Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 35, 28 augusti 2015

Har MP förstått Nya Slussen?

Har Miljöpartiet i Stockholm, MP, inte förstått att Nya Slussen är ett miljövidrigt projekt? MP i Stockholm har slagits mot Förbifarten med den äran - 28 miljarder i betonginvestering för en lösning som missgynnar kollektivtrafiken och sänker världsarvet Drottningholm. Är det för att MP förlorade den fajten som partiet nu givit upp allt motstånd mot betongsossarna?


Richard Murray. (Foto: Alice Murray)

Nya Slussen kostar visserligen mindre än hälften av Förbifarten - i dagsläget uppskattat till 12,1 miljarder kronor, men med varningsflagg från projektgruppen att det kan bli mer. Men det är en väldig massa betong för en fritidsbåtsluss, en 150 meter lång bro och en bussterminal som borde kunna ligga på kajen. Och som dessutom ger sämre framkomlighet för stadsbussar och gående, dåliga cykelbanor och eventuellt ett dråpslag mot kollektivtrafiken i sydost - om kranskommunerna Nacka och Värmdö blir av med sin bussterminal vid Slussen.

Att det är mycket betong borde uppröra miljöpartister. Bygger man för tolv miljarder kronor ger det också upphov till stora koldioxidutsläpp.

Per miljard kronor i infrastrukturinvestering beräknas CO2-utsläppen bli cirka 0,1 megaton. Om man bygger för tolv miljarder kronor blir det 1,2 megaton. Hur mycket är det? Ja, cirka 2 procent av Sveriges CO2-utsläpp eller 40 procent av vad all trafik i Stockholm släpper ut under ett år.

Ger detta inte anledning att på allvar överväga billigare alternativ som ger mindre klimatpåverkan? En återuppbyggnad av Slussen kan förmodligen ske till en tredjedel av både kostnad och klimatpåverkan, och en restaurering av den befintliga anläggningen till bara en sjättedel av de siffrorna. Varför är inte MP intresserat av detta?

Okej, man kan behöva bygga trots att det påverkar klimatet, men då bör de anläggningar som byggs ge energieffektivisering, förbättrad kollektivtrafik och övergång till gångtrafik och cykel. Alltså till minskad klimatpåverkan. Men det gör ju inte Nya Slussen.

Energianvändningen kommer att öka kraftigt. Den stora bussterminalen kommer - om den mot förmodan blir av - att vara extremt energikrävande: långa rulltrappor, omfattande ventilation, belysning dygnet runt, grundvatten som ska pumpas ut hela tiden, övervakningssystem, sprinklersystem och annat. Även den långa biltunneln genom Slussen kommer att kräva mycket energi att driva. Vägtrafiken kommer att bli stående i långa köer under en stor del av dagen.

Kollektivtrafiken försämras. Stadsbussarna kommer att ta längre tid än i dag. Men dråpslaget mot kollektivtrafiken blir att bussarna från kranskommunerna i öster inte längre går till Slussen - risken är mycket stor.

Miljöpartister är väl inte döva? Socialdemokrater och moderater talar öppet om att Nacka- och Värmdöborna inte kan räkna med förmånen att ha direktförbindelse med innerstaden. Det blir omstigning när tunnelbanan är färdig någon gång i framtiden, med otillräcklig kapacitet och 25 procents restidsförlängning - plus besväret att stiga om. Allt enligt SL, Storstockholms Lokaltrafik.

Gångtrafikanter och cyklister får försämringar eller inga förbättringar jämfört med idag. Gångtrafiken hänvisas till endera den stora bron - bred som Essingeleden och med en kraftig lutning - eller till Slussplanet där man riskerar bli stående i väntan på slussöppningar. Och sedan en fyra våningars trappa, alternativt hissar och rulltrappor (energikrävande) som förstås inte alltid fungerar.

Cykeltrafiken ligger på smala cykelbanor mellan bussar och bilar. Därmed har Nya Slussen inte kapacitet att härbärgera den stora ökning av cykeltrafiken som vi alla hoppas på. Då ska man betänka att Slussen är navet i Cykelstockholm.

Allt detta är utrett av såväl Expertgruppen som av fristående trafikkonsulter. Detta vet ni alltså, miljöpartister. Hur kan ni då förorda Nya Slussen?

MP har länge verkat för mer båt- och färjetrafik på Stockholms vatten. Har partiet förstått att det inte blir någon båttrafik till Nya Slussen? Den har utgått ur programmet eftersom landstigningskajen inte får plats när staden ska bygga kontorshus framför KF-husen och Glashuset.

MP borde vara det parti som bäst förstår klimatförändringens betydelse och vikten av att planera för dess konsekvenser. Hur kan då miljöpartiet acceptera en nybyggnad av Slussen som inte tar hänsyn till den höjning av havsnivån som nu förefaller oundviklig? Nya Slussen byggs med samma kajnivå som idag: 70 centimeter lägre än vad länsstyrelserna runt Mälaren föreskriver.

Den låga kajnivån leder till att Slussen måste byggas om igen om 40 år - mera CO2! Alternativt klarar man inte saltvatteninträngningen i Mälaren, huvudstadens vattentäkt. För att förhindra detta måste kajnivåerna höjas.

Tunnelbanan kommer också i farozonen - Nya Slussen gör, trots investeringar på tolv miljarder kronor, ingenting för att lösa det problemet. Och detta är MP berett att överse med!

Ledande miljöpartister i Stockholm hävdar att man påverkat projektet och fått löften om förbättringar för gång, cykel och stadsbussar, bland annat en bredare cykelbro. Detta har projektet slitit med i tio år - utan att lyckas! Förutsättningarna - en enda bro och tre T-korsningar - tillåter helt enkelt inte bättre cykellösningar.

Vidare har socialdemokraterna ställt i utsikt minskad biltrafik - utan att tala om hur det ska gå till. Den som varit med i politiken vet vad dylika löften är värda efter några år.

MP borde kräva ett program för förnyelsen av Slussen som ger kraftiga förbättringar för gång, cykel och kollektivtrafik och som klarar klimatförändringens konsekvenser:

  • Breda dubbelriktade cykelbanor i alla riktningar. Slussen är mötesplats för sju olika gator, det ska gå att cykla från var och en av dem till varje annan gata.
  • Genomgående bussfiler i alla riktningar, med möjlighet att göras om till spårväg. Spårväg går inte att anlägga med Nya Slussen.
  • Terminal för bussar från kranskommunerna i öster, vilket också medger genomgående busslinjer i bästa läge, alltså nära T-banan.
  • En anläggning som klarar en höjning av havsnivån på en och en halv meter. Detta är IPPCs senaste prognos för norra halvklotet år 2115.
  • Anläggningen ska också klara tunnelbanan.
  • Båttrafik till Stadsgården/Slussen.
  • Bra gångvägar, inte för branta. Inga trappor och inga hinder i form av broöppningar.
  • Tillräcklig avbördningskapacitet.

Kräv allt detta istället för att låta er kollras bort av betong-sossarna!

  Share