Ursprungligen publicerad i kortad form i Miljömagasinet 32, 9 augusti 2013

Öppet brev till statsminister Fredrik Reinfeldt och Sveriges regering samt Riksdagens partier:

Gruvexploatering i Sápmi

Den ohämmade gruvexploateringen som nu sker i Sápmi där nuvarande minerallagstiftning tillåter skövling och förstörelse av samernas land och vatten är ett stort hot mot samernas kultur och livsmiljö.

Vi förfasas över de scener som nått oss nyligen från den brutala polisinsats som genomfördes med ett flertal poliser med bussar, helikopter och traktor mot människor som fredligt protesterade mot provbrytning och provborrning i ett känsligt område i Gállok/Kallak i Jokkmokk. Polisen var ditkallad för att skydda ett brittiskt prospekteringsföretag som fått tillstånd att göra en provbrytning i samisk kulturmiljö som också är ytterst känsligt område för såväl rennäring som vatten - Lule älv är vattentäkt för 100 000 personer i Lule älvdal.

Ytterligare ge exempel på pågående gruvexploateringar i Sápmi är de flygmätningar kring Sohppar/Soppero som SGU har påbörjat för att hitta mer mineraler i området. I Rönnbäck i Björvattsdalen, Tärnaby fortsätter planerna att etablera en gruva mitt i Umeälven. Kiruna- och Gällivareområdet är redan nu så söndersprängt så att dessa samhällen håller på att rasa samman medan gruvdammet gör allt svart i hela bygden. På samma sätt har hela Västerbottens inland trasats sönder. Allt detta sker i samernas land, Sápmi, med samernas kultur som förlorare där både kulturmiljöer med boplatser, heliga platser och en flertusenårig historia att leva med naturens villkor, och vår framtid, försvinner i gruvhål, förgiftad mark och förgiftat vatten.

I FN arbetar alla länder för att ge ursprungsfolken tillbaka de rättmätiga rättigheterna till sitt land och sin kultur. Redan i FN:s konvention och mänskliga fri- och rättigheter 1966, ges alla folk i världen rätt till självstyre. Detta har förtydligats alltmer i det internationella arbetet med folkrätten. Konventioner har tillkommit för att stärka rättigheterna till barn, kvinnor, arbetare med flera utsatta grupper i samhället. Ursprungsfolkens rättigheter till sitt land, sin kultur och utveckling har tydliggjorts i den s.k. Urfolksdeklarationen 2007 och i ILO-konventionen 169, konventionen om Biologiskt mångfald samt ett flertal andra konventioner, deklarationer och resolutioner i FN. Sverige har också fått kritik från FN i princip varje år för att inte göra nog mycket för att uppfylla de åtaganden som gjorts som en demokratisk stat.

I dessa konventioner och deklarationer finns klarlagt att alla förslag på verksamhet i ursprungsfolket samernas land skall föregås av förhandlingar i enlighet med "Free, Prior and Informed Consent"- Fritt Informerat Förhandssamtycke. Det innebär förhandlingar på jämlik nivå mellan exploaterande stat/företag och samerna ska ske där bl.a. information och resurser för eget framtagande av nödvändig kunskap ska finnas tillgänglig för båda parter. Med ett sådant underlag kan bättre lösningar hittas och också innebära att exploatering inte kan ske alls om samerna finner att det hotar kulturen, miljön och levebrödet. Då skapas den demokratiska rättvisan som det internationella samfundet efterlyser, där alla folk och nationer har rätt att bestämma över sin egen framtid i sitt eget land och med sin egen kultur och livsmiljö. Inte bara de som har vapen, militär och polis att kuva andra folk med.

Sverige har alltid förfasat sig över koloniseringen och diskrimeringen från andra länder i världen, mot ursprungsfolk och vanliga människor som inte har maktapparaten på sin sida. På många håll har landet tagits med våld och vapenmakt. I norden har dock samernas land tagits i besittning med mildare våld och en assimileringspolitik under flera hundra år där förbud mot användande det samiska språket, nedvärdering av den samiska kulturen, utdelning av samiskt land till andra än samer, förbud för samer att äga sitt eget land etc. har varit bärande. Detta har inte uppmärksammats på samma sätt som när ursprungsfolkens land har tagits med vapenmakt i andra delar av världen. Men konsekvensen har historisk sett varit densamma. Ursprungsfolken både på andra kontinenter och i Sápmi har fördrivits från sitt land och sett sin kultur försvinna.

Det allvarliga är att denna kolonisering av samernas land och kultur med ohämmad gruvforcering fortsätter med en ökande takt i Sverige idag, i strid mot alla internationella åtaganden Sverige har gjort som en medlem i FN. Både administrativa beslut och våld följs åt hand i hand för att de internationella bolagen ska få ut sin profit så enkelt som möjligt. Då har alla ratificeringar av konventioner och deklarationer som ökar de mänskliga rättigheterna inget värde längre. De näringar som redan finns och de både kort- och långsiktiga möjligheterna i en ren natur och levande kultur, verkar inte ha någon framtid bland dagens riksdagspolitiker. De otaliga exemplen på miljökatastrofer och utsläpp från gruvdammar i världen, i Sverige och i Sápmi borde avskräcka varje intelligent människa. Vi har Talvivaara i Finland i färskt minne sedan 2010, och den pågår fortfarande. Vi har Blaiken i Västerbotten, Aitikhaveriet år 2000 och ett otal exempel från Europa, Sydamerika, Australien och världen i övrigt. Alla har det gemensamt att de medför oåterkalleliga förgiftningar, föroreningar och ohälsa bland djur, människor och natur.

Med anledning av Sveriges uppenbara brott mot de mänskliga rättigheterna och ursprungsfolket samernas rätt att själva bestämma över sin egen kultur, sitt land och sin livsmiljö kräver Sametingspartiet Min Geaidnu/Mijá Gäjnno/Mijjen Geajnoe

Att svenska staten omedelbart stoppar alla prospekteringar och pågående nyetableringar av gruvor i Sápmi, däribland provborrningar och den påbörjade provbrytningen i Gállok/Kallak i Jokkmokk, flygmätningarna i Sohppar/Soppero samt gruvplanerna i Rönnbäck i Björvattsdalen, Tärnaby.

Att staten i enlighet med "Free, Prior and Informed Consent"- Fritt Informerat Förhandssamtycke utifrån FNs internationella konventioner, deklarationer och resolutioner, upptar förhandlingar med samerna i varje område som berörs av tilltänkta gruvplaner samt andra exploateringar.

Att minerallagen omgående revideras och att detta görs med ett fokus på nutida och framtida generationers möjligheter till sin egen kultur, ren miljö och säkerhet.

Att all prospektering, provbrytning och brytning i anslutning till reglerade vattendrag omedelbart stoppas och säkerhetsaspekterna för dammsäkerhetsfrågor - särskilt för vattenkraftsdammar utreds med hjälp av internationell och oberoende dammsäkerhetsexpertis.

Statsminister Fredrik Reinfeldt och Sveriges regering samt Riksdagens partier. Det är nu dags att ta ansvar som ledare att verkligen göra Sverige till den demokrati och förebild i världen som Sverige vill vara, för mänskliga rättigheter och för verkligt självstyre för samerna som ursprungsfolk.

Se även:  skrivelse från IOSDE till regeringen.

Share