Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 12, 24 mars 2017

Nyckelbiotoper numera hotade

Skogsstyrelsens generaldirektör meddelade nyligen i Dagens Nyheter att inventeringen och registreringen av så kallade nyckelbiotoper, i ett område stort som halva Sverige, stoppats.

Nyckelbiotoper är skogsområden med högt naturvärde, till exempel gammelskog eller områden med rödlistade arter. Men nu avbryts kartläggningen i 17 fjällkommuner från norra Värmland till Kiruna. Jens Holm (V), klimatpolitisk talesperson, är kritisk och frågade vad regeringen ämnar göra åt situationen, på en frågestund i riksdagen.

- Det är ett myndighetsbeslut, svarar landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S). Myndighetschefen Sundqvist redovisade att man tar en paus för att hitta en bättre metod och jag har ingen anledning att ifrågasätta deras beslut att hitta en bättre metod.??

Strider mot miljömålen

Enligt Holm strider Skogsstyrelsens agerande mot miljömålet Levande skogar: "Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfal-?den bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas". ?Bucht håller inte med.

- Vi ska ha levande skog, det är en politiskt målsättning. Men det finns inget beslut som säger att vi inte får hitta bättre ändamålsenliga metoder. Det är på inget sätt fritt fram här, säger han.? Enligt Herman Sundqvist är osäkerheten i "bedömning och avgränsning" av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige stor.

"Det är angeläget att hitta ett utvecklat arbetssätt som undviker den alltför skarpa gränsdragningen mellan skogar som är respektive inte är nyckelbiotoper."

"Beslut på kontrakurs"

Sundqvist "förutsätter att skogsbruket hanterar pausen på ett ansvarsfullt sätt". Men många är kritiska mot detta agerande, däribland Naturskyddsföreningen och Skydda skogen.

- Nyckelbiotoperna har ofta varit incitament till noggrannare naturvårdsplanering och bildat kärnor i större naturreservat. Att nu undanröja dem är ingenting annat än att öppna de sista skogarna med höga naturvärden för exploatering. Vi är bara halvvägs på väg emot målet, att 20 procent av skogen ska skyddas. Sundqvists beslut är på kontrakurs mot måluppfyllelsen, säger Anders Delin, medlem i Skydda skogen.

  Share