod-hjärnbarriären skadas. Minnet och inlärningsförmågan försämras.

Man har studerat tiamininnehållet i laxägg och funnit en miniminivå för att äggen ska överleva.

Studierna stöder att det finns ett starkt samband mellan mängden tiamin och kraftiga populationsminskningar på norra halvklotet.

Undersökningar av klorofyllinnehållet i vatten och mängden musslor visade att musslorna huvudsakligen fick i sig tiamin från nedbrytningsprocesser av dött växtmaterial som sköttes av svampar och bakterier. Här finns en störning. Däremot har man konstaterat att musslornas torrvikt inte har minskat under de senaste 40 åren. Det talar emot att musslornas huvudsakliga predator, ejdern, skulle ha drabbats av födobrist.

Förorenad miljö

För att kartlägga den misstänkta tiaminbristen gjorde forskarna en studie med två grupper kycklingar som föddes upp med tiaminrik/tiaminfattig kost. Kycklingarna som hade levt på tiaminfattig kost uppvisade samma förändringar som ejderhonorna. Ejdrarna hade större tiaminbrist i Sverige än på Island. Det kan bero på att Östersjön är mer förorenad.

Man fann även i den här djurgruppen en lägsta koncentration av tiamin i ejderägg som gav livskraftig avkomma. I områden med mycket låga halter saknades det helt kullar. Där det fanns kullar uppvisade både honor och unghöns ett avvikande beteende.

Tiaminbrist i ål

När ålarna undersöktes fann man att aktiviteten i muskel- och levervävnad ökades i en tiaminlösning. Det såg forskarna som ett bevis på brist. Både europeisk och amerikansk ål lider av svår tiaminbrist. Det leder till att den inte orkar med att simma så långt eller att producera livskraftiga ägg. Här har man även observerat försämrat immunförsvar och en ökning i antalet parasitangrepp. Det är tänkbart att behandla ålarna med tiamin innan flytten.

Vuxna laxar har tiaminbrist som påverkar muskel- och leverfunktionen. De honor som hade störst brist på tiamin fick störst mängd död avkomma. När de tiaminberoende enzymerna inaktiveras ansamlas det en rad skadliga metaboliter. Skadorna på cellerna är sällan reversibla ens om tiaminhalten återgår till det normala.

Den enda art som inte hade tiaminbrist av de arter man undersökte var öring.

Det som nu återstår för forskarna är att ta reda på vilken substans bland myriader ämnen som orsakar tiaminbristen. Tiaminbristen blir ännu mer aktuell och viktig att komma till rätta med tanke på att den ökar uppkomsten av influensa som sprids mellan arter när djurens immunförsvar försämras. Många sjö- och havsfåglar fungerar som reservoar för viruspartiklar.

Källa: Widespread episodic thiamine deficiency in Northern Hemisphere wildlife. Balk L et. al., www.nature.com/scientificreports

  Share