Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 12, 24 mars 2017

Falskt byggförenklande

Än en gång har en utredning tillsatts som, som man säger, ska förbättra bostadsbyggandet i Sverige. Till september 2019 ska förslaget vara klart om "förenklad" och förstärkt "Översiktsplanering" och "Förkortade Planeringsprocesser" samt begränsning av "Detaljplanekravet".

Man ska arbeta med att utveckla översiktsplanen (ÖP). Detta ska göras ovanpå det system, som i dag inte fungerar och saknar konkurrens, kundbehov och företagsfunktion. Vidare går förslaget ut på att man ska ge kommunen större ansvar att själva bestämma om det ska behövas en detaljplan eller ej. Till detta ska utredarna tillägga hur angränsade lagstiftning ska utformas om kravet på detalj-?plan begränsas.

Utredarna ska också utreda förutsättningarna för att ge kommunerna möjlighet att reglera upplåtelseformer. Alltså ska kommunen bestämma vad ett område ska användas till och ha för bostäder och upplåtelseform, genom bestämmelse i detaljplanen. Slutligen står det, att utredarna ska utreda behovet av och förutsättningarna för att privata och byggherrar ska kunna genomföra en del av detaljplanen för att arbetet ska ske snabbare. Kommunen ska ändå ha kvar rätten att bestämma och besluta om vilka planer, som ska antas, vilket för oss småföretagare är tudelat och helt motsägelsefullt.

Vi mindre byggherrar fasar för denna komplettering av det redan katastrofala byggsystem, som finns i landet. När man hör, att man ska förenkla och förstärka översiktsplanen, undrar man hur det ska gå till, ovanpå det redan mycket komplicerade och detaljerade regelverk för översiktsplanarbete, som ligger till grund för ?utredarnas nya arbete.

ÖP i kommunerna är inte beslutande utan bara vägledande. Trots det har tjänstemännen även i detta sitt arbete totalt tolkningsföreträde, vilket gör att med detta verktyg kan man arbeta med ÖP i kommunen hur länge som helst och ta vilka beslut som helst, utan att någon mark- eller fastighetsägare kan säga emot tjänstemännen. I utredningsunderlaget nämns inte tolkningsföreträdet ens.

Vi med lång erfarenhet av dessa kommunala tjänstemän vet att de när som helst och utan orsak, varning, eller på annat sätt, kan avsluta och inte fortsätta handläggning av ÖP, detaljplaner, planarbete och områdesplaner. Ska de nu ha ytterligare en möjlighet att styra över byggherrar med att ställa krav på upplåtelseformer, blir bostadsbyggandet ännu lägre i framtiden. Detta förslag kväver än mer den ringa konkurrens, som finns i dag och med denna möjlighet för tjänstemän, kommer även sadistiska tendenser från dem att ta över.

I stället lägger man nu till utredarna, att de ska underlätta för husfabriker (!), som producerar samma hustyp, att ha bygglov i och med försäljningen av så kallade standardhus. En husfabrik som bygger huselement eller husdelar i lådform, behöver inga yrkesmän, endast montörer. En stor fabrik till hög kostnad med många anställda, inköpare, försäljare, kontorsfolk, montörer, enklare arbetsuppgifter, som materialhantering, interna transporter och åkeri för transport till byggarbetsplats, är vida mer omfattande än om man byggde på plats i lösvirke. Kostnadsskillnaden för dessa husfabrikshus och ett lösvirkeshus byggt på plats, ?är enorm.

I USA sker produktionen av bostäder till mesta delen utanför höghusområden endast med lösvirkesbyggnation. Historiskt sett var det svenskar, som förde med sig den svenska traditionen med lösvirkesbostadsbyggande till USA, och man har där fortsatt bygga hus, som man gjorde på 1900-talets början. Nu med mer effektiva energi- och isoleringslösningar, som även svenska byggare av lösvirkeshus arbetar med.

Vi företagare, hantverkare och yrkesfolk undrar så varför man har denna uppfattning på regeringskansliet att det är teori och nya regelkrav ovanpå de vansinniga regler som finns som ska rädda bostadsbyggandet i Sverige.

  Share