Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 16, 21 april 2017

Dystert läge för miljö och klimat

Den sista dagen i mars släppte Naturvårdsverket en miljömålsrapport som berättar om tillståndet för miljö och klimat i världen. Föga förvånande slår den fast att de senaste årens klimatåtgärder antingen varit för få eller, när de väl implementerats, gått för långsamt för att nå Parisavtalets mål att hålla den globala uppvärmningen under 2, helst 1,5 grader.

"Insatserna för att nå miljömålen bidrar till möjligheterna att nå de 17 globala hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030. De globala hållbarhetsmålen integrerar ekonomiska, sociala och miljömässiga förutsättningar för en hållbar utveckling. I rapporten visar vi en sammanställning för varje miljökvalitets-mål, samt generationsmålet, och hur åtgärderna det senaste året bidragit till hållbarhetsmålen", skriver generaldirektör Björn Risinger i förordet till rapporten.

Konsumtion på samma nivå

Människans konsumtion sker på samma nivå som före klimatmötet i Paris och fortsätter orsaka stora miljöproblem som följd. Detsamma gäller biologisk mångfald. Antal arter dör ut i en takt som saknar motstycke i människans cirka tvåmiljonåriga historia. Av de 16 miljökvalitetsmål som ställts upp ser endast två ut att kunna nås till år 2020: minskad försurning och bättre luftkvalitet.

- Vi bedömer inte att något annat mål än skyddande ozonskikt och det för säker strålmiljö kommer att nås, säger samordnaren på Naturvårdsverket, Hans Wrådhe, till Dagens Nyheter.

Andra lätt positiva signaler från samhället och politiken är att den cirkulära ekonomin växer. Och tillåts växa: momsen för reparationer av cyklar, kläder och skor har sänkts; och det omtvistade Rut-avdraget gäller numera även reparationer och service av vitvaror i bostaden.

På det stora hela har Sverige emellertid inte tagit några direkta sjumilakliv mot de ambitiösa miljömålen. Även om utsläppen av växthusgaser minskat de senaste åren så fortsätter Sverige ligga högt internationellt sett. Och om de sammanlagda utsläppen på konsumtionsvaror räknas in så blir resultatet ännu sämre.

- Vi är kanske ett av de länder i världen som lyckas bäst med att minska utsläppen från inhemska källor. Men å andra sidan är vi ett av de länder som konsumerar mest varor och många av dem är producerade på andra platser på jorden, fortsätter Hans Wrådhe.

Mörkt för mångfalden

Allra mörkast ser det ut för ekosystemens återhämtning och den biologiska mångfalden. Mängder med naturtyper och djurarter löper risk att utplånas helt samtidigt som främmande arter fortsätter att öka i Sverige. Av runt 2 200 främmande arter anses 387 vara helt och 84 potentiellt invasiva, det vill säga inkräktande på den naturliga floran och faunan.

- Den biologiska mångfalden är en nyckel till många av de ekosystemtjänster som vi är beroende av. Därför är det centralt att stärka städernas förutsättningar att arbeta aktivt med urbana ekosystemtjänster. Det behövs för att möjliggöra robusta och livskraftiga städer där människor trivs och mår bra, sa miljöminister Karolina Skog (MP) under ett rundabordssamtal strax efter att rapporten släppts.

Rapporten konstaterar vidare att kunskapen om Östersjön inte är adekvat. Dels vad gäller hur Östersjön påverkar klimat och miljö; dels hur vattnet i sin tur påverkas av övergödning, algblomning och syreförlust, något som kan ge upphov till oanade tröskeleffekter vid ett än varmare klimat.

Naturvårdsverket föreslår därför ett utökat skydd och en bättre vård av existerande naturmiljöer. Verket exemplifierar med de initiativ och beslut som togs i fjol för att skydda 75 000 hektar mark och 15 procent av Sveriges marina områden - att många fler sådana måste tas.

  Share