Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 39, 29 september 2017

Yttrandefrihet, demonstration och hemtjänst

Meddelarfrihet och rätten att delta i demonstrationer är två av hörnstenarna i grundlagen. Nu pågår en något förvirrad debatt efter att nazistiska Nordiska Motståndsrörelsen, NMR, den 17 september genomförde en marsch genom Göteborg. Ett 50-tal nazister deltog. NMR hade inte ansökt om att få demonstrera. Polisen följde demonstrationståget med personal på marken och med helikopter från luften.

NMR har ansökt om tillstånd hos polisen för att demonstrera under bokmässan i Göteborg den 30 september. Det upprör naturligtvis känslor både hos politiker och allmänhet. En del anser att demonstrationsrätten bör ses över eller att praxis bör skärpas. Andra - även politiker - menar att Polisen misskötte sitt jobb när man inte ingrep mot den otillåtna marschen den 17 september och gav tillstånd för 30 september. Att NMR är en våldsam sekt står dock klart.

Men Göteborgs polischef Erik Nord skrapade inte med foten utan gav svar på tal (GP 18/9)

"Jag blir mycket bekymrad över den faktaresistens som våra politiker uppvisar. Det är många av våra folkvalda politiker som kritiserar att vi följer de lagar som de själva är satta att stifta, för mig blir det obegripligt."

Nu har Förvaltningsrätten i Göteborg beslutat att förkorta NMR:s demonstrationsväg. Men i skrivandets stund vet vi inte vad som kommer att hända om antidemonstranter och NMR förmodas drabba samman. Där uppstår den stora faran. Vi minns 2001. Utvecklingen kan bli sådan att polisen, genom att hänvisa till ett lagrum eller paragraf, förbjuder demonstrationen just vid tillfället. Regering och riksdag bör också fundera på hur problemet med de återkommande motdemonstrationerna och tillhörande kaos ska hanteras.

Samtidigt pågår på annat håll inom offentlig sektor angrepp mot meddelarfriheten och där reaktionerna inte är starka. Det gäller hemtjänstens personal och deras rätt att uttala sig. Denna gång gäller det Härjedalens kommun där hemtjänsten omstrukturerades i mars månad. Bristande information och att anställda inte varit delaktiga i förändringarna skapade frustration. Hemtjänstpersonalen skrev till tidningen Härjedalen och beskrev situationen. Därefter kom nya direktiv.

Kommunens personalchef sa att det var den insändaren som föranledde de nya direktiven. Så här löd bland annat de nya direktiven: "Arbetstagare har inte rätt att på arbetstid ta kontakt med media. Det får bara ske på uppdrag av närmsta chef".

- Den uppmaningen tenderar att begränsa yttrande- och meddelarfriheten, menade yttrandefrihetsexperten Nils Funcke. Personalen kan tolka det som att de inte får kontakta medierna och det har man rätt att göra även under arbetstid - bara det inte går ut över arbetet.

Kommunen skrev vidare att de anställda inte får "uttala sig om sådant som lyder under sekretess". Det är direkt fel och strider mot grundlagen. Funke ansåg att kommunen omgående borde upphäva förbudet.

Funcke påpekade att det inte finns begränsningar i lagen när det gäller att förmedla sekretesslagda uppgifter om syftet är att publicera dem och uppgifterna inte omfattas av kvalificerad sekretess, till exempel rikets säkerhet och yrkesverksamhet inom sjukvården.

JO tog del av en handling som skickats från Härjedalens kommun till kommunens chefer. I handlingen fanns information om och riktlinjer för kontakten med media. Med anledning av detta har JO inlett ett initiativärende. Yttrandet från kommunen ska komma senast 21 november.

När det gäller såväl demonstrationsrätten som yttrande- och meddelarfriheten måste politikerna vara insatta och beredda att sätta ner foten om något går fel. I vårdens vardag finns också en tuff attityd från en del chefer mot personalen. I det här fallet handlar det inte bara om yttrandefrihet utan också om äldre personers trygghet. Det är viktigt - inte minst inom vården - att personalens rätt att peka på missförhållanden inte äventyras.

  Share